รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 21 เมษายน 2560

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2559
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 60 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 60
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 4,285 5,824 43 2,024.08 15 5,607 0 125.66 2.24 9.00 1,169.67
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 3,857 5,039 53 2,189.35 23 5,683 4.77 426.77 7.51 15.06 2,595.00
เขื่อนแม่งัด      265 38 102 38 89.36 34 319 0 6.13 1.92 1.08 79.64
เขื่อนกิ่วลม      106 21 68 64 64.50 61 547 0.50 117.73 21.52 0.85 145.77
เขื่อนแม่กวง      263 25 42 16 27.99 11 190 0.05 18.03 9.49 0.04 78.15
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 16 97 57 90.61 53 229 0 18.18 7.94 0.01 88.79
เขื่อนแควน้อย      939 277 336 36 292.64 31 1,387 0.44 42.48 3.06 3.02 510.13
รวมภาคเหนือ      24,715 8,519 11,507 47 4,778.53 19 13,962 5.76 754.98 5.41 29.06 4,667.15
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 379 531 27 431.20 22 2,258 0 50.64 2.24 4.55 520.60
เขื่อนลำตะคอง      314 83 78 25 55.73 18 269 0.08 6.99 2.60 0.35 30.79
เขื่อนลำพระเพลิง      155 43 69 45 67.88 44 170 0.14 10.30 6.06 0.95 8.15
เขื่อนน้ำอูน      520 144 187 36 142.41 27 436 0.16 5.48 1.26 0 48.92
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 553 1,156 48 575.32 24 2,492 0 103.39 4.15 5.00 819.74
เขื่อนสิรินธร      1,966 965 1,143 58 311.92 16 1,673 0.51 92.82 5.55 3.67 155.82
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 57 80 49 43.26 26 161 0.33 8.79 5.46 0.31 73.74
เขื่อนห้วยหลวง      136 17 60 44 53.44 39 167 0.10 2.01 1.20 0.13 24.45
เขื่อนลำนางรอง      121 58 56 46 52.59 43 54 0.04 2.51 4.65 0.01 1.52
เขื่อนมูลบน      141 36 59 42 51.60 37 96 0.09 4.64 4.84 0.12 7.57
เขื่อนน้ำพุง      165 50 55 33 46.67 28 130 0 6.86 5.27 0 3.99
เขื่อนลำแซะ      275 58 86 31 78.55 29 203 0 4.85 2.39 0.07 17.74
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 2,444 3,561 43 1,910.57 23 8,109 1.45 299.28 3.69 15.16 1,713.03
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 269 285 30 282.46 29 2,352 0 145.71 6.20 3.05 627.86
เขื่อนกระเสียว      240 57 138 58 98.00 41 339 0 12.07 3.56 1.56 103.91
เขื่อนทับเสลา      160 45 84 52 66.58 42 143 0 1.31 0.92 0.05 43.85
เขื่อนเจ้าพระยา      15.25/5.65 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,360 370 507 37 447.04 33 2,834 0.00 159.09 5.61 4.66 775.62
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 12,041 12,793 72 2,527.80 14 4,618 2.89 268.66 5.82 9.03 864.77
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 4,061 4,407 50 1,395.37 16 5,433 0 143.37 2.64 13.16 1,272.86
รวมภาคตะวันตก      26,605 16,103 17,200 65 3,923.17 15 10,051 2.89 412.03 4.10 22.19 2,137.63
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 25 71 61 59.12 51 46 0 11.39 24.76 0.22 29.99
เขื่อนหนองปลาไหล      164 102 98 60 84.63 52 206 0.16 29.56 14.35 0 18.34
เขื่อนคลองสียัด      420 97 91 22 60.90 15 293 0 3.97 1.35 0.50 116.32
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 69 76 34 71.31 32 309 0 0.85 0.27 0.23 128.55
เขื่อนประแสร์      295 165 108 37 88.12 30 277 0 10.46 3.78 1.04 81.91
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 0 116 39 96.68 33 320 2.02 19.19 6.00 0.21 105.24
รวมภาคตะวันออก      1,515 458 560 37 460.76 30 1,451 2.18 75.42 5.20 2.20 480.35
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 236 305 43 240.26 34 882 0.38 76.00 8.62 1.17 114.23
เขื่อนปราณบุรี      391 70 173 44 155.15 40 439 0.34 70.14 15.98 0.88 39.71
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,094 4,521 80 3,169.88 56 2,643 3.65 376.52 14.25 10.96 725.67
เขื่อนบางลาง      1,454 821 1,139 78 862.35 59 1,544 8.40 679.97 44.04 0.53 123.98
รวมภาคใต้      8,194 5,221 6,138 75 4,427.64 54 5,508 12.77 1,202.63 21.83 13.54 1,003.59
รวมทั้งประเทศ 70,757 33,116 39,474 56 15,947.71 23 41,915 25.05 2,903.43 6.93 86.81 10,777.37
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ