รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 13 กันยายน 2560

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2559
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 60 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 60
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 4,861 7,546 56 3,745.79 28 5,607 25.78 2,787.13 49.71 3.00 1,988.27
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 6,290 7,064 74 4,214.26 44 5,683 42.88 3,768.87 66.32 4.00 3,800.84
เขื่อนแม่งัด      265 102 171 65 158.85 60 319 0.76 124.84 39.14 0.26 126.60
เขื่อนกิ่วลม      106 46 72 67 68.09 64 547 3.43 510.09 93.25 1.16 534.60
เขื่อนแม่กวง      263 52 81 31 66.68 25 190 0.89 107.34 56.50 0.38 124.40
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 99 157 93 151.15 89 229 2.68 207.21 90.49 1.48 217.06
เขื่อนแควน้อย      939 403 783 83 740.40 79 1,387 20.32 1,382.30 99.66 13.82 1,395.89
รวมภาคเหนือ      24,715 11,854 15,874 64 9,145.22 37 13,962 96.74 8,887.78 63.66 24.10 8,187.66
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 882 1,579 80 1,478.50 75 2,258 7.32 2,747.48 121.68 18.12 2,271.76
เขื่อนลำตะคอง      314 60 109 35 86.46 27 269 1.14 74.96 27.87 0.11 59.57
เขื่อนลำพระเพลิง      155 17 89 57 87.20 56 170 0.70 101.85 59.91 1.04 77.98
เขื่อนน้ำอูน      520 264 571 110 525.89 101 436 3.83 823.33 188.84 4.73 402.58
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 881 1,833 75 1,251.93 52 2,492 23.35 2,721.78 109.22 25.26 2,558.16
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,123 1,421 72 589.50 30 1,673 5.73 1,607.18 96.07 7.39 1,232.15
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 55 112 68 74.61 45 161 2.05 99.78 61.98 0.90 127.69
เขื่อนห้วยหลวง      136 60 96 71 89.01 66 167 0.65 118.64 71.04 0.21 92.46
เขื่อนลำนางรอง      121 50 71 58 67.37 55 54 0.04 28.66 53.08 0 10.06
เขื่อนมูลบน      141 32 83 59 75.88 54 96 0.43 58.07 60.49 0.37 32.73
เขื่อนน้ำพุง      165 51 168 102 159.52 97 130 1.45 250.33 192.56 1.16 121.35
เขื่อนลำแซะ      275 55 160 58 153.25 56 203 0.63 137.16 67.57 0.96 62.42
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 3,531 6,290 75 4,639.12 55 8,109 47.32 8,769.22 108.14 60.25 7,048.91
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 381 397 41 393.89 41 2,352 24.13 2,176.86 92.55 7.00 2,507.48
เขื่อนกระเสียว      240 67 145 60 105.00 44 339 0.22 175.55 51.79 1.47 254.15
เขื่อนทับเสลา      160 50 98 61 80.83 51 143 1.54 54.85 38.36 0.16 76.27
เขื่อนเจ้าพระยา      15.75/13.3 * 1394 **
รวมภาคกลาง      1,360 498 640 47 579.72 43 2,834 25.89 2,407.26 84.94 8.63 2,837.90
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 11,869 13,946 79 3,680.67 21 4,618 23.59 2,566.93 55.59 4.98 1,844.71
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 4,779 6,407 72 3,395.47 38 5,433 19.53 3,568.31 65.68 9.08 2,567.12
รวมภาคตะวันตก      26,605 16,648 20,353 77 7,076.14 27 10,051 43.12 6,135.24 61.04 14.06 4,411.83
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 30 101 87 89.31 76 46 0.29 83.16 180.78 0.34 75.84
เขื่อนหนองปลาไหล      164 44 128 78 114.55 70 206 0.90 145.48 70.62 0 66.13
เขื่อนคลองสียัด      420 107 194 46 163.54 39 293 0.24 141.13 48.17 0.15 138.09
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 137 140 63 135.94 61 309 0.91 156.33 50.59 0.15 217.51
เขื่อนประแสร์      295 150 212 72 192.36 65 277 0.96 200.66 72.44 0.06 146.81
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 51 148 50 128.85 44 320 1.25 247.94 77.56 0 294.17
รวมภาคตะวันออก      1,515 519 924 61 824.55 54 1,451 4.55 974.70 67.19 0.70 938.55
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 175 342 48 276.83 39 882 1.89 378.92 42.96 2.97 361.88
เขื่อนปราณบุรี      391 57 204 52 186.41 48 439 0 176.71 40.25 1.14 105.01
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,454 4,281 76 2,929.86 52 2,643 5.23 1,971.49 74.59 10.97 2,499.21
เขื่อนบางลาง      1,454 436 907 62 630.70 43 1,544 13.07 1,529.43 99.06 12.12 1,185.36
รวมภาคใต้      8,194 5,121 5,734 70 4,023.80 49 5,508 20.19 4,056.55 73.65 27.20 4,151.46
รวมทั้งประเทศ 70,757 38,171 49,815 70 26,288.55 37 41,915 237.81 31,230.75 74.51 134.94 27,576.31
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ