รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 15 กันยายน 2560

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2559
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 60 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 60
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 4,909 7,580 56 3,780.48 28 5,607 17.77 2,828.78 50.45 3.00 1,994.27
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 6,485 7,118 75 4,268.28 45 5,683 29.48 3,832.32 67.43 3.96 3,808.80
เขื่อนแม่งัด      265 108 172 65 159.55 60 319 0.56 126.07 39.52 0.26 127.13
เขื่อนกิ่วลม      106 51 75 70 71.08 67 547 2.65 515.72 94.28 1.33 537.24
เขื่อนแม่กวง      263 62 82 31 68.24 26 190 0.90 109.10 57.42 0.04 124.52
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 115 157 92 150.75 89 229 1.08 209.76 91.60 1.48 220.02
เขื่อนแควน้อย      939 424 783 83 740.40 79 1,387 20.32 1,418.54 102.27 13.82 1,423.53
รวมภาคเหนือ      24,715 12,153 15,968 65 9,238.78 37 13,962 72.76 9,040.29 64.75 23.89 8,235.51
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 924 1,562 79 1,462.30 74 2,258 12.47 2,767.25 122.55 17.87 2,307.73
เขื่อนลำตะคอง      314 61 111 35 88.56 28 269 1.24 77.50 28.81 0.09 59.74
เขื่อนลำพระเพลิง      155 18 88 57 86.66 56 170 0.38 103.32 60.78 1.04 80.06
เขื่อนน้ำอูน      520 272 567 109 521.57 100 436 3.04 830.44 190.47 4.37 411.52
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 906 1,820 75 1,238.96 51 2,492 23.11 2,761.56 110.82 25.02 2,608.24
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,156 1,411 72 580.04 30 1,673 0 1,615.24 96.55 7.35 1,246.86
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 60 113 69 76.34 47 161 1.81 103.64 64.37 1.05 129.79
เขื่อนห้วยหลวง      136 62 97 71 90.33 67 167 1.45 120.50 72.16 0.27 93.00
เขื่อนลำนางรอง      121 50 70 58 66.41 55 54 0 28.66 53.08 0.18 10.36
เขื่อนมูลบน      141 34 83 59 76.12 54 96 0.87 59.16 61.63 0.41 33.53
เขื่อนน้ำพุง      165 53 167 101 159.31 97 130 1.21 252.58 194.29 1.13 123.65
เขื่อนลำแซะ      275 57 159 58 151.89 55 203 0.54 138.48 68.21 1.11 64.61
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 3,651 6,249 75 4,598.49 55 8,109 46.12 8,858.33 109.24 59.89 7,169.09
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 409 419 44 416.09 43 2,352 14.68 2,209.56 93.94 4.36 2,516.21
เขื่อนกระเสียว      240 67 148 62 107.60 45 339 2.76 181.26 53.47 1.48 257.11
เขื่อนทับเสลา      160 51 99 62 82.49 52 143 1.54 57.65 40.31 0.57 77.41
เขื่อนเจ้าพระยา      15.67/13.3 * 1394 **
รวมภาคกลาง      1,360 527 666 49 606.18 45 2,834 18.98 2,448.47 86.40 6.41 2,850.73
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 11,882 13,975 79 3,709.50 21 4,618 20.75 2,611.53 56.55 6.99 1,857.76
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 4,795 6,420 72 3,408.35 38 5,433 18.34 3,603.96 66.33 11.09 2,588.28
รวมภาคตะวันตก      26,605 16,677 20,395 77 7,117.85 27 10,051 39.09 6,215.49 61.84 18.08 4,446.04
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 36 102 87 90.03 77 46 0.83 84.14 182.91 0.38 76.60
เขื่อนหนองปลาไหล      164 46 129 79 115.35 70 206 1.32 147.70 71.70 0.22 66.57
เขื่อนคลองสียัด      420 109 195 46 164.56 39 293 0.65 141.78 48.39 0.30 138.54
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 140 142 63 137.10 61 309 0.60 157.89 51.10 0.15 217.80
เขื่อนประแสร์      295 155 214 72 193.80 66 277 0.62 202.62 73.15 0.06 146.93
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 61 151 51 131.66 45 320 2.12 250.95 78.50 0.04 294.24
รวมภาคตะวันออก      1,515 547 932 62 832.50 55 1,451 6.14 985.08 67.91 1.15 940.68
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 173 340 48 274.51 39 882 1.90 382.71 43.39 2.97 367.82
เขื่อนปราณบุรี      391 57 204 52 186.67 48 439 0.74 178.41 40.64 1.14 107.30
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,469 4,271 76 2,919.15 52 2,643 3.55 1,981.16 74.96 9.29 2,518.83
เขื่อนบางลาง      1,454 432 910 63 634.04 44 1,544 11.84 1,557.30 100.86 12.14 1,209.64
รวมภาคใต้      8,194 5,131 5,725 70 4,014.37 49 5,508 18.03 4,099.58 74.43 25.54 4,203.59
รวมทั้งประเทศ 70,757 38,686 49,935 71 26,408.17 37 41,915 201.12 31,647.24 75.50 134.96 27,845.64
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ