รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 20 กันยายน 2559

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2558
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 59
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 4,522 5,374 40 1,574.00 12 5,641 52.03 1,789.64 31.73 1.00 1,083.23
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 4,213 6,788 71 3,938.00 41 5,677 44.75 4,553.98 80.22 0 2,321.33
เขื่อนแม่งัด      265 63 122 46 110.00 42 323 2.45 128.80 39.88 0.23 71.95
เขื่อนกิ่วลม      106 25 78 73 74.00 70 549 7.61 173.60 31.62 6.12 119.97
เขื่อนแม่กวง      263 29 77 29 63.00 24 193 1.86 93.00 48.19 0.09 41.21
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 19 142 84 136.00 80 215 5.00 150.77 70.13 0 30.57
เขื่อนแควน้อย      939 271 599 64 556.00 59 1,381 29.86 930.49 67.38 0.86 696.93
รวมภาคเหนือ      24,715 9,142 13,180 53 6,451.00 26 13,979 143.56 7,820.28 55.94 8.30 4,365.19
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 768 1,019 51 919.00 46 2,314 12.46 1,020.59 44.11 4.10 904.07
เขื่อนลำตะคอง      314 92 62 20 39.00 12 272 0.46 47.77 17.56 0.26 112.31
เขื่อนลำพระเพลิง      155 51 20 13 18.00 12 174 0.99 26.63 15.31 0.52 76.68
เขื่อนน้ำอูน      520 244 292 56 247.00 48 444 1.37 191.76 43.19 0 42.34
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 603 1,077 44 496.00 20 2,482 30.36 828.28 33.37 1.50 167.45
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,137 1,265 64 434.00 22 1,673 25.59 1,077.93 64.43 2.98 662.98
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 61 77 47 40.00 25 158 1.15 63.92 40.46 0 57.15
เขื่อนห้วยหลวง      136 24 76 56 70.00 51 168 1.92 82.88 49.34 0.12 25.67
เขื่อนลำนางรอง      121 43 50 41 47.00 38 57 0.03 5.24 9.20 0 8.30
เขื่อนมูลบน      141 37 41 29 34.00 24 97 0.94 41.73 43.02 0 35.42
เขื่อนน้ำพุง      165 56 58 35 50.00 30 131 0.39 57.60 43.97 0 39.91
เขื่อนลำแซะ      275 72 70 25 63.00 23 206 1.92 81.05 39.34 0 73.00
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 3,188 4,107 49 2,457.00 29 8,176 77.58 3,525.38 43.12 9.48 2,205.28
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 142 555 58 552.00 57 2,331 33.45 911.38 39.10 1.33 760.24
เขื่อนกระเสียว      240 70 68 28 28.00 12 341 2.13 64.73 18.98 1.35 53.70
เขื่อนทับเสลา      160 53 53 33 36.00 23 138 1.06 15.05 10.91 0 8.47
เขื่อนเจ้าพระยา      16.1/11.38 * 900 **
รวมภาคกลาง      1,360 265 676 50 616.00 45 2,810 36.64 991.16 35.27 2.68 822.41
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 12,428 11,943 67 1,678.00 9 4,641 21.42 1,622.42 34.96 8.94 2,142.92
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 5,105 4,871 55 1,859.00 21 5,485 26.10 2,458.25 44.82 9.15 2,475.54
รวมภาคตะวันตก      26,605 17,533 16,814 63 3,537.00 13 10,126 47.52 4,080.67 40.30 18.09 4,618.46
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 23 39 34 27.00 23 45 1.84 33.45 74.34 0.16 40.56
เขื่อนหนองปลาไหล      164 86 44 27 31.00 19 220 0 22.01 10.00 0 58.55
เขื่อนคลองสียัด      420 150 112 27 82.00 20 298 2.77 68.93 23.13 0.30 134.57
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 136 159 71 154.00 69 314 3.68 161.92 51.57 0.54 162.67
เขื่อนประแสร์      295 268 158 54 138.00 47 284 0.88 95.29 33.55 0.44 145.55
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 0 81 28 62.00 21 320 2.78 211.89 66.28 0 131.05
รวมภาคตะวันออก      1,515 663 593 39 494.00 33 1,481 11.95 593.49 40.07 1.44 672.95
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 310 169 24 104.00 15 891 2.44 251.56 28.23 2.30 366.25
เขื่อนปราณบุรี      347 102 56 16 38.00 11 448 0.47 43.57 9.73 0.45 103.80
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,836 4,474 79 3,122.00 55 2,611 17.26 2,281.89 87.40 16.86 2,463.61
เขื่อนบางลาง      1,454 909 422 29 146.00 10 1,567 0.78 433.83 27.69 2.03 1,019.09
รวมภาคใต้      8,150 6,157 5,121 63 3,410.00 42 5,517 20.95 3,010.85 54.57 21.64 3,952.75
รวมทั้งประเทศ 70,713 36,948 40,491 57 16,965.00 24 42,089 338.20 20,021.83 47.57 61.63 16,637.04
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ