รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 22 เมษายน 2560

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2559
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 60 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 60
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 4,279 5,813 43 2,013.12 15 5,607 0 125.66 2.24 9.00 1,178.67
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 3,848 5,026 53 2,176.14 23 5,683 2.85 429.62 7.56 15.01 2,610.01
เขื่อนแม่งัด      265 38 100 38 87.83 33 319 0 6.13 1.92 1.30 80.94
เขื่อนกิ่วลม      106 22 68 64 64.38 61 547 0.65 118.38 21.64 0.77 146.54
เขื่อนแม่กวง      263 24 42 16 28.01 11 190 0.08 18.11 9.53 0.04 78.19
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 16 97 57 90.61 53 229 0 18.18 7.94 0 88.79
เขื่อนแควน้อย      939 275 333 35 289.52 31 1,387 0 42.48 3.06 3.02 513.15
รวมภาคเหนือ      24,715 8,502 11,479 46 4,749.61 19 13,962 3.58 758.56 5.43 29.14 4,696.29
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 376 526 27 426.00 22 2,258 0 50.64 2.24 4.56 525.16
เขื่อนลำตะคอง      314 83 78 25 55.24 18 269 0 6.99 2.60 0.35 31.14
เขื่อนลำพระเพลิง      155 43 68 44 66.71 43 170 0 10.30 6.06 0.95 9.10
เขื่อนน้ำอูน      520 144 187 36 141.98 27 436 0 5.48 1.26 0 48.92
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 552 1,149 47 568.00 23 2,492 0 103.39 4.15 5.00 824.74
เขื่อนสิรินธร      1,966 963 1,137 58 305.73 16 1,673 0 92.82 5.55 4.83 160.65
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 57 80 49 42.55 26 161 0 8.79 5.46 0.32 74.06
เขื่อนห้วยหลวง      136 17 60 44 53.22 39 167 0 2.01 1.20 0.13 24.58
เขื่อนลำนางรอง      121 58 56 46 52.45 43 54 0 2.51 4.65 0 1.52
เขื่อนมูลบน      141 36 58 41 51.29 36 96 0 4.64 4.84 0.16 7.73
เขื่อนน้ำพุง      165 50 55 33 46.67 28 130 0.07 6.93 5.33 0 3.99
เขื่อนลำแซะ      275 58 85 31 77.98 28 203 0 4.85 2.39 0.07 17.81
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 2,437 3,538 42 1,887.82 23 8,109 0.07 299.35 3.69 16.37 1,729.40
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 269 282 29 278.61 29 2,352 0 145.71 6.20 3.05 630.91
เขื่อนกระเสียว      240 57 136 57 96.30 40 339 0 12.07 3.56 1.65 105.56
เขื่อนทับเสลา      160 44 83 52 66.46 42 143 0 1.31 0.92 0.05 43.90
เขื่อนเจ้าพระยา      15.39/5.65 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,360 370 501 37 441.37 32 2,834 0.00 159.09 5.61 4.75 780.37
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 12,035 12,789 72 2,524.39 14 4,618 1.34 270.00 5.85 9.01 873.78
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 4,049 4,392 50 1,380.07 16 5,433 0 143.37 2.64 13.06 1,285.92
รวมภาคตะวันตก      26,605 16,084 17,181 65 3,904.46 15 10,051 1.34 413.37 4.11 22.07 2,159.70
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 25 71 61 58.80 50 46 0 11.39 24.76 0.31 30.30
เขื่อนหนองปลาไหล      164 101 98 60 84.46 52 206 0 29.56 14.35 0 18.34
เขื่อนคลองสียัด      420 96 90 22 60.31 14 293 0 3.97 1.35 0.50 116.82
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 69 74 33 69.86 31 309 0 0.85 0.27 1.37 129.92
เขื่อนประแสร์      295 163 107 36 87.00 29 277 0 10.46 3.78 0.93 82.84
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 0 114 39 94.81 32 320 0.21 19.40 6.07 2.01 107.25
รวมภาคตะวันออก      1,515 453 555 37 455.24 30 1,451 0.21 75.63 5.21 5.12 485.47
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 235 305 43 239.71 34 882 0.87 76.87 8.72 1.17 115.40
เขื่อนปราณบุรี      391 70 172 44 154.33 39 439 0.13 70.27 16.01 0.88 40.60
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,094 4,510 80 3,158.79 56 2,643 2.55 379.07 14.34 13.02 738.69
เขื่อนบางลาง      1,454 818 1,150 79 873.45 60 1,544 11.28 691.25 44.77 0 123.98
รวมภาคใต้      8,194 5,217 6,137 75 4,426.28 54 5,508 14.83 1,217.46 22.10 15.07 1,018.67
รวมทั้งประเทศ 70,757 33,063 39,391 56 15,864.78 22 41,915 20.03 2,923.46 6.97 92.52 10,869.90
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ