รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 13 ตุลาคม 2559

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2558
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 59
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 4,840 6,424 48 2,624.00 19 5,641 21.07 2,870.60 50.89 1.00 1,106.23
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 4,679 7,435 78 4,585.00 48 5,677 26.99 5,253.49 92.54 0.96 2,357.29
เขื่อนแม่งัด      265 67 147 56 135.00 51 323 2.12 159.96 49.52 0.12 77.80
เขื่อนกิ่วลม      106 22 76 71 72.00 68 549 8.10 294.84 53.70 6.59 243.15
เขื่อนแม่กวง      263 34 98 37 84.00 32 193 2.31 117.96 61.12 0.27 44.97
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 22 169 100 163.00 96 215 5.47 217.19 101.02 2.57 66.06
เขื่อนแควน้อย      939 365 848 90 805.00 86 1,381 11.60 1,230.73 89.12 0.43 747.35
รวมภาคเหนือ      24,715 10,029 15,197 61 8,468.00 34 13,979 77.66 10,144.77 72.57 11.94 4,642.85
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 931 1,164 59 1,064.00 54 2,314 8.02 1,249.79 54.01 3.86 988.03
เขื่อนลำตะคอง      314 130 92 29 70.00 22 272 1.09 71.78 26.39 0 112.31
เขื่อนลำพระเพลิง      155 96 56 36 54.00 35 174 0.27 65.49 37.64 0 80.35
เขื่อนน้ำอูน      520 232 294 57 249.00 48 444 0 200.98 45.27 0.91 47.75
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 721 1,972 81 1,391.00 57 2,482 34.76 1,836.41 73.99 12.99 268.21
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,383 1,533 78 701.00 36 1,673 7.17 1,433.49 85.68 1.37 733.94
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 76 141 86 104.00 64 158 1.02 135.79 85.94 0.30 64.59
เขื่อนห้วยหลวง      136 40 92 68 86.00 63 168 0.37 103.60 61.67 0.13 28.30
เขื่อนลำนางรอง      121 65 62 51 58.00 48 57 0.32 15.14 26.56 0 8.30
เขื่อนมูลบน      141 56 71 50 64.00 45 97 0.60 70.96 73.15 0 35.42
เขื่อนน้ำพุง      165 63 65 39 57.00 34 131 0.18 65.40 49.92 0 39.91
เขื่อนลำแซะ      275 114 122 44 115.00 42 206 0.95 131.55 63.86 0 73.50
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 3,907 5,664 68 4,013.00 48 8,176 54.75 5,380.38 65.81 19.56 2,480.61
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 445 892 93 889.00 93 2,331 54.00 2,060.43 88.39 60.51 1,577.97
เขื่อนกระเสียว      240 92 174 73 134.00 56 341 3.60 182.85 53.62 0.06 62.96
เขื่อนทับเสลา      160 63 158 99 141.00 88 138 5.86 119.83 86.83 0.13 8.60
เขื่อนเจ้าพระยา      16.3/15.36 * 2297 **
รวมภาคกลาง      1,360 600 1,224 90 1,164.00 86 2,810 63.46 2,363.11 84.10 60.70 1,649.53
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 12,783 12,892 73 2,627.00 15 4,641 33.36 2,659.27 57.30 1.93 2,208.71
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 5,506 5,456 62 2,444.00 28 5,485 23.41 3,128.74 57.04 2.22 2,543.36
รวมภาคตะวันตก      26,605 18,289 18,348 69 5,071.00 19 10,126 56.77 5,788.01 57.16 4.15 4,752.07
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 39 64 55 52.00 44 45 0.13 51.34 114.10 0.19 45.03
เขื่อนหนองปลาไหล      164 142 77 47 63.00 39 220 0.34 40.52 18.42 0 58.55
เขื่อนคลองสียัด      420 248 231 55 201.00 48 298 1.24 190.54 63.94 0 135.47
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 187 197 88 193.00 86 314 0.83 218.41 69.56 1.04 179.06
เขื่อนประแสร์      295 288 230 78 210.00 71 284 3.16 179.87 63.33 0.44 155.85
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 0 192 65 173.00 59 320 1.77 331.08 103.57 2.43 134.97
รวมภาคตะวันออก      1,515 904 991 65 892.00 59 1,481 7.47 1,011.76 68.32 4.10 708.93
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 349 228 32 163.00 23 891 1.44 316.25 35.49 0 370.03
เขื่อนปราณบุรี      391 129 66 17 49.00 12 448 0.67 62.19 13.88 0.18 110.66
เขื่อนรัชชประภา      5,639 5,025 4,622 82 3,271.00 58 2,611 11.16 2,772.97 106.20 25.27 2,797.37
เขื่อนบางลาง      1,454 893 386 27 110.00 8 1,567 0.38 447.11 28.53 2.07 1,065.66
รวมภาคใต้      8,194 6,396 5,302 65 3,593.00 44 5,517 13.65 3,598.52 65.23 27.52 4,343.72
รวมทั้งประเทศ 70,757 40,125 46,726 66 23,201.00 33 42,089 273.76 28,286.55 67.21 127.97 18,577.71
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ