รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 25 เมษายน 2560

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2559
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 60 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 60
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 4,259 5,768 43 1,967.86 15 5,607 0 125.66 2.24 14.00 1,210.67
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 3,820 4,981 52 2,130.97 22 5,683 2.28 437.71 7.70 20.02 2,660.10
เขื่อนแม่งัด      265 36 96 36 83.80 32 319 0 6.13 1.92 0.77 84.35
เขื่อนกิ่วลม      106 21 66 62 62.26 59 547 0.29 119.58 21.86 1.45 149.86
เขื่อนแม่กวง      263 24 41 16 27.45 10 190 0 18.20 9.58 0.51 78.79
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 16 97 57 90.53 53 229 0 18.18 7.94 0 88.79
เขื่อนแควน้อย      939 272 324 34 280.78 30 1,387 0.32 43.00 3.10 3.02 522.21
รวมภาคเหนือ      24,715 8,448 11,373 46 4,643.65 19 13,962 2.89 768.46 5.50 39.77 4,794.77
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 365 516 26 415.60 21 2,258 3.97 54.61 2.42 3.97 538.18
เขื่อนลำตะคอง      314 82 77 24 53.81 17 269 0 6.99 2.60 0.35 32.18
เขื่อนลำพระเพลิง      155 41 65 42 63.99 41 170 0.18 10.48 6.16 0.86 11.79
เขื่อนน้ำอูน      520 145 187 36 142.41 27 436 0.59 6.20 1.42 0 48.92
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 549 1,130 46 548.61 23 2,492 1.61 105.00 4.21 5.02 839.76
เขื่อนสิรินธร      1,966 959 1,127 57 295.45 15 1,673 1.58 99.54 5.95 4.71 174.70
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 56 79 48 42.08 26 161 0 8.86 5.50 0 74.44
เขื่อนห้วยหลวง      136 16 59 44 52.63 39 167 0.09 2.10 1.26 0.10 24.94
เขื่อนลำนางรอง      121 58 56 46 52.31 43 54 0.04 2.59 4.79 0 1.52
เขื่อนมูลบน      141 35 58 41 50.58 36 96 0 4.75 4.94 0.16 8.22
เขื่อนน้ำพุง      165 49 55 33 46.56 28 130 0 7.21 5.54 0 3.99
เขื่อนลำแซะ      275 57 83 30 76.46 28 203 0 4.85 2.39 0.07 18.04
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 2,412 3,491 42 1,840.49 22 8,109 8.06 313.18 3.86 15.24 1,776.68
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 265 270 28 267.06 28 2,352 0 145.71 6.20 3.03 640.01
เขื่อนกระเสียว      240 56 131 55 91.10 38 339 0 12.07 3.56 1.65 110.51
เขื่อนทับเสลา      160 44 83 52 66.08 41 143 0 1.31 0.92 0.05 44.05
เขื่อนเจ้าพระยา      15.31/5.65 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,360 366 484 36 424.24 31 2,834 0.00 159.09 5.61 4.73 794.57
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 11,995 12,762 72 2,497.16 14 4,618 0.52 273.11 5.91 8.97 902.46
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 4,013 4,344 49 1,331.83 15 5,433 0 143.37 2.64 13.13 1,325.08
รวมภาคตะวันตก      26,605 16,009 17,106 64 3,828.99 14 10,051 0.52 416.48 4.14 22.10 2,227.54
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 25 70 60 57.82 49 46 0 11.39 24.76 0.27 31.13
เขื่อนหนองปลาไหล      164 97 97 59 83.47 51 206 0.21 29.87 14.50 0 18.55
เขื่อนคลองสียัด      420 91 89 21 59.14 14 293 0 3.97 1.35 0.20 117.72
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 68 70 31 65.57 29 309 0 0.85 0.27 1.37 134.04
เขื่อนประแสร์      295 160 104 35 84.27 29 277 0 10.46 3.78 0.73 85.24
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 0 109 37 89.06 30 320 0.09 19.95 6.24 2.03 113.31
รวมภาคตะวันออก      1,515 441 539 36 439.33 29 1,451 0.30 76.49 5.27 4.60 499.99
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 231 301 42 235.91 33 882 1.60 79.06 8.96 1.17 118.91
เขื่อนปราณบุรี      391 69 171 44 153.52 39 439 0 70.31 16.02 0.16 41.07
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,072 4,482 79 3,130.33 56 2,643 6.27 389.81 14.75 16.70 776.00
เขื่อนบางลาง      1,454 808 1,170 80 893.37 61 1,544 8.47 712.20 46.13 0 124.45
รวมภาคใต้      8,194 5,180 6,124 75 4,413.13 54 5,508 16.34 1,251.38 22.72 18.03 1,060.43
รวมทั้งประเทศ 70,757 32,854 39,116 55 15,589.83 22 41,915 28.11 2,985.08 7.12 104.47 11,153.98
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ