รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 21 กรกฎาคม 2560

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2559
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 60 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 60
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 4,157 6,111 45 2,311.27 17 5,607 37.58 1,160.69 20.70 5.00 1,821.67
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 3,887 4,977 52 2,127.22 22 5,683 77.84 1,471.60 25.89 2.49 3,626.25
เขื่อนแม่งัด      265 55 109 41 96.65 37 319 3.04 49.18 15.42 0.21 112.75
เขื่อนกิ่วลม      106 43 65 61 61.39 58 547 4.67 252.57 46.17 8.26 283.78
เขื่อนแม่กวง      263 41 48 18 33.54 13 190 0.80 47.09 24.79 0.93 98.83
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 42 123 72 116.94 69 229 2.55 81.30 35.50 2.05 125.37
เขื่อนแควน้อย      939 431 496 53 453.30 48 1,387 12.23 434.59 31.33 0.86 737.35
รวมภาคเหนือ      24,715 8,656 11,929 48 5,200.31 21 13,962 138.71 3,497.02 25.05 19.80 6,806.00
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 529 1,076 54 976.10 49 2,258 52.19 771.63 34.17 10.90 724.71
เขื่อนลำตะคอง      314 61 80 26 57.64 18 269 0.32 32.30 12.01 0.13 48.74
เขื่อนลำพระเพลิง      155 19 93 60 91.30 59 170 0 67.88 39.93 0.95 40.92
เขื่อนน้ำอูน      520 166 403 77 357.66 69 436 2.58 244.85 56.16 0 50.81
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 573 1,307 54 725.63 30 2,492 14.58 1,197.18 48.04 15.89 1,618.35
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,066 1,082 55 250.92 13 1,673 20.43 779.19 46.57 7.80 787.23
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 62 88 54 51.13 31 161 0.63 42.22 26.22 0.48 95.36
เขื่อนห้วยหลวง      136 31 70 52 63.28 47 167 0.43 40.42 24.21 1.05 42.74
เขื่อนลำนางรอง      121 58 77 64 73.77 61 54 0 22.22 41.16 0 1.52
เขื่อนมูลบน      141 31 69 49 61.94 44 96 0.44 26.15 27.24 0.39 15.04
เขื่อนน้ำพุง      165 30 93 57 85.46 52 130 2.45 68.68 52.83 0.30 20.80
เขื่อนลำแซะ      275 47 136 50 129.28 47 203 3.01 72.74 35.83 0.81 24.01
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 2,672 4,575 55 2,924.11 35 8,109 97.06 3,365.46 41.50 38.70 3,470.23
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 285 381 40 378.35 39 2,352 16.81 689.23 29.30 24.20 1,059.65
เขื่อนกระเสียว      240 66 169 71 129.30 54 339 2.09 110.92 32.72 1.30 168.24
เขื่อนทับเสลา      160 42 121 75 103.72 65 143 0.29 39.85 27.87 0.12 44.62
เขื่อนเจ้าพระยา      15.5/12.05 * 1038 **
รวมภาคกลาง      1,360 393 671 49 611.37 45 2,834 19.19 840.00 29.64 25.62 1,272.51
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 11,515 12,762 72 2,497.16 14 4,618 37.46 1,004.15 21.74 3.99 1,526.63
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 3,777 4,625 52 1,613.17 18 5,433 137.05 1,268.63 23.35 6.07 2,086.49
รวมภาคตะวันตก      26,605 15,293 17,387 65 4,110.33 15 10,051 174.51 2,272.78 22.61 10.06 3,613.12
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 18 81 69 68.55 59 46 2.96 45.94 99.86 0.26 58.14
เขื่อนหนองปลาไหล      164 54 130 79 116.15 71 206 3.80 108.10 52.47 0.42 45.19
เขื่อนคลองสียัด      420 82 156 37 125.52 30 293 3.50 93.57 31.93 0.05 133.32
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 81 87 39 82.71 37 309 2.71 66.44 21.50 0.10 182.99
เขื่อนประแสร์      295 133 144 49 124.24 42 277 2.81 87.89 31.73 0 109.65
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 25 118 40 98.68 33 320 2.29 98.23 30.73 0 176.91
รวมภาคตะวันออก      1,515 393 715 47 615.85 41 1,451 18.07 500.17 34.48 0.83 706.20
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 210 295 42 230.26 32 882 5.59 183.63 20.82 2.21 217.45
เขื่อนปราณบุรี      391 48 180 46 162.14 41 439 2.99 113.31 25.81 0.88 70.51
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,088 3,933 70 2,581.20 46 2,643 10.01 1,224.86 46.34 15.42 2,122.95
เขื่อนบางลาง      1,454 497 892 61 616.18 42 1,544 2.13 1,193.55 77.30 6.14 870.55
รวมภาคใต้      8,194 4,843 5,300 65 3,589.78 44 5,508 20.72 2,715.35 49.30 24.65 3,281.46
รวมทั้งประเทศ 70,757 32,251 40,578 57 17,051.75 24 41,915 468.26 13,190.78 31.47 119.66 19,149.52
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ