รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 23 เมษายน 2560

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2559
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 60 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 60
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 4,273 5,801 43 2,000.62 15 5,607 0 125.66 2.24 9.00 1,187.67
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 3,838 5,013 53 2,162.94 23 5,683 2.93 432.55 7.61 15.07 2,625.08
เขื่อนแม่งัด      265 38 98 37 86.29 33 319 0 6.13 1.92 1.32 82.26
เขื่อนกิ่วลม      106 21 67 64 63.90 60 547 0.46 118.84 21.73 0.94 147.47
เขื่อนแม่กวง      263 24 42 16 28.00 11 190 0.06 18.16 9.56 0.04 78.24
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 16 97 57 90.61 53 229 0 18.18 7.94 0 88.79
เขื่อนแควน้อย      939 274 330 35 286.64 31 1,387 0.20 42.68 3.08 3.02 516.17
รวมภาคเหนือ      24,715 8,486 11,448 46 4,719.00 19 13,962 3.65 762.20 5.46 29.39 4,725.68
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 373 521 26 420.80 21 2,258 0 50.64 2.24 4.54 529.70
เขื่อนลำตะคอง      314 83 78 25 54.83 17 269 0 6.99 2.60 0.35 31.49
เขื่อนลำพระเพลิง      155 43 67 43 65.63 42 170 0 10.30 6.06 0.95 10.05
เขื่อนน้ำอูน      520 144 187 36 141.98 27 436 0 5.48 1.26 0 48.92
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 550 1,142 47 560.70 23 2,492 0 103.39 4.15 5.00 829.74
เขื่อนสิรินธร      1,966 961 1,135 58 303.67 15 1,673 2.57 95.39 5.70 3.64 164.29
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 56 79 48 42.20 26 161 0 8.79 5.46 0.27 74.33
เขื่อนห้วยหลวง      136 17 60 44 52.95 39 167 0 2.01 1.20 0.14 24.72
เขื่อนลำนางรอง      121 58 56 46 52.45 43 54 0.04 2.55 4.72 0 1.52
เขื่อนมูลบน      141 36 58 41 51.09 36 96 0.05 4.70 4.89 0.16 7.89
เขื่อนน้ำพุง      165 50 55 33 46.56 28 130 0 6.93 5.33 0 3.99
เขื่อนลำแซะ      275 58 84 31 77.41 28 203 0 4.85 2.39 0.07 17.89
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 2,428 3,521 42 1,870.27 22 8,109 2.66 302.02 3.72 15.12 1,744.53
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 269 278 29 274.76 29 2,352 0 145.71 6.20 3.04 633.95
เขื่อนกระเสียว      240 56 135 56 94.50 39 339 0 12.07 3.56 1.65 107.21
เขื่อนทับเสลา      160 44 83 52 66.33 41 143 0 1.31 0.92 0.05 43.95
เขื่อนเจ้าพระยา      15.43/5.65 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,360 369 496 36 435.59 32 2,834 0.00 159.09 5.61 4.74 785.11
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 12,022 12,776 72 2,510.77 14 4,618 2.59 272.59 5.90 9.01 882.79
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 4,037 4,374 49 1,362.26 15 5,433 0 143.37 2.64 13.14 1,299.06
รวมภาคตะวันตก      26,605 16,059 17,150 64 3,873.03 15 10,051 2.59 415.96 4.14 22.15 2,181.85
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 25 71 60 58.47 50 46 0 11.39 24.76 0.29 30.59
เขื่อนหนองปลาไหล      164 100 98 60 84.13 51 206 0.10 29.66 14.40 0 18.34
เขื่อนคลองสียัด      420 94 90 21 59.72 14 293 0 3.97 1.35 0.50 117.32
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 69 73 33 68.41 31 309 0 0.85 0.27 1.37 131.29
เขื่อนประแสร์      295 162 106 36 85.95 29 277 0 10.46 3.78 1.00 83.84
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 0 112 38 92.94 32 320 0.22 19.62 6.14 2.00 109.26
รวมภาคตะวันออก      1,515 449 549 36 449.62 30 1,451 0.32 75.95 5.24 5.16 490.64
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 234 304 43 238.90 34 882 0.59 77.46 8.78 1.17 116.57
เขื่อนปราณบุรี      391 70 172 44 154.13 39 439 0.02 70.29 16.01 0.16 40.75
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,088 4,507 80 3,155.62 56 2,643 3.88 382.95 14.49 6.41 745.10
เขื่อนบางลาง      1,454 814 1,157 80 880.23 61 1,544 6.97 698.22 45.22 0 123.98
รวมภาคใต้      8,194 5,206 6,139 75 4,428.88 54 5,508 11.46 1,228.92 22.31 7.74 1,026.40
รวมทั้งประเทศ 70,757 32,997 39,303 56 15,776.39 22 41,915 20.68 2,944.14 7.02 84.30 10,954.21
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ