รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 21 พฤษภาคม 2560

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2559
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 60 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 60
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 4,076 5,615 42 1,814.88 13 5,607 37.56 348.68 6.22 6.00 1,544.67
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 3,617 4,632 49 1,782.02 19 5,683 10.87 595.13 10.47 6.29 3,140.11
เขื่อนแม่งัด      265 28 81 30 68.31 26 319 0.74 10.28 3.22 0 101.44
เขื่อนกิ่วลม      106 18 75 71 71.55 67 547 3.11 143.88 26.30 0.12 164.87
เขื่อนแม่กวง      263 24 38 14 23.92 9 190 0.39 24.06 12.66 0.04 87.32
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 16 105 62 98.86 58 229 0.88 26.58 11.61 0 88.79
เขื่อนแควน้อย      939 241 307 33 264.22 28 1,387 10.25 116.91 8.43 0.43 610.56
รวมภาคเหนือ      24,715 8,020 10,853 44 4,123.76 17 13,962 63.80 1,265.52 9.06 12.88 5,737.76
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 317 600 30 500.10 25 2,258 3.16 166.48 7.37 0.56 567.52
เขื่อนลำตะคอง      314 74 69 22 46.51 15 269 0.50 9.72 3.61 0.35 41.17
เขื่อนลำพระเพลิง      155 25 69 45 67.81 44 170 0.50 19.47 11.45 0.35 19.79
เขื่อนน้ำอูน      520 142 224 43 178.75 34 436 4.71 47.55 10.90 0 48.92
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 521 1,171 48 590.07 24 2,492 33.76 274.32 11.01 3.00 923.89
เขื่อนสิรินธร      1,966 909 959 49 128.06 7 1,673 0 167.87 10.03 8.25 364.24
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 54 93 57 56.00 34 161 0.45 24.53 15.24 0.09 75.65
เขื่อนห้วยหลวง      136 14 59 44 52.63 39 167 0.32 7.83 4.69 0 27.82
เขื่อนลำนางรอง      121 57 60 50 56.80 47 54 0.04 6.22 11.51 0 1.52
เขื่อนมูลบน      141 34 58 41 50.78 36 96 0.19 8.66 9.02 0.05 11.20
เขื่อนน้ำพุง      165 37 63 38 55.35 34 130 0.65 17.81 13.70 0 4.02
เขื่อนลำแซะ      275 51 77 28 70.32 26 203 0.24 6.47 3.19 0 19.44
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 2,237 3,504 42 1,853.18 22 8,109 44.52 756.93 9.33 12.65 2,105.18
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 230 197 21 194.14 20 2,352 0.08 172.25 7.32 1.31 726.26
เขื่อนกระเสียว      240 58 136 57 95.70 40 339 1.02 47.09 13.89 0.19 139.01
เขื่อนทับเสลา      160 43 86 54 68.97 43 143 0.50 5.26 3.68 0 44.40
เขื่อนเจ้าพระยา      16.7/9.92 * 609 **
รวมภาคกลาง      1,360 330 419 31 358.81 26 2,834 1.60 224.60 7.93 1.50 909.67
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 11,743 12,627 71 2,361.57 13 4,618 13.28 417.10 9.03 6.06 1,125.62
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 3,715 4,074 46 1,061.61 12 5,433 3.85 234.71 4.32 7.90 1,641.91
รวมภาคตะวันตก      26,605 15,458 16,700 63 3,423.18 13 10,051 17.13 651.81 6.49 13.96 2,767.53
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 20 68 58 56.29 48 46 0.04 18.16 39.47 0.30 39.72
เขื่อนหนองปลาไหล      164 78 103 63 89.42 55 206 0.63 41.82 20.30 0 20.60
เขื่อนคลองสียัด      420 73 75 18 45.46 11 293 0.14 6.43 2.19 0 131.52
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 59 50 22 45.53 20 309 0.26 3.91 1.27 0.40 157.71
เขื่อนประแสร์      295 140 100 34 80.49 27 277 2.90 26.77 9.67 0.45 102.00
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 0 63 22 43.92 15 320 0 23.16 7.24 1.52 158.44
รวมภาคตะวันออก      1,515 370 461 30 361.11 24 1,451 3.97 120.25 8.29 2.67 609.99
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 203 289 41 223.62 32 882 1.00 100.25 11.37 0.87 147.39
เขื่อนปราณบุรี      391 55 171 44 153.52 39 439 0.21 76.04 17.32 0.16 45.21
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,001 4,301 76 2,949.79 52 2,643 9.17 558.22 21.12 14.84 1,111.65
เขื่อนบางลาง      1,454 687 1,130 78 853.22 59 1,544 11.42 895.42 57.99 10.79 343.62
รวมภาคใต้      8,194 4,947 5,891 72 4,180.15 51 5,508 21.80 1,629.93 29.59 26.66 1,647.87
รวมทั้งประเทศ 70,757 31,362 37,827 53 14,300.19 20 41,915 152.82 4,649.04 11.09 70.32 13,778.00
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ