รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 15 มกราคม 2561

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2560
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 61 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 61
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 6,922 10,318 77 6,518.15 48 5,607 5.74 83.98 1.50 21.00 315.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 7,049 7,657 81 4,807.30 51 5,683 7.38 95.59 1.68 25.20 393.59
เขื่อนแม่งัด      265 182 263 99 250.50 95 319 0.19 3.95 1.24 0.32 3.62
เขื่อนกิ่วลม      106 103 91 86 87.85 83 547 1.31 15.34 2.81 1.31 23.41
เขื่อนแม่กวง      263 110 122 46 107.54 41 190 0.26 2.85 1.50 0.38 10.49
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 159 173 102 167.22 98 229 0 1.74 0.76 0.50 5.53
เขื่อนแควน้อย      939 772 769 82 726.40 77 1,387 0.91 18.55 1.34 5.18 77.70
เขื่อนแม่มอก      110 86 87 79 71.30 65 148 0.60 10.95 7.40 1.40 20.45
รวมภาคเหนือ      24,825 15,383 19,481 78 12,736.26 51 14,110 16.39 232.95 1.65 55.29 849.79
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,040 1,627 82 1,527.10 77 2,258 0.41 10.83 0.48 5.81 85.91
เขื่อนลำตะคอง      314 115 188 60 165.58 53 269 0.26 3.74 1.39 1.27 4.52
เขื่อนลำพระเพลิง      155 70 140 90 138.24 89 170 0.12 2.68 1.58 0 0.18
เขื่อนน้ำอูน      520 247 441 85 396.25 76 436 0 0 0 2.29 22.96
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 1,996 1,982 82 1,401.25 58 2,492 0 20.14 0.81 8.47 132.98
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,530 1,488 76 656.86 33 1,673 0 8.70 0.52 3.53 23.51
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 148 155 94 117.95 72 161 0 2.70 1.68 0.30 2.53
เขื่อนห้วยหลวง      136 98 105 77 98.11 72 167 0 0 0 0.41 4.61
เขื่อนลำนางรอง      121 62 76 63 72.49 60 54 0 0.37 0.69 0.39 0.69
เขื่อนมูลบน      141 69 109 77 101.60 72 96 0.11 1.31 1.36 0.04 0.69
เขื่อนน้ำพุง      165 61 118 72 110.32 67 130 0.06 1.04 0.80 0.68 10.19
เขื่อนลำแซะ      275 126 196 71 189.16 69 203 0.05 1.03 0.51 0.18 0.55
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 5,563 6,625 79 4,974.91 59 8,109 1.01 52.54 0.65 23.37 289.32
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 799 734 76 730.94 76 2,352 0.74 24.49 1.04 4.36 55.25
เขื่อนกระเสียว      240 241 287 119 246.70 103 339 0.08 1.21 0.36 0.11 1.61
เขื่อนทับเสลา      160 143 138 86 120.75 75 143 0 0.17 0.12 0 0
เขื่อนเจ้าพระยา      15.99/6.01 * 90 **
รวมภาคกลาง      1,360 1,183 1,158 85 1,098.39 81 2,834 0.82 25.87 0.91 4.47 56.86
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 13,560 15,523 87 5,257.95 30 4,618 1.64 70.46 1.53 6.05 89.38
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 5,600 6,668 75 3,656.13 41 5,433 0 28.91 0.53 8.10 119.61
รวมภาคตะวันตก      26,605 19,161 22,191 83 8,914.08 34 10,051 1.64 99.37 0.99 14.15 208.99
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 92 97 83 84.87 73 46 0 1.35 2.93 0.37 5.59
เขื่อนหนองปลาไหล      164 112 137 84 123.94 76 206 0.24 4.25 2.06 0.33 4.20
เขื่อนคลองสียัด      420 200 258 61 227.98 54 293 0 2.20 0.75 1.10 16.30
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 185 181 81 176.12 79 309 0 0.39 0.13 0.35 15.51
เขื่อนประแสร์      295 192 251 85 231.07 78 277 0 2.72 0.98 0.44 7.74
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 237 208 70 188.18 64 320 0 2.07 0.65 0.60 8.52
รวมภาคตะวันออก      1,515 1,019 1,132 75 1,032.16 68 1,451 0.24 12.98 0.89 3.19 57.86
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 369 444 63 379.22 53 882 2.14 11.84 1.34 1.58 13.76
เขื่อนปราณบุรี      391 190 281 72 262.92 67 439 0 5.00 1.14 0.88 6.87
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,991 4,386 78 3,034.78 54 2,643 1.73 46.82 1.77 4.40 73.03
เขื่อนบางลาง      1,454 763 1,297 89 1,020.40 70 1,544 9.66 165.68 10.73 7.99 54.74
รวมภาคใต้      8,194 6,312 6,408 78 4,697.32 57 5,508 13.53 229.34 4.16 14.85 148.40
รวมทั้งประเทศ 70,867 48,620 56,996 80 33,453.12 47 42,063 33.63 653.05 1.55 115.32 1,611.22
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ