รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 20 เมษายน 2560

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2559
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 60 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 60
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 4,293 5,837 43 2,036.61 15 5,607 0 125.66 2.24 9.00 1,160.67
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 3,867 5,051 53 2,200.70 23 5,683 4.76 422.00 7.43 15.07 2,579.94
เขื่อนแม่งัด      265 39 103 39 90.63 34 319 0 6.13 1.92 0.52 78.56
เขื่อนกิ่วลม      106 21 68 64 64.86 61 547 0.77 117.24 21.43 0.65 144.92
เขื่อนแม่กวง      263 25 42 16 28.00 11 190 0.06 17.98 9.46 0.04 78.10
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 16 97 57 90.68 53 229 0 18.18 7.94 0.13 88.77
เขื่อนแควน้อย      939 277 338 36 295.28 31 1,387 0.20 42.04 3.03 3.02 507.11
รวมภาคเหนือ      24,715 8,538 11,536 47 4,806.76 19 13,962 5.79 749.23 5.37 28.43 4,638.07
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 383 536 27 436.40 22 2,258 0 50.64 2.24 4.60 516.05
เขื่อนลำตะคอง      314 84 79 25 56.14 18 269 0 6.91 2.57 0.35 30.45
เขื่อนลำพระเพลิง      155 43 70 45 68.73 44 170 0.05 10.15 5.97 0.78 7.20
เขื่อนน้ำอูน      520 144 187 36 142.41 27 436 0.17 5.32 1.22 0 48.92
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 555 1,164 48 582.68 24 2,492 0 103.39 4.15 5.00 814.74
เขื่อนสิรินธร      1,966 971 1,147 58 316.07 16 1,673 0 92.31 5.52 2.97 152.15
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 57 80 49 43.26 26 161 0.02 8.46 5.25 0 73.43
เขื่อนห้วยหลวง      136 17 60 44 53.56 40 167 0 1.91 1.14 0.13 24.31
เขื่อนลำนางรอง      121 58 56 46 52.59 43 54 0.04 2.48 4.59 0 1.51
เขื่อนมูลบน      141 36 59 42 51.70 37 96 0 4.56 4.75 0.05 7.45
เขื่อนน้ำพุง      165 51 55 33 46.78 28 130 0.07 6.86 5.27 0 3.99
เขื่อนลำแซะ      275 59 86 31 79.12 29 203 0 4.85 2.39 0.07 17.66
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 2,457 3,580 43 1,929.44 23 8,109 0.35 297.84 3.67 13.95 1,697.86
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 269 289 30 286.22 30 2,352 0 145.71 6.20 3.07 624.81
เขื่อนกระเสียว      240 57 140 58 99.70 42 339 0 12.07 3.56 1.56 102.35
เขื่อนทับเสลา      160 45 84 52 66.71 42 143 0 1.31 0.92 0 43.80
เขื่อนเจ้าพระยา      15.13/5.13 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,360 371 513 38 452.63 33 2,834 0.00 159.09 5.61 4.63 770.96
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 12,051 12,803 72 2,538.02 14 4,618 3.20 265.77 5.76 9.14 855.74
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 4,074 4,423 50 1,410.71 16 5,433 1.42 143.37 2.64 13.16 1,259.70
รวมภาคตะวันตก      26,605 16,125 17,226 65 3,948.73 15 10,051 4.62 409.14 4.07 22.30 2,115.44
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 26 72 61 59.49 51 46 0 11.39 24.76 0.25 29.76
เขื่อนหนองปลาไหล      164 103 98 60 84.63 52 206 0.05 29.40 14.27 0 18.34
เขื่อนคลองสียัด      420 99 91 22 61.49 15 293 0 3.97 1.35 0.50 115.82
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 70 76 34 71.58 32 309 0.08 0.85 0.27 0.23 128.31
เขื่อนประแสร์      295 166 109 37 89.24 30 277 0 10.46 3.78 0.84 80.87
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 0 118 40 98.57 33 320 0.21 17.17 5.37 2.03 105.03
รวมภาคตะวันออก      1,515 464 565 37 465.00 31 1,451 0.34 73.24 5.05 3.85 478.13
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 237 306 43 241.35 34 882 0.92 75.62 8.57 1.17 113.06
เขื่อนปราณบุรี      391 70 173 44 155.76 40 439 0.12 69.80 15.90 0.88 38.83
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,096 4,529 80 3,177.82 56 2,643 7.49 372.87 14.11 16.40 714.71
เขื่อนบางลาง      1,454 826 1,131 78 854.66 59 1,544 8.80 671.57 43.50 0 123.45
รวมภาคใต้      8,194 5,229 6,140 75 4,429.59 54 5,508 17.33 1,189.86 21.60 18.45 990.05
รวมทั้งประเทศ 70,757 33,183 39,559 56 16,032.15 23 41,915 28.43 2,878.40 6.87 91.61 10,690.51
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ