รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2559
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 60 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 60
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 4,293 6,452 48 2,652.49 20 5,607 44.42 1,543.39 27.53 1.50 1,858.67
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 4,047 5,491 58 2,640.63 28 5,683 34.33 2,010.26 35.37 0 3,644.89
เขื่อนแม่งัด      265 59 126 48 114.27 43 319 0.80 69.14 21.67 0.29 115.08
เขื่อนกิ่วลม      106 39 46 43 42.01 40 547 5.56 327.98 59.96 9.46 378.57
เขื่อนแม่กวง      263 47 54 20 39.86 15 190 0.65 58.68 30.89 0.04 103.81
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 45 130 76 123.58 73 229 1.45 120.31 52.54 3.88 157.75
เขื่อนแควน้อย      939 400 680 72 637.00 68 1,387 28.61 637.45 45.96 3.02 756.30
รวมภาคเหนือ      24,715 8,929 12,979 53 6,249.84 25 13,962 115.82 4,767.21 34.14 18.19 7,015.07
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 524 1,657 84 1,556.80 79 2,258 115.06 1,488.66 65.93 25.96 963.89
เขื่อนลำตะคอง      314 61 82 26 59.15 19 269 0.38 35.90 13.35 0.13 50.04
เขื่อนลำพระเพลิง      155 24 84 54 82.89 53 170 0.05 68.23 40.14 0.43 48.97
เขื่อนน้ำอูน      520 166 641 123 595.75 115 436 28.22 512.80 117.61 10.69 66.83
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 591 1,466 60 885.39 36 2,492 65.50 1,525.92 61.23 16.05 1,776.34
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,031 1,365 69 533.28 27 1,673 10.81 1,147.59 68.59 2.31 858.04
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 56 92 56 55.31 34 161 0.50 49.48 30.73 0 97.53
เขื่อนห้วยหลวง      136 32 87 64 79.95 59 167 4.12 62.72 37.56 0.11 47.52
เขื่อนลำนางรอง      121 58 77 64 73.93 61 54 0.05 22.54 41.74 0 1.52
เขื่อนมูลบน      141 31 70 50 62.95 45 96 0.45 31.15 32.45 0.38 18.93
เขื่อนน้ำพุง      165 38 171 104 163.23 99 130 8.22 150.09 115.45 1.19 23.69
เขื่อนลำแซะ      275 44 148 54 140.77 51 203 1.14 90.38 44.52 0.54 30.89
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 2,655 5,940 71 4,289.40 51 8,109 234.50 5,185.46 63.95 57.79 3,984.19
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 319 402 42 399.44 42 2,352 52.52 1,032.88 43.91 43.26 1,385.91
เขื่อนกระเสียว      240 64 156 65 116.00 48 339 0.11 118.32 34.90 1.98 186.68
เขื่อนทับเสลา      160 43 115 72 97.54 61 143 0 40.54 28.35 0.76 50.39
เขื่อนเจ้าพระยา      15.5/13.25 * 1378 **
รวมภาคกลาง      1,360 426 673 49 612.98 45 2,834 52.63 1,191.74 42.05 46.00 1,622.98
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 11,515 13,022 73 2,757.37 16 4,618 42.76 1,341.38 29.05 7.02 1,586.90
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 3,815 5,237 59 2,225.49 25 5,433 72.78 1,953.88 35.96 7.06 2,153.72
รวมภาคตะวันตก      26,605 15,330 18,260 69 4,982.86 19 10,051 115.54 3,295.26 32.79 14.08 3,740.62
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 24 82 70 70.34 60 46 0.26 50.31 109.36 0.26 60.72
เขื่อนหนองปลาไหล      164 57 126 77 112.95 69 206 0.32 112.97 54.84 0.86 53.86
เขื่อนคลองสียัด      420 86 177 42 147.24 35 293 0.41 116.34 39.70 0 133.47
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 88 101 45 96.60 43 309 2.06 85.03 27.52 0.58 187.38
เขื่อนประแสร์      295 138 157 53 136.64 46 277 0.74 102.08 36.85 0 109.65
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 20 147 50 127.85 43 320 4.75 139.34 43.59 0 188.38
รวมภาคตะวันออก      1,515 413 791 52 691.62 46 1,451 8.54 606.07 41.78 1.70 733.46
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 214 326 46 260.52 37 882 3.73 237.28 26.90 2.14 239.47
เขื่อนปราณบุรี      391 49 191 49 173.08 44 439 3.09 133.55 30.42 0.88 79.17
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,032 3,995 71 2,643.86 47 2,643 25.56 1,351.88 51.15 6.15 2,183.33
เขื่อนบางลาง      1,454 492 853 59 577.06 40 1,544 2.13 1,216.22 78.77 6.03 931.15
รวมภาคใต้      8,194 4,786 5,365 65 3,654.52 45 5,508 34.51 2,938.93 53.36 15.20 3,433.12
รวมทั้งประเทศ 70,757 32,540 44,008 62 20,481.22 29 41,915 561.54 17,984.67 42.91 152.96 20,529.44
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ