รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 13 มกราคม 2561

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2560
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 61 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 61
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 6,938 10,351 77 6,551.06 49 5,607 0 72.52 1.29 21.00 273.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 7,085 7,697 81 4,847.00 51 5,683 2.46 83.31 1.47 25.01 343.31
เขื่อนแม่งัด      265 181 263 99 250.73 95 319 0.22 3.57 1.12 0.30 3.00
เขื่อนกิ่วลม      106 102 91 86 87.93 83 547 1.32 12.81 2.34 1.40 20.80
เขื่อนแม่กวง      263 110 122 46 107.96 41 190 0.09 2.42 1.27 0.38 9.73
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 158 175 103 168.39 99 229 0 1.62 0.71 0.50 4.52
เขื่อนแควน้อย      939 776 778 83 735.20 78 1,387 1.30 16.72 1.21 5.18 67.34
เขื่อนแม่มอก      110 88 89 81 72.90 66 148 0.61 9.73 6.58 1.41 17.63
รวมภาคเหนือ      24,825 15,438 19,566 79 12,821.17 52 14,110 6.00 202.70 1.44 55.18 739.33
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,047 1,638 83 1,537.90 78 2,258 0.40 10.02 0.44 5.80 74.30
เขื่อนลำตะคอง      314 116 188 60 165.63 53 269 0.46 3.05 1.14 0.31 3.00
เขื่อนลำพระเพลิง      155 70 139 90 138.01 89 170 0.40 2.42 1.42 0.04 0.16
เขื่อนน้ำอูน      520 249 445 86 400.19 77 436 0 0 0 1.68 18.99
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 2,016 2,003 82 1,421.62 58 2,492 0 19.31 0.77 9.77 115.00
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,542 1,498 76 666.63 34 1,673 0 6.74 0.40 0 17.79
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 150 156 95 118.69 72 161 0.19 2.37 1.47 0.17 1.93
เขื่อนห้วยหลวง      136 99 106 78 99.29 73 167 0 0 0 0.43 3.77
เขื่อนลำนางรอง      121 62 76 63 72.97 60 54 0 0.37 0.69 0.14 0.22
เขื่อนมูลบน      141 70 109 77 101.60 72 96 0 1.09 1.14 0.04 0.61
เขื่อนน้ำพุง      165 61 120 73 112.26 68 130 0.23 0.98 0.75 0.68 8.83
เขื่อนลำแซะ      275 126 197 72 189.68 69 203 0 0.93 0.46 0.18 0.18
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 5,607 6,675 80 5,024.47 60 8,109 1.68 47.28 0.58 19.24 244.78
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 810 741 77 737.84 77 2,352 1.29 21.62 0.92 3.54 46.52
เขื่อนกระเสียว      240 240 287 120 247.00 103 339 0.05 1.08 0.32 0.11 1.39
เขื่อนทับเสลา      160 147 138 86 120.75 75 143 0 0.17 0.12 0 0
เขื่อนเจ้าพระยา      16.09/6.14 * 100 **
รวมภาคกลาง      1,360 1,196 1,166 86 1,105.59 81 2,834 1.34 22.87 0.81 3.65 47.91
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 13,560 15,531 88 5,265.66 30 4,618 4.46 61.75 1.34 6.00 77.27
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 5,615 6,685 75 3,672.62 41 5,433 0 26.57 0.49 7.87 103.47
รวมภาคตะวันตก      26,605 19,175 22,215 84 8,938.28 34 10,051 4.46 88.32 0.88 13.87 180.74
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 92 98 83 85.59 73 46 0.09 1.25 2.72 0.38 4.83
เขื่อนหนองปลาไหล      164 112 138 84 124.74 76 206 0.35 3.68 1.79 0.33 3.55
เขื่อนคลองสียัด      420 201 260 62 229.98 55 293 0 2.20 0.75 0.20 14.50
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 189 182 81 176.98 79 309 0.04 0.39 0.13 0.56 14.83
เขื่อนประแสร์      295 193 252 86 232.43 79 277 0 2.72 0.98 0.44 6.86
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 238 209 71 189.61 64 320 0 2.07 0.65 0.60 7.32
รวมภาคตะวันออก      1,515 1,025 1,139 75 1,039.33 69 1,451 0.48 12.31 0.85 2.51 51.89
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 367 445 63 379.60 53 882 1.73 9.11 1.03 1.24 10.94
เขื่อนปราณบุรี      391 185 282 72 264.81 68 439 0.13 4.86 1.11 0.88 5.10
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,984 4,393 78 3,041.01 54 2,643 3.31 43.24 1.64 2.87 64.11
เขื่อนบางลาง      1,454 754 1,290 89 1,013.76 70 1,544 17.44 143.24 9.28 3.05 39.22
รวมภาคใต้      8,194 6,290 6,410 78 4,699.18 57 5,508 22.61 200.45 3.64 8.04 119.37
รวมทั้งประเทศ 70,867 48,731 57,170 81 33,628.02 47 42,063 36.57 573.93 1.36 102.49 1,384.02
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ