รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 13 มกราคม 2560

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2559
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 60 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 60
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 4,864 6,931 51 3,131.22 23 5,607 4.55 39.99 0.71 11.00 133.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 4,659 7,067 74 4,216.51 44 5,683 7.81 68.97 1.21 24.99 305.35
เขื่อนแม่งัด      265 69 182 69 169.36 64 319 0.50 3.83 1.20 0.25 2.88
เขื่อนกิ่วลม      106 27 103 97 99.38 94 547 1.73 22.76 4.16 1.26 15.88
เขื่อนแม่กวง      263 31 110 42 95.70 36 190 0.35 4.90 2.58 0.28 7.90
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 27 158 93 152.23 90 229 0.98 6.68 2.92 0.18 18.46
เขื่อนแควน้อย      939 373 774 82 730.80 78 1,387 0.25 8.23 0.59 2.59 56.58
รวมภาคเหนือ      24,715 10,050 15,324 62 8,595.20 35 13,962 16.17 155.36 1.11 40.55 540.05
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 870 1,045 53 944.60 48 2,258 2.61 7.56 0.33 4.75 54.31
เขื่อนลำตะคอง      314 119 116 37 92.82 30 269 0.05 1.04 0.39 0.17 2.08
เขื่อนลำพระเพลิง      155 86 70 45 68.42 44 170 0.04 0.50 0.29 0 1.46
เขื่อนน้ำอูน      520 187 248 48 203.02 39 436 0 0 0 0.87 5.74
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 714 2,006 83 1,425.03 59 2,492 0.38 19.58 0.79 9.09 113.51
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,312 1,538 78 706.13 36 1,673 0 4.47 0.27 1.55 17.44
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 83 149 91 112.48 69 161 0.16 1.45 0.90 0.65 5.23
เขื่อนห้วยหลวง      136 33 98 72 91.42 67 167 0 0 0 0.52 1.80
เขื่อนลำนางรอง      121 66 62 51 58.90 49 54 0.04 0.17 0.31 0 0.02
เขื่อนมูลบน      141 47 69 49 62.39 44 96 0 0.32 0.34 0 0
เขื่อนน้ำพุง      165 66 61 37 52.56 32 130 0.11 0.36 0.28 0.05 0.66
เขื่อนลำแซะ      275 97 126 46 118.99 43 203 0.23 0.84 0.41 0.16 0.99
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 3,680 5,587 67 3,936.76 47 8,109 3.62 36.29 0.45 17.81 203.24
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 482 804 84 801.25 83 2,352 1.76 25.36 1.08 6.53 67.43
เขื่อนกระเสียว      240 71 241 100 200.50 84 339 1.06 3.07 0.91 0.06 0.81
เขื่อนทับเสลา      160 49 145 91 127.87 80 143 0 0.56 0.39 2.18 16.33
เขื่อนเจ้าพระยา      14.86/5.65 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,360 602 1,190 87 1,129.62 83 2,834 2.82 28.99 1.02 8.77 84.57
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 12,786 13,560 76 3,295.13 19 4,618 7.90 63.53 1.38 6.03 82.33
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 5,063 5,609 63 2,597.36 29 5,433 4.94 32.65 0.60 10.06 127.39
รวมภาคตะวันตก      26,605 17,849 19,169 72 5,892.49 22 10,051 12.84 96.18 0.96 16.09 209.72
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 43 92 79 80.23 69 46 0.10 2.57 5.59 0.24 3.23
เขื่อนหนองปลาไหล      164 158 112 68 98.39 60 206 0.32 8.37 4.06 0 1.93
เขื่อนคลองสียัด      420 180 200 48 170.15 41 293 0 0.80 0.27 0.70 13.10
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 146 188 84 183.17 82 309 0.01 0.17 0.05 1.24 20.47
เขื่อนประแสร์      295 238 193 65 172.55 58 277 0 2.47 0.89 0.67 8.71
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 0 238 81 218.01 74 320 0.09 1.48 0.46 0 0
รวมภาคตะวันออก      1,515 764 1,022 67 922.50 61 1,451 0.52 15.86 1.09 2.85 47.44
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 310 368 52 302.62 43 882 0.69 12.52 1.42 0 8.65
เขื่อนปราณบุรี      391 122 189 48 170.92 44 439 3.56 43.10 9.82 0.14 4.37
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,654 4,987 88 3,635.86 64 2,643 3.87 72.48 2.74 0 10.59
เขื่อนบางลาง      1,454 1,033 758 52 482.10 33 1,544 4.58 160.17 10.37 0 0
รวมภาคใต้      8,194 6,119 6,302 77 4,591.50 56 5,508 12.70 288.27 5.23 0.14 23.61
รวมทั้งประเทศ 70,757 39,065 48,594 69 25,068.07 35 41,915 48.67 620.95 1.48 86.21 1,108.63
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ