รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 11 มกราคม 2560

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2559
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 60 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 60
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 4,874 6,944 52 3,143.70 23 5,607 4.65 29.06 0.52 11.00 111.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 4,672 7,103 75 4,252.51 45 5,683 7.78 53.36 0.94 25.00 255.36
เขื่อนแม่งัด      265 69 181 68 168.85 64 319 0.40 2.85 0.89 0.21 2.41
เขื่อนกิ่วลม      106 27 102 96 98.46 93 547 0.92 19.33 3.53 0.84 13.37
เขื่อนแม่กวง      263 31 110 42 95.57 36 190 0.28 4.17 2.19 0.16 7.34
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 27 157 92 150.75 89 229 0.73 4.56 1.99 0.47 17.82
เขื่อนแควน้อย      939 375 779 83 735.60 78 1,387 0.99 7.78 0.56 2.59 51.40
รวมภาคเหนือ      24,715 10,075 15,374 62 8,645.44 35 13,962 15.75 121.11 0.87 40.27 458.70
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 878 1,051 53 950.90 48 2,258 0 4.95 0.22 4.67 44.88
เขื่อนลำตะคอง      314 120 116 37 93.16 30 269 0.11 0.82 0.30 0.17 1.73
เขื่อนลำพระเพลิง      155 86 70 45 68.42 44 170 0 0.41 0.24 0.02 1.46
เขื่อนน้ำอูน      520 187 251 48 205.84 40 436 0 0 0 1.13 3.79
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 718 2,023 83 1,442.11 59 2,492 0 15.70 0.63 8.19 95.58
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,317 1,547 79 716.10 36 1,673 1.88 4.47 0.27 2.31 14.82
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 83 150 91 112.79 69 161 0.13 1.05 0.65 0 4.58
เขื่อนห้วยหลวง      136 33 99 73 92.48 68 167 0 0 0 0.09 1.18
เขื่อนลำนางรอง      121 66 62 51 58.90 49 54 0.04 0.09 0.16 0 0.02
เขื่อนมูลบน      141 48 70 49 62.50 44 96 0 0.28 0.30 0 0
เขื่อนน้ำพุง      165 66 61 37 52.79 32 130 0 0.13 0.10 0.05 0.56
เขื่อนลำแซะ      275 97 126 46 119.20 43 203 0 0.58 0.28 0.17 0.66
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 3,699 5,626 67 3,975.19 48 8,109 2.16 28.48 0.35 16.80 169.26
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 487 815 85 811.75 85 2,352 2.43 21.95 0.93 5.63 54.41
เขื่อนกระเสียว      240 71 239 100 198.90 83 339 1.08 1.18 0.35 0.06 0.69
เขื่อนทับเสลา      160 49 149 93 132.22 83 143 0 0.56 0.39 1.97 11.98
เขื่อนเจ้าพระยา      14.79/5.65 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,360 607 1,203 88 1,142.87 84 2,834 3.51 23.69 0.84 7.66 67.08
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 12,800 13,560 76 3,295.13 19 4,618 8.67 45.97 1.00 5.99 70.31
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 5,083 5,624 63 2,612.21 29 5,433 4.91 25.63 0.47 10.04 107.15
รวมภาคตะวันตก      26,605 17,882 19,184 72 5,907.34 22 10,051 13.58 71.60 0.71 16.03 177.46
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 43 93 79 80.52 69 46 0.53 2.38 5.17 0.24 2.74
เขื่อนหนองปลาไหล      164 159 111 68 97.30 59 206 4.28 7.38 3.58 0 1.93
เขื่อนคลองสียัด      420 181 201 48 171.33 41 293 0.40 0.40 0.14 0.70 11.70
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 148 190 85 185.77 83 309 0.01 0.16 0.05 1.24 17.99
เขื่อนประแสร์      295 239 194 66 173.95 59 277 1.23 2.29 0.83 0.67 7.37
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 0 238 81 218.04 74 320 0.12 1.27 0.40 0 0
รวมภาคตะวันออก      1,515 769 1,026 68 926.91 61 1,451 6.57 13.88 0.96 2.85 41.73
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 312 365 51 300.28 42 882 3.84 9.98 1.13 0 8.65
เขื่อนปราณบุรี      391 122 179 46 160.91 41 439 21.47 32.73 7.46 0.14 4.09
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,677 4,981 88 3,629.08 64 2,643 7.25 64.74 2.45 0 10.59
เขื่อนบางลาง      1,454 1,039 749 51 472.43 32 1,544 4.54 150.29 9.73 0 0
รวมภาคใต้      8,194 6,150 6,273 77 4,562.70 56 5,508 37.10 257.74 4.68 0.14 23.33
รวมทั้งประเทศ 70,757 39,182 48,687 69 25,160.45 36 41,915 78.67 516.50 1.23 83.75 937.56
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ