รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 13 มิถุนายน 2561

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2560
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 61 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 61
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 5,952 7,427 55 3,627.12 27 5,607 63.99 748.32 13.35 20.00 3,502.50
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 4,637 4,960 52 2,110.35 22 5,683 14.97 1,008.37 17.74 19.81 3,850.62
เขื่อนแม่งัด      265 88 139 53 126.99 48 319 0.23 26.81 8.41 1.03 148.58
เขื่อนกิ่วลม      106 67 68 64 64.08 60 547 0.74 190.35 34.80 0.53 222.29
เขื่อนแม่กวง      263 43 70 27 56.29 21 190 0.31 46.38 24.41 0.03 94.95
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 129 96 56 89.70 53 229 0.10 29.50 12.88 0.10 101.91
เขื่อนแควน้อย      939 362 235 25 192.45 21 1,387 2.66 155.66 11.22 6.91 723.83
เขื่อนแม่มอก      110 46 48 43 31.71 29 148 0.38 82.15 55.52 0.20 131.29
รวมภาคเหนือ      24,825 11,324 13,044 53 6,298.69 25 14,110 83.38 2,287.54 16.21 48.61 8,775.97
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 688 773 39 672.80 34 2,258 0 177.92 7.88 6.05 1,031.56
เขื่อนลำตะคอง      314 76 198 63 175.53 56 269 0.71 61.64 22.91 0.04 41.92
เขื่อนลำพระเพลิง      155 90 96 62 94.10 61 170 0.17 48.43 28.49 0 83.74
เขื่อนน้ำอูน      520 263 303 58 258.13 50 436 0 49.03 11.25 0 215.67
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 1,360 976 40 394.87 16 2,492 6.31 489.37 19.64 11.61 1,326.61
เขื่อนสิรินธร      1,966 989 891 45 59.79 3 1,673 5.13 205.75 12.30 8.01 466.40
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 97 105 64 68.48 42 161 0 55.78 34.65 0.92 93.28
เขื่อนห้วยหลวง      136 61 59 44 52.73 39 167 0.02 11.30 6.77 0.19 53.77
เขื่อนลำนางรอง      121 73 64 53 60.72 50 54 0.18 4.87 9.02 0 7.45
เขื่อนมูลบน      141 64 75 53 68.02 48 96 0 26.70 27.81 0 52.98
เขื่อนน้ำพุง      165 60 46 28 38.31 23 130 0 21.13 16.25 0.20 78.41
เขื่อนลำแซะ      275 95 121 44 114.12 42 203 0.26 22.58 11.12 0.16 68.97
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 3,918 3,708 44 2,057.60 25 8,109 12.78 1,174.50 14.48 27.18 3,520.76
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 254 218 23 214.70 22 2,352 1.85 213.27 9.07 2.62 656.42
เขื่อนกระเสียว      299 172 228 76 188.00 63 339 0.59 153.05 45.15 2.18 190.96
เขื่อนทับเสลา      160 110 81 50 63.69 40 143 0 19.92 13.93 2.00 67.90
เขื่อนเจ้าพระยา      15.59/5.76 * 80 **
รวมภาคกลาง      1,419 535 526 37 466.39 33 2,834 2.44 386.24 13.63 6.80 915.28
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 12,677 14,294 81 4,029.20 23 4,618 20.69 860.06 18.62 9.99 1,806.92
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 4,100 4,712 53 1,700.30 19 5,433 50.33 466.41 8.58 9.98 2,237.71
รวมภาคตะวันตก      26,605 16,778 19,007 71 5,729.50 22 10,051 71.02 1,326.47 13.20 19.97 4,044.63
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 72 75 64 62.83 54 46 0.66 33.94 73.79 0.30 58.18
เขื่อนหนองปลาไหล      164 144 127 78 113.75 69 206 0.66 137.20 66.60 1.77 109.48
เขื่อนคลองสียัด      420 127 215 51 184.96 44 293 1.27 102.98 35.15 1.50 147.92
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 57 54 24 49.52 22 309 1.12 13.54 4.38 0.38 149.11
เขื่อนประแสร์      295 122 226 77 206.40 70 277 1.58 122.45 44.21 1.71 120.10
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 65 50 17 30.16 10 320 0.52 12.11 3.79 0.26 162.21
รวมภาคตะวันออก      1,515 587 747 49 647.62 43 1,451 5.81 422.22 29.11 5.92 747.00
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 298 314 44 249.33 35 882 2.30 165.28 18.74 0 275.54
เขื่อนปราณบุรี      391 174 267 68 249.01 64 439 3.04 111.36 25.37 0.32 113.28
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,252 3,781 67 2,429.34 43 2,643 3.43 533.78 20.20 8.69 1,074.71
เขื่อนบางลาง      1,454 1,037 1,143 79 866.68 60 1,544 2.50 742.23 48.07 10.08 758.59
รวมภาคใต้      8,194 5,761 5,505 67 3,794.36 46 5,508 11.27 1,552.65 28.19 19.09 2,222.12
รวมทั้งประเทศ 70,926 38,903 42,537 60 18,994.16 27 42,063 186.70 7,149.62 17.00 127.57 20,225.76
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ