รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 15 มิถุนายน 2560

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2559
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 60 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 60
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 4,001 5,995 45 2,194.54 16 5,607 13.23 838.16 14.95 3.00 1,634.67
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 3,603 4,637 49 1,787.41 19 5,683 5.86 764.20 13.45 5.11 3,282.84
เขื่อนแม่งัด      265 44 88 33 75.74 29 319 0.19 18.80 5.89 0.15 103.27
เขื่อนกิ่วลม      106 28 66 62 62.70 59 547 0.45 180.52 33.00 0.93 210.42
เขื่อนแม่กวง      263 30 44 17 29.58 11 190 0.21 31.57 16.62 0.04 88.37
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 34 131 77 124.79 73 229 0.61 52.51 22.93 0 88.79
เขื่อนแควน้อย      939 249 379 40 336.05 36 1,387 6.50 216.67 15.62 1.73 637.82
รวมภาคเหนือ      24,715 7,990 11,340 46 4,610.81 19 13,962 27.05 2,102.43 15.06 10.96 6,046.18
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 350 698 35 598.00 30 2,258 3.94 279.14 12.36 0.62 586.65
เขื่อนลำตะคอง      314 66 77 24 53.83 17 269 0.33 20.69 7.69 0.09 45.77
เขื่อนลำพระเพลิง      155 17 91 58 89.14 58 170 0.16 57.05 33.56 0 34.13
เขื่อนน้ำอูน      520 153 266 51 221.10 43 436 1.91 95.39 21.88 0 48.92
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 503 1,385 57 804.04 33 2,492 19.70 732.43 29.39 10.00 1,132.04
เขื่อนสิรินธร      1,966 923 989 50 157.85 8 1,673 10.40 400.30 23.93 7.85 548.94
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 56 96 59 59.14 36 161 0.17 31.51 19.57 0.50 79.01
เขื่อนห้วยหลวง      136 15 62 46 55.86 41 167 0.91 16.76 10.04 0.11 30.33
เขื่อนลำนางรอง      121 56 74 61 70.25 58 54 0.05 18.66 34.55 0 1.52
เขื่อนมูลบน      141 33 65 46 58.15 41 96 0.13 16.67 17.36 0 11.40
เขื่อนน้ำพุง      165 34 61 37 53.48 32 130 1.40 24.28 18.67 0.31 10.59
เขื่อนลำแซะ      275 48 99 36 92.22 34 203 1.39 28.74 14.16 0 19.44
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 2,255 3,964 47 2,313.06 28 8,109 40.49 1,721.62 21.23 19.48 2,548.74
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 192 268 28 264.75 28 2,352 11.71 285.18 12.13 1.30 759.14
เขื่อนกระเสียว      240 59 170 71 129.80 54 339 0.49 89.20 26.31 1.20 150.21
เขื่อนทับเสลา      160 41 111 69 93.53 58 143 0.22 29.49 20.62 0.05 44.45
เขื่อนเจ้าพระยา      16.5/10.32 * 681 **
รวมภาคกลาง      1,360 291 548 40 488.08 36 2,834 12.42 403.87 14.25 2.55 953.80
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 11,550 12,691 72 2,425.86 14 4,618 4.28 641.10 13.88 4.99 1,264.22
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 3,634 4,120 47 1,107.91 13 5,433 10.53 470.53 8.66 5.07 1,813.12
รวมภาคตะวันตก      26,605 15,184 16,811 63 3,533.77 13 10,051 14.81 1,111.63 11.06 10.06 3,077.34
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 16 71 61 59.23 51 46 0.12 26.20 56.96 0.38 47.94
เขื่อนหนองปลาไหล      164 59 144 88 130.31 80 206 0.12 79.15 38.42 0.43 21.59
เขื่อนคลองสียัด      420 58 129 31 99.48 24 293 0.69 63.49 21.67 0.05 132.37
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 53 57 25 52.16 23 309 0.38 22.01 7.12 0.40 169.49
เขื่อนประแสร์      295 131 124 42 104.08 35 277 1.00 60.06 21.68 0 107.98
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 0 67 23 47.02 16 320 0.45 45.64 14.28 0 176.91
รวมภาคตะวันออก      1,515 316 592 39 492.28 32 1,451 2.76 296.55 20.44 1.26 656.28
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 196 299 42 234.02 33 882 0.84 127.50 14.46 0.49 161.58
เขื่อนปราณบุรี      391 44 172 44 154.74 40 439 0.52 90.56 20.63 0.88 57.56
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,117 4,223 75 2,871.95 51 2,643 5.70 830.41 31.42 15.89 1,450.51
เขื่อนบางลาง      1,454 598 1,033 71 756.98 52 1,544 4.13 1,037.50 67.20 5.36 578.31
รวมภาคใต้      8,194 4,954 5,728 70 4,017.69 49 5,508 11.19 2,085.97 37.87 22.62 2,247.96
รวมทั้งประเทศ 70,757 30,990 38,982 55 15,455.69 22 41,915 108.72 7,722.07 18.42 66.93 15,530.30
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ