รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2559
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 60 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 60
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 7,007 10,827 80 7,027.27 52 5,607 22.43 6,165.67 109.96 2.00 2,060.27
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 7,716 8,477 89 5,626.64 59 5,683 11.18 5,335.53 93.89 3.00 3,906.42
เขื่อนแม่งัด      265 169 257 97 245.18 93 319 0.55 222.10 69.63 0.22 140.24
เขื่อนกิ่วลม      106 100 81 76 77.08 73 547 1.11 837.19 153.05 0.12 850.98
เขื่อนแม่กวง      263 107 117 45 103.04 39 190 0.32 163.65 86.13 0.04 141.55
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 189 174 103 168.13 99 229 1.02 372.05 162.47 0.49 364.94
เขื่อนแควน้อย      939 964 940 100 897.02 96 1,387 4.98 2,602.69 187.65 4.32 2,455.42
เขื่อนแม่มอก      110 112 110 100 94.52 86 1,387 0.09 309.51 22.32 0.09 291.92
รวมภาคเหนือ      24,825 16,364 20,984 85 14,238.88 57 15,349 41.68 16,008.39 104.30 10.28 10,211.74
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,137 1,820 92 1,720.40 87 2,258 0 3,475.85 153.93 2.43 2,755.02
เขื่อนลำตะคอง      314 118 193 61 170.47 54 269 0.49 166.06 61.73 0.02 62.37
เขื่อนลำพระเพลิง      155 73 137 88 135.27 87 170 0.16 188.21 110.71 0 115.99
เขื่อนน้ำอูน      520 283 510 98 464.76 89 436 0 989.46 226.94 0 564.22
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 2,345 2,634 108 2,052.74 84 2,492 5.52 5,573.45 223.65 19.97 4,505.88
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,657 1,647 84 815.33 41 1,673 0.85 1,981.52 118.44 0 1,310.36
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 158 160 97 122.80 75 161 0.41 246.64 153.19 1.04 226.43
เขื่อนห้วยหลวง      136 109 127 94 120.77 89 167 0 203.59 121.91 0.23 145.81
เขื่อนลำนางรอง      121 64 80 66 76.17 63 54 0.05 40.27 74.57 0 13.58
เขื่อนมูลบน      141 73 109 78 102.30 73 96 0.20 106.81 111.26 0 54.41
เขื่อนน้ำพุง      165 65 159 96 150.78 91 130 0.19 339.03 260.79 0.31 179.56
เขื่อนลำแซะ      275 131 202 74 195.14 71 203 0.11 226.62 111.64 0 104.82
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 6,213 7,777 93 6,126.93 73 8,109 7.98 13,537.51 166.94 24.00 10,038.45
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 990 960 100 957.00 100 2,352 3.78 3,709.24 157.71 3.50 3,465.62
เขื่อนกระเสียว      240 239 286 119 246.40 103 339 0.85 402.62 118.77 0.96 326.75
เขื่อนทับเสลา      160 165 166 104 148.61 93 143 0.36 176.57 123.48 0.19 134.97
เขื่อนเจ้าพระยา      16.85/13.59 * 1647 **
รวมภาคกลาง      1,360 1,393 1,412 104 1,352.01 99 2,834 4.99 4,288.43 151.32 4.65 3,927.34
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 13,613 15,562 88 5,296.54 30 4,618 16.97 4,580.59 99.19 11.06 2,191.11
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 5,823 7,023 79 4,011.11 45 5,433 5.05 4,711.44 86.72 11.05 3,041.28
รวมภาคตะวันตก      26,605 19,436 22,585 85 9,307.65 35 10,051 22.02 9,292.03 92.45 22.11 5,232.39
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 86 108 92 95.96 82 46 0.10 107.40 233.47 0.24 94.73
เขื่อนหนองปลาไหล      164 102 161 98 147.19 90 206 0.70 216.43 105.06 0 80.87
เขื่อนคลองสียัด      420 266 309 73 278.50 66 293 0.10 264.69 90.34 0 142.59
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 221 220 98 215.58 96 309 0.13 254.31 82.30 0.15 228.66
เขื่อนประแสร์      295 233 287 97 267.34 91 277 0.79 319.71 115.42 0.53 178.70
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 234 229 77 209.07 71 320 1.12 333.80 104.42 0 294.26
รวมภาคตะวันออก      1,515 1,142 1,313 87 1,213.64 80 1,451 2.94 1,496.34 103.15 0.92 1,019.81
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 366 398 56 332.80 47 882 1.72 532.35 60.36 2.28 454.65
เขื่อนปราณบุรี      391 147 256 66 238.58 61 439 0.95 270.41 61.60 0.88 136.86
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,908 4,365 77 3,013.04 53 2,643 26.79 2,564.42 97.03 6.31 2,985.49
เขื่อนบางลาง      1,454 401 741 51 464.31 32 1,544 7.87 1,972.07 127.72 3.01 1,788.00
รวมภาคใต้      8,194 5,822 5,759 70 4,048.73 49 5,508 37.33 5,339.25 96.94 12.48 5,365.00
รวมทั้งประเทศ 70,867 50,370 59,830 84 36,287.84 51 43,302 116.94 49,961.95 115.38 74.44 35,794.73
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ