รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2559
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 60 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 60
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 7,085 10,853 81 7,052.69 52 5,607 12.10 6,198.40 110.55 3.00 2,066.27
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 7,727 8,489 89 5,638.87 59 5,683 8.69 5,355.42 94.24 2.95 3,912.38
เขื่อนแม่งัด      265 172 258 97 245.84 93 319 0.55 223.21 69.97 0.22 140.68
เขื่อนกิ่วลม      106 95 83 78 79.14 75 547 1.11 839.49 153.47 0.12 851.22
เขื่อนแม่กวง      263 108 118 45 104.05 40 190 0.51 164.83 86.75 0.04 141.64
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 190 175 103 169.04 99 229 0.89 373.96 163.30 0.50 365.93
เขื่อนแควน้อย      939 965 942 100 899.06 96 1,387 5.49 2,613.67 188.44 4.32 2,464.06
เขื่อนแม่มอก      110 111 110 100 94.24 86 1,387 0 309.60 22.32 0.09 292.10
รวมภาคเหนือ      24,825 16,453 21,028 85 14,282.93 58 15,349 29.34 16,078.58 104.75 11.24 10,234.28
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,135 1,815 92 1,714.80 87 2,258 0 3,475.85 153.93 2.50 2,759.99
เขื่อนลำตะคอง      314 119 194 62 171.29 54 269 0.20 166.47 61.88 0.02 62.42
เขื่อนลำพระเพลิง      155 72 137 88 135.51 87 170 0.14 188.51 110.89 0 115.99
เขื่อนน้ำอูน      520 282 509 98 463.98 89 436 0 989.46 226.94 0 564.22
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 2,435 2,605 107 2,024.30 83 2,492 8.05 5,587.02 224.20 18.50 4,544.39
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,660 1,647 84 815.33 41 1,673 0.85 1,983.63 118.57 0 1,310.77
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 157 159 97 121.82 74 161 0.11 247.16 153.52 0.41 227.88
เขื่อนห้วยหลวง      136 111 127 94 120.36 89 167 0 203.59 121.91 0.21 146.24
เขื่อนลำนางรอง      121 64 80 66 76.17 63 54 0.02 40.33 74.69 0 13.58
เขื่อนมูลบน      141 72 110 78 103.14 73 96 0 107.15 111.62 0 54.41
เขื่อนน้ำพุง      165 65 158 95 149.52 91 130 0.16 339.19 260.91 0.69 180.75
เขื่อนลำแซะ      275 131 202 73 194.88 71 203 0 226.62 111.64 0 104.82
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 6,304 7,742 93 6,091.10 73 8,109 9.53 13,554.98 167.16 22.33 10,085.46
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 980 960 100 957.00 100 2,352 3.50 3,716.24 158.00 3.50 3,472.62
เขื่อนกระเสียว      240 244 286 119 245.70 102 339 0.81 404.28 119.26 0.96 328.68
เขื่อนทับเสลา      160 164 166 104 148.61 93 143 0.19 176.95 123.74 0.19 135.35
เขื่อนเจ้าพระยา      16.87/13.31 * 1549 **
รวมภาคกลาง      1,360 1,387 1,411 104 1,351.31 99 2,834 4.50 4,297.47 151.64 4.65 3,936.65
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 13,631 15,562 88 5,296.54 30 4,618 14.85 4,605.89 99.74 11.00 2,213.13
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 5,823 7,013 79 4,000.91 45 5,433 5.06 4,724.95 86.97 11.06 3,063.39
รวมภาคตะวันตก      26,605 19,454 22,574 85 9,297.45 35 10,051 19.91 9,330.84 92.83 22.06 5,276.52
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 88 107 92 95.37 82 46 0.08 107.64 234.01 0.22 95.27
เขื่อนหนองปลาไหล      164 102 162 99 148.72 91 206 1.10 218.43 106.03 0 80.87
เขื่อนคลองสียัด      420 267 308 73 278.30 66 293 0 264.69 90.34 0 142.59
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 221 220 98 215.38 96 309 0.11 254.54 82.38 0.15 228.95
เขื่อนประแสร์      295 232 287 97 266.83 90 277 0 320.50 115.71 0.53 179.76
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 234 229 78 209.32 71 320 0.37 334.54 104.65 0 294.26
รวมภาคตะวันออก      1,515 1,144 1,314 87 1,213.92 80 1,451 1.66 1,500.34 103.42 0.90 1,021.70
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 370 394 56 329.48 46 882 0.89 533.45 60.48 2.12 458.88
เขื่อนปราณบุรี      391 148 255 65 237.81 61 439 0.44 271.54 61.85 0.88 138.63
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,893 4,391 78 3,039.45 54 2,643 10.18 2,595.67 98.21 2.05 2,989.63
เขื่อนบางลาง      1,454 403 758 52 481.73 33 1,544 10.61 1,993.30 129.10 0.49 1,791.64
รวมภาคใต้      8,194 5,814 5,799 71 4,088.47 50 5,508 22.12 5,393.96 97.93 5.54 5,378.78
รวมทั้งประเทศ 70,867 50,556 59,868 84 36,325.18 51 43,302 87.06 50,156.17 115.83 66.72 35,933.39
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ