รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 24 เมษายน 2560

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2559
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 60 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 60
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 4,266 5,788 43 1,988.13 15 5,607 0 125.66 2.24 9.00 1,196.67
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 3,829 5,000 53 2,149.76 23 5,683 2.88 435.43 7.66 15.00 2,640.08
เขื่อนแม่งัด      265 37 97 37 84.76 32 319 0 6.13 1.92 1.31 83.57
เขื่อนกิ่วลม      106 21 67 63 63.42 60 547 0.45 119.29 21.81 0.93 148.41
เขื่อนแม่กวง      263 24 42 16 27.98 11 190 0.04 18.20 9.58 0.04 78.28
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 16 97 57 90.53 53 229 0 18.18 7.94 0 88.79
เขื่อนแควน้อย      939 273 327 35 283.54 30 1,387 0 42.68 3.08 3.02 519.19
รวมภาคเหนือ      24,715 8,466 11,417 46 4,688.12 19 13,962 3.37 765.57 5.48 29.30 4,754.99
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 370 516 26 415.60 21 2,258 0 50.64 2.24 4.51 534.21
เขื่อนลำตะคอง      314 82 77 24 54.18 17 269 0 6.99 2.60 0.35 31.83
เขื่อนลำพระเพลิง      155 42 66 43 64.69 42 170 0 10.30 6.06 0.87 10.92
เขื่อนน้ำอูน      520 145 187 36 141.98 27 436 0.13 5.61 1.29 0 48.92
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 549 1,134 47 553.43 23 2,492 0 103.39 4.15 5.00 834.74
เขื่อนสิรินธร      1,966 961 1,131 58 299.55 15 1,673 2.57 97.96 5.86 5.70 169.99
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 56 79 48 42.14 26 161 0.07 8.86 5.50 0.11 74.44
เขื่อนห้วยหลวง      136 17 59 44 52.73 39 167 0 2.01 1.20 0.12 24.84
เขื่อนลำนางรอง      121 58 56 46 52.31 43 54 0 2.55 4.72 0 1.52
เขื่อนมูลบน      141 36 58 41 50.88 36 96 0.05 4.75 4.94 0.16 8.06
เขื่อนน้ำพุง      165 49 55 33 46.78 28 130 0.28 7.21 5.54 0 3.99
เขื่อนลำแซะ      275 57 84 30 76.84 28 203 0 4.85 2.39 0.07 17.96
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 2,421 3,502 42 1,851.11 22 8,109 3.10 305.12 3.76 16.89 1,761.42
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 267 274 29 270.91 28 2,352 0 145.71 6.20 3.03 636.98
เขื่อนกระเสียว      240 56 133 55 92.80 39 339 0 12.07 3.56 1.65 108.86
เขื่อนทับเสลา      160 44 83 52 66.20 41 143 0 1.31 0.92 0.05 44.00
เขื่อนเจ้าพระยา      15.46/5.65 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,360 368 490 36 429.91 32 2,834 0.00 159.09 5.61 4.73 789.84
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 12,012 12,766 72 2,500.56 14 4,618 0 272.59 5.90 10.70 893.49
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 4,025 4,359 49 1,347.02 15 5,433 0 143.37 2.64 12.89 1,311.95
รวมภาคตะวันตก      26,605 16,037 17,125 64 3,847.58 14 10,051 0.00 415.96 4.14 23.59 2,205.44
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 25 70 60 58.15 50 46 0 11.39 24.76 0.28 30.87
เขื่อนหนองปลาไหล      164 99 97 59 83.64 51 206 0 29.66 14.40 0.21 18.55
เขื่อนคลองสียัด      420 92 89 21 59.43 14 293 0 3.97 1.35 0.20 117.52
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 68 72 32 66.98 30 309 0 0.85 0.27 1.37 132.67
เขื่อนประแสร์      295 161 105 36 85.11 29 277 0 10.46 3.78 0.67 84.51
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 0 111 37 91.08 31 320 0.24 19.86 6.21 2.02 111.27
รวมภาคตะวันออก      1,515 445 544 36 444.39 29 1,451 0.24 76.19 5.25 4.75 495.39
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 232 302 43 237.00 33 882 0 77.46 8.78 1.17 117.74
เขื่อนปราณบุรี      391 69 172 44 153.93 39 439 0.02 70.31 16.02 0.16 40.91
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,087 4,493 80 3,141.38 56 2,643 0.59 383.54 14.51 14.20 759.30
เขื่อนบางลาง      1,454 811 1,161 80 885.09 61 1,544 5.51 703.73 45.58 0.47 124.45
รวมภาคใต้      8,194 5,199 6,128 75 4,417.40 54 5,508 6.12 1,235.04 22.42 16.00 1,042.40
รวมทั้งประเทศ 70,757 32,936 39,205 55 15,678.51 22 41,915 12.83 2,956.97 7.05 95.26 11,049.48
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ