รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 4 สิงหาคม 2560

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2559
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 60 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 60
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 4,357 6,530 49 2,730.12 20 5,607 19.21 1,630.95 29.09 3.00 1,866.17
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 4,106 5,582 59 2,732.24 29 5,683 21.65 2,117.09 37.25 5.05 3,657.59
เขื่อนแม่งัด      265 61 128 48 115.67 44 319 0.57 71.60 22.45 0.27 116.14
เขื่อนกิ่วลม      106 42 41 39 37.60 35 547 2.00 342.80 62.67 1.36 397.80
เขื่อนแม่กวง      263 47 55 21 41.05 16 190 0.20 60.87 32.04 0.74 104.68
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 48 126 74 119.85 71 229 0.50 123.61 53.98 0.50 164.77
เขื่อนแควน้อย      939 394 735 78 692.00 74 1,387 13.95 709.44 51.15 6.26 772.92
รวมภาคเหนือ      24,715 9,055 13,197 53 6,468.53 26 13,962 58.08 5,056.36 36.22 17.18 7,080.07
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 535 1,662 84 1,562.20 79 2,258 20.28 1,632.30 72.29 33.78 1,078.93
เขื่อนลำตะคอง      314 60 85 27 61.81 20 269 0.28 40.09 14.90 0.43 51.02
เขื่อนลำพระเพลิง      155 25 82 53 80.30 52 170 0.05 68.29 40.17 0.55 51.31
เขื่อนน้ำอูน      520 168 640 123 594.60 114 436 2.94 557.84 127.94 10.57 111.60
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 609 1,574 65 993.34 41 2,492 28.12 1,701.90 68.29 14.86 1,838.87
เขื่อนสิรินธร      1,966 993 1,349 69 517.14 26 1,673 11.54 1,179.25 70.49 3.52 895.71
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 56 94 57 56.76 35 161 0.27 51.28 31.85 0.53 98.99
เขื่อนห้วยหลวง      136 32 96 71 89.74 66 167 1.15 73.48 44.00 0.18 48.14
เขื่อนลำนางรอง      121 58 76 63 72.97 60 54 0 22.61 41.87 0.41 2.32
เขื่อนมูลบน      141 30 74 53 67.18 48 96 0.72 36.88 38.41 0.31 20.18
เขื่อนน้ำพุง      165 39 171 104 163.45 99 130 2.73 163.43 125.71 3.10 36.51
เขื่อนลำแซะ      275 44 153 56 146.22 53 203 2.24 98.52 48.53 0.55 33.07
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 2,651 6,056 72 4,405.71 53 8,109 70.32 5,625.87 69.38 68.79 4,266.65
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 308 386 40 382.79 40 2,352 37.61 1,205.71 51.26 45.86 1,574.48
เขื่อนกระเสียว      240 58 148 62 108.40 45 339 0 118.43 34.94 1.08 193.69
เขื่อนทับเสลา      160 44 109 68 91.86 57 143 0 40.54 28.35 1.17 54.76
เขื่อนเจ้าพระยา      15.5/12.88 * 1264 **
รวมภาคกลาง      1,360 411 643 47 583.05 43 2,834 37.61 1,364.68 48.15 48.11 1,822.93
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 11,506 13,123 74 2,857.56 16 4,618 22.53 1,467.88 31.79 7.03 1,614.92
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 3,854 5,384 61 2,371.75 27 5,433 36.59 2,130.71 39.22 7.06 2,181.76
รวมภาคตะวันตก      26,605 15,360 18,506 70 5,229.31 20 10,051 59.12 3,598.59 35.80 14.09 3,796.68
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 25 82 70 69.89 60 46 0.11 50.90 110.65 0.26 61.76
เขื่อนหนองปลาไหล      164 57 122 75 108.75 66 206 0.28 114.09 55.38 0.86 57.30
เขื่อนคลองสียัด      420 87 177 42 147.05 35 293 0.27 116.99 39.93 0 133.77
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 92 105 47 100.15 45 309 2.06 91.81 29.71 0.85 190.47
เขื่อนประแสร์      295 138 157 53 137.20 47 277 0.18 103.36 37.32 0 109.65
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 20 149 50 129.45 44 320 3.13 148.99 46.61 4.08 196.23
รวมภาคตะวันออก      1,515 418 792 52 692.49 46 1,451 6.03 626.14 43.16 6.05 749.18
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 211 337 47 271.92 38 882 6.23 260.22 29.50 2.99 250.71
เขื่อนปราณบุรี      391 49 196 50 178.28 46 439 1.07 140.28 31.95 0.16 80.53
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,017 4,094 73 2,742.75 49 2,643 40.43 1,476.35 55.86 1.47 2,207.31
เขื่อนบางลาง      1,454 484 843 58 566.25 39 1,544 1.91 1,226.57 79.44 4.58 951.83
รวมภาคใต้      8,194 4,761 5,470 67 3,759.20 46 5,508 49.64 3,103.42 56.34 9.20 3,490.38
รวมทั้งประเทศ 70,757 32,657 44,665 63 21,138.29 30 41,915 280.80 19,375.06 46.23 163.42 21,205.89
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ