รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 27 กันยายน 2559

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2558
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 59
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 4,664 5,805 43 2,005.00 15 5,641 54.44 2,230.03 39.53 1.00 1,090.23
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 4,363 7,024 74 4,174.00 44 5,677 33.94 4,805.20 84.64 1.87 2,331.83
เขื่อนแม่งัด      265 65 129 49 117.00 44 323 1.77 137.22 42.48 0.27 73.72
เขื่อนกิ่วลม      106 26 74 69 70.00 66 549 4.41 201.01 36.61 5.53 151.48
เขื่อนแม่กวง      263 31 84 32 70.00 27 193 1.35 100.51 52.08 0.08 41.52
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 21 158 93 152.00 89 215 5.12 173.28 80.59 1.23 37.27
เขื่อนแควน้อย      939 286 689 73 646.00 69 1,381 14.39 1,040.03 75.31 5.01 716.48
รวมภาคเหนือ      24,715 9,456 13,963 56 7,234.00 29 13,979 115.42 8,687.28 62.15 14.99 4,442.53
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 763 1,078 54 978.00 49 2,314 26.81 1,106.43 47.81 3.75 931.39
เขื่อนลำตะคอง      314 100 68 22 45.00 14 272 1.52 53.00 19.49 0 112.31
เขื่อนลำพระเพลิง      155 64 29 19 28.00 18 174 1.52 39.74 22.84 0.52 80.31
เขื่อนน้ำอูน      520 237 296 57 251.00 48 444 0.94 195.28 43.98 0 42.34
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 627 1,331 55 750.00 31 2,482 47.82 1,081.82 43.59 1.50 177.95
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,160 1,337 68 506.00 26 1,673 10.55 1,188.61 71.05 3.02 697.08
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 65 97 59 60.00 36 158 3.18 83.53 52.87 0 57.15
เขื่อนห้วยหลวง      136 25 85 63 78.00 58 168 0.93 92.82 55.25 0.11 26.43
เขื่อนลำนางรอง      121 44 53 44 50.00 41 57 0.29 7.63 13.38 0 8.30
เขื่อนมูลบน      141 40 56 40 49.00 35 97 1.41 56.12 57.85 0 35.42
เขื่อนน้ำพุง      165 55 61 37 53.00 32 131 0.52 60.50 46.18 0 39.91
เขื่อนลำแซะ      275 79 87 32 80.00 29 206 2.17 97.38 47.27 0 73.00
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 3,259 4,578 55 2,928.00 35 8,176 97.66 4,062.86 49.69 8.90 2,281.59
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 238 756 79 753.00 78 2,331 47.62 1,192.65 51.16 20.98 843.96
เขื่อนกระเสียว      240 73 110 46 70.00 29 341 4.47 108.87 31.93 0.06 55.38
เขื่อนทับเสลา      160 54 90 56 73.00 46 138 2.10 52.00 37.68 0 8.47
เขื่อนเจ้าพระยา      16.64/14.37 * 1790 **
รวมภาคกลาง      1,360 365 956 70 896.00 66 2,810 54.19 1,353.52 48.17 21.04 907.81
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 12,526 12,245 69 1,980.00 11 4,641 44.19 1,971.94 42.49 1.98 2,176.93
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 5,235 5,058 57 2,046.00 23 5,485 30.52 2,684.20 48.94 2.06 2,509.86
รวมภาคตะวันตก      26,605 17,761 17,303 65 4,026.00 15 10,126 74.71 4,656.14 45.98 4.04 4,686.79
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 26 47 40 35.00 30 45 0.49 41.10 91.32 0.21 41.94
เขื่อนหนองปลาไหล      164 91 55 34 42.00 25 220 0.02 26.02 11.82 0 58.55
เขื่อนคลองสียัด      420 162 169 40 139.00 33 298 3.00 126.58 42.48 0 135.47
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 149 177 79 172.00 77 314 1.94 186.45 59.38 0.54 168.48
เขื่อนประแสร์      295 263 175 59 155.00 53 284 2.70 116.50 41.02 0.44 148.63
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 0 112 38 93.00 31 320 5.26 243.09 76.04 0 131.05
รวมภาคตะวันออก      1,515 691 735 49 636.00 42 1,481 13.41 739.74 49.95 1.19 684.12
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 328 200 28 135.00 19 891 4.70 285.59 32.05 0 368.89
เขื่อนปราณบุรี      347 114 58 17 40.00 12 448 0.75 49.80 11.12 0.18 107.72
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,927 4,595 81 3,243.00 58 2,611 19.80 2,470.10 94.60 12.99 2,528.23
เขื่อนบางลาง      1,454 921 411 28 135.00 9 1,567 1.05 438.34 27.97 2.01 1,033.22
รวมภาคใต้      8,150 6,290 5,264 65 3,553.00 44 5,517 26.30 3,243.83 58.80 15.18 4,038.06
รวมทั้งประเทศ 70,713 37,822 42,799 61 19,273.00 27 42,089 381.69 22,743.37 54.04 65.34 17,040.90
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ