รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 26 เมษายน 2560

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2559
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 60 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 60
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 4,251 5,748 43 1,947.64 14 5,607 0 125.66 2.24 14.00 1,224.67
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 3,812 4,962 52 2,112.22 22 5,683 2.31 440.02 7.74 20.01 2,680.11
เขื่อนแม่งัด      265 36 95 36 83.07 31 319 0 6.13 1.92 0.54 84.89
เขื่อนกิ่วลม      106 21 65 61 61.28 58 547 0.61 120.19 21.97 1.58 151.44
เขื่อนแม่กวง      263 24 41 16 26.92 10 190 0.04 18.24 9.60 0.55 79.34
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 16 97 57 90.46 53 229 0 18.18 7.94 0 88.79
เขื่อนแควน้อย      939 270 320 34 276.64 29 1,387 0 43.00 3.10 4.00 526.21
รวมภาคเหนือ      24,715 8,430 11,327 46 4,598.23 19 13,962 2.96 771.42 5.53 40.68 4,835.45
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 361 513 26 413.00 21 2,258 1.22 55.83 2.47 3.82 542.00
เขื่อนลำตะคอง      314 81 76 24 53.58 17 269 0.25 7.24 2.69 0.35 32.52
เขื่อนลำพระเพลิง      155 39 65 42 63.30 41 170 0.19 10.67 6.27 0.86 12.65
เขื่อนน้ำอูน      520 144 189 36 143.72 28 436 1.47 7.67 1.76 0 48.92
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 547 1,125 46 543.80 22 2,492 1.63 106.63 4.28 5.02 844.78
เขื่อนสิรินธร      1,966 954 1,121 57 289.31 15 1,673 0.12 99.66 5.96 5.28 179.98
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 56 79 48 42.14 26 161 0.08 8.94 5.55 0 74.44
เขื่อนห้วยหลวง      136 16 59 44 52.43 39 167 0 2.10 1.26 0.09 25.03
เขื่อนลำนางรอง      121 58 56 46 52.17 43 54 0 2.59 4.79 0 1.52
เขื่อนมูลบน      141 35 58 41 50.58 36 96 0 4.75 4.94 0.16 8.38
เขื่อนน้ำพุง      165 49 55 33 46.78 28 130 0.28 7.49 5.76 0 3.99
เขื่อนลำแซะ      275 57 83 30 76.46 28 203 0 4.85 2.39 0.07 18.11
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 2,398 3,478 42 1,827.27 22 8,109 5.24 318.42 3.93 15.65 1,792.32
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 265 265 28 262.44 27 2,352 0 145.71 6.20 4.33 644.34
เขื่อนกระเสียว      240 56 129 54 89.30 37 339 0 12.07 3.56 1.64 112.16
เขื่อนทับเสลา      160 44 83 52 65.75 41 143 0 1.31 0.92 0.05 44.10
เขื่อนเจ้าพระยา      15.2/5.65 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,360 366 477 35 417.49 31 2,834 0.00 159.09 5.61 6.02 800.60
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 11,992 12,745 72 2,480.16 14 4,618 0 273.11 5.91 9.10 911.56
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 4,001 4,329 49 1,316.66 15 5,433 0 143.37 2.64 13.17 1,338.25
รวมภาคตะวันตก      26,605 15,993 17,074 64 3,796.82 14 10,051 0.00 416.48 4.14 22.27 2,249.81
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 25 70 59 57.50 49 46 0 11.39 24.76 0.29 31.42
เขื่อนหนองปลาไหล      164 96 97 59 83.64 51 206 0.35 30.22 14.67 0 18.55
เขื่อนคลองสียัด      420 89 89 21 58.85 14 293 0 3.97 1.35 0.20 117.92
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 68 70 31 65.36 29 309 0 0.85 0.27 0.23 134.27
เขื่อนประแสร์      295 159 103 35 83.43 28 277 0 10.46 3.78 0.72 85.96
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 0 107 36 87.22 30 320 0.26 20.21 6.32 2.02 115.33
รวมภาคตะวันออก      1,515 437 536 35 436.00 29 1,451 0.61 77.10 5.31 3.46 503.45
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 231 301 42 235.64 33 882 1.19 80.25 9.10 1.17 120.08
เขื่อนปราณบุรี      391 69 171 44 153.33 39 439 0.03 70.34 16.02 0.16 41.23
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,068 4,479 79 3,127.18 55 2,643 4.39 394.20 14.91 6.91 782.91
เขื่อนบางลาง      1,454 804 1,177 81 900.70 62 1,544 7.52 719.72 46.61 0 124.45
รวมภาคใต้      8,194 5,171 6,127 75 4,416.85 54 5,508 13.13 1,264.51 22.96 8.24 1,068.67
รวมทั้งประเทศ 70,757 32,795 39,019 55 15,492.66 22 41,915 21.94 3,007.02 7.17 96.32 11,250.30
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ