รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 14 กันยายน 2560

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2559
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 60 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 60
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 4,877 7,566 56 3,766.17 28 5,607 23.88 2,811.01 50.13 3.00 1,991.27
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 6,390 7,094 75 4,243.50 45 5,683 33.97 3,802.84 66.92 4.00 3,804.84
เขื่อนแม่งัด      265 106 171 65 159.25 60 319 0.66 125.50 39.34 0.26 126.87
เขื่อนกิ่วลม      106 48 73 69 69.76 66 547 2.98 513.07 93.80 1.31 535.91
เขื่อนแม่กวง      263 59 81 31 67.42 26 190 0.86 108.20 56.95 0.08 124.48
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 107 157 93 151.15 89 229 1.48 208.69 91.13 1.48 218.54
เขื่อนแควน้อย      939 412 785 84 742.40 79 1,387 15.92 1,398.23 100.81 13.82 1,409.71
รวมภาคเหนือ      24,715 11,999 15,929 64 9,199.65 37 13,962 79.75 8,967.54 64.23 23.95 8,211.62
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 895 1,568 79 1,467.70 74 2,258 7.30 2,754.78 122.00 18.10 2,289.86
เขื่อนลำตะคอง      314 60 110 35 87.49 28 269 1.30 76.26 28.35 0.09 59.66
เขื่อนลำพระเพลิง      155 17 89 57 87.20 56 170 1.09 102.94 60.56 1.04 79.02
เขื่อนน้ำอูน      520 266 569 109 524.16 101 436 4.08 827.40 189.77 4.56 407.15
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 891 1,823 75 1,242.20 51 2,492 16.67 2,738.45 109.89 25.06 2,583.22
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,117 1,421 72 589.50 30 1,673 8.06 1,615.24 96.55 7.36 1,239.51
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 59 113 69 75.59 46 161 2.05 101.83 63.25 1.05 128.74
เขื่อนห้วยหลวง      136 61 96 71 89.16 66 167 0.41 119.05 71.29 0.27 92.73
เขื่อนลำนางรอง      121 50 71 58 67.05 55 54 0 28.66 53.08 0.12 10.18
เขื่อนมูลบน      141 33 83 59 75.64 54 96 0.22 58.29 60.72 0.39 33.12
เขื่อนน้ำพุง      165 51 167 101 159.31 97 130 1.04 251.37 193.36 1.17 122.52
เขื่อนลำแซะ      275 56 160 58 152.57 55 203 0.77 137.94 67.95 1.09 63.50
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 3,556 6,268 75 4,617.57 55 8,109 42.99 8,812.21 108.67 60.30 7,109.21
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 392 409 43 406.10 42 2,352 18.02 2,194.88 93.32 4.37 2,511.85
เขื่อนกระเสียว      240 67 146 61 106.40 44 339 2.95 178.50 52.66 1.47 255.63
เขื่อนทับเสลา      160 50 99 62 81.52 51 143 1.26 56.11 39.24 0.57 76.84
เขื่อนเจ้าพระยา      15.82/13.3 * 1394 **
รวมภาคกลาง      1,360 510 654 48 594.02 44 2,834 22.23 2,429.49 85.73 6.41 2,844.32
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 11,878 13,960 79 3,695.08 21 4,618 23.85 2,590.78 56.10 6.06 1,850.77
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 4,787 6,414 72 3,401.91 38 5,433 17.31 3,585.62 66.00 10.07 2,577.19
รวมภาคตะวันตก      26,605 16,665 20,374 77 7,096.99 27 10,051 41.16 6,176.40 61.45 16.13 4,427.96
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 34 101 87 89.31 76 46 0.15 83.31 181.11 0.38 76.22
เขื่อนหนองปลาไหล      164 45 128 78 114.75 70 206 0.90 146.38 71.06 0.22 66.35
เขื่อนคลองสียัด      420 108 193 46 163.30 39 293 0 141.13 48.17 0.15 138.24
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 139 141 63 136.70 61 309 0.95 157.28 50.90 0.15 217.66
เขื่อนประแสร์      295 153 213 72 193.44 66 277 1.34 202.00 72.93 0.06 146.87
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 55 149 51 129.65 44 320 0.89 248.83 77.84 0.03 294.19
รวมภาคตะวันออก      1,515 534 927 61 827.15 55 1,451 4.23 978.93 67.48 0.99 939.53
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 173 341 48 275.67 39 882 1.89 380.81 43.18 2.97 364.85
เขื่อนปราณบุรี      391 57 205 52 187.12 48 439 0.96 177.67 40.47 1.14 106.16
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,457 4,277 76 2,925.27 52 2,643 6.12 1,977.61 74.82 10.33 2,509.54
เขื่อนบางลาง      1,454 434 911 63 634.46 44 1,544 16.03 1,545.46 100.09 12.14 1,197.50
รวมภาคใต้      8,194 5,121 5,733 70 4,022.52 49 5,508 25.00 4,081.55 74.10 26.58 4,178.05
รวมทั้งประเทศ 70,757 38,385 49,884 71 26,357.90 37 41,915 215.36 31,446.12 75.02 134.36 27,710.69
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ