รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 12 กันยายน 2560

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2559
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 60 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 60
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 4,846 7,523 56 3,723.47 28 5,607 31.77 2,761.35 49.25 3.00 1,985.27
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 6,252 7,026 74 4,176.12 44 5,683 42.71 3,725.99 65.56 3.93 3,796.84
เขื่อนแม่งัด      265 100 171 64 158.35 60 319 0.86 124.08 38.90 0.26 126.34
เขื่อนกิ่วลม      106 46 69 65 65.81 62 547 3.88 506.66 92.62 1.13 533.45
เขื่อนแม่กวง      263 51 80 31 66.21 25 190 1.09 106.46 56.03 0.39 124.02
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 97 156 92 149.95 88 229 2.95 204.53 89.31 1.47 215.59
เขื่อนแควน้อย      939 399 777 83 734.00 78 1,387 24.71 1,361.99 98.20 13.82 1,382.07
รวมภาคเหนือ      24,715 11,790 15,803 64 9,073.91 37 13,962 107.97 8,791.06 62.96 24.00 8,163.58
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 868 1,589 80 1,489.30 75 2,258 6.13 2,740.16 121.35 19.63 2,253.64
เขื่อนลำตะคอง      314 60 108 34 85.53 27 269 0.47 73.82 27.44 0.13 59.46
เขื่อนลำพระเพลิง      155 17 89 57 87.53 56 170 0.75 101.15 59.50 1.02 76.95
เขื่อนน้ำอูน      520 259 573 110 528.47 102 436 2.79 819.49 187.96 4.99 397.85
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 871 1,836 76 1,255.18 52 2,492 26.35 2,698.43 108.28 25.02 2,532.90
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,125 1,423 72 591.88 30 1,673 3.31 1,601.45 95.72 7.36 1,224.76
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 55 110 67 73.47 45 161 1.15 97.73 60.70 1.05 126.79
เขื่อนห้วยหลวง      136 59 95 70 88.57 65 167 1.43 117.99 70.65 0.25 92.25
เขื่อนลำนางรอง      121 50 71 58 67.37 55 54 0.09 28.62 53.00 0 10.06
เขื่อนมูลบน      141 32 83 59 75.88 54 96 0.29 57.64 60.04 0.24 32.36
เขื่อนน้ำพุง      165 50 167 101 159.31 97 130 1.04 248.88 191.44 1.18 120.19
เขื่อนลำแซะ      275 55 160 58 153.48 56 203 1.76 136.54 67.26 0.96 61.45
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 3,502 6,306 75 4,655.97 56 8,109 45.56 8,721.90 107.56 61.83 6,988.66
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 381 381 40 378.35 39 2,352 25.14 2,152.73 91.53 10.37 2,500.48
เขื่อนกระเสียว      240 67 144 60 104.40 44 339 2.75 175.34 51.72 1.47 252.68
เขื่อนทับเสลา      160 50 96 60 79.45 50 143 3.47 53.31 37.28 0 76.11
เขื่อนเจ้าพระยา      15.8/13.32 * 1401 **
รวมภาคกลาง      1,360 498 622 46 562.20 41 2,834 31.36 2,381.38 84.03 11.84 2,829.27
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 11,862 13,931 79 3,666.26 21 4,618 22.49 2,543.34 55.07 5.00 1,839.73
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 4,771 6,398 72 3,385.81 38 5,433 19.62 3,548.78 65.32 9.17 2,558.04
รวมภาคตะวันตก      26,605 16,633 20,329 76 7,052.07 27 10,051 42.11 6,092.12 60.61 14.17 4,397.77
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 29 101 87 89.17 76 46 0.71 82.87 180.15 0.49 75.50
เขื่อนหนองปลาไหล      164 45 128 78 114.15 70 206 0.73 144.58 70.18 0 66.13
เขื่อนคลองสียัด      420 108 194 46 163.54 39 293 0.92 140.89 48.08 0.15 137.94
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 135 140 62 135.22 60 309 0.71 155.42 50.30 0.13 217.37
เขื่อนประแสร์      295 150 212 72 191.66 65 277 0.60 199.70 72.10 0.06 146.75
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 49 147 50 127.65 43 320 1.05 246.69 77.17 0 294.17
รวมภาคตะวันออก      1,515 516 921 61 821.39 54 1,451 4.72 970.15 66.88 0.83 937.86
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 175 343 48 277.99 39 882 1.88 377.03 42.75 2.96 358.91
เขื่อนปราณบุรี      391 57 206 53 188.46 48 439 0.52 176.71 40.25 1.14 103.87
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,443 4,288 76 2,935.99 52 2,643 6.07 1,966.26 74.40 10.29 2,488.24
เขื่อนบางลาง      1,454 438 906 62 629.87 43 1,544 19.36 1,516.36 98.21 12.17 1,173.24
รวมภาคใต้      8,194 5,112 5,743 70 4,032.31 49 5,508 27.83 4,036.36 73.28 26.56 4,124.26
รวมทั้งประเทศ 70,757 38,052 49,724 70 26,197.85 37 41,915 259.55 30,992.97 73.94 139.23 27,441.40
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ