รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2558
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 59
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 4,060 4,057 30 257.00 2 5,641 7.28 204.80 3.63 3.00 843.54
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 3,322 3,553 37 703.00 7 5,677 27.30 795.39 14.01 10.56 1,844.49
เขื่อนแม่งัด      265 63 48 18 36.00 13 323 0.54 31.72 9.82 0.33 50.28
เขื่อนกิ่วลม      106 37 32 30 29.00 27 549 1.34 26.05 4.75 0.06 17.98
เขื่อนแม่กวง      263 32 34 13 20.00 8 193 0.36 19.32 10.01 0.03 12.29
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 42 38 22 32.00 19 215 3.00 26.33 12.25 0.58 9.59
เขื่อนแควน้อย      939 120 268 29 225.00 24 1,381 13.76 139.00 10.06 2.42 238.09
รวมภาคเหนือ      24,715 7,676 8,030 32 1,302.00 5 13,979 53.58 1,242.61 8.89 16.98 3,016.26
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 482 461 23 361.00 18 2,314 4.59 187.28 8.09 0.43 621.04
เขื่อนลำตะคอง      314 79 63 20 40.00 13 272 0.05 13.20 4.85 0.21 74.56
เขื่อนลำพระเพลิง      155 30 17 11 15.00 10 174 0 6.59 3.79 0 61.72
เขื่อนน้ำอูน      520 190 163 31 118.00 23 444 0.16 36.09 8.13 0 29.17
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 714 502 21 -79.00 -3 2,482 1.28 110.03 4.43 0.30 105.98
เขื่อนสิรินธร      1,966 845 1,074 55 243.00 12 1,673 17.23 374.16 22.36 6.62 201.58
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 45 58 36 21.00 13 158 0.59 12.43 7.86 0 29.59
เขื่อนห้วยหลวง      136 26 21 15 14.00 10 168 1.34 14.57 8.67 0.10 18.02
เขื่อนลำนางรอง      121 62 56 46 53.00 44 57 0.04 3.30 5.79 0 0.64
เขื่อนมูลบน      141 55 32 23 25.00 18 97 0.07 12.38 12.76 0.04 14.83
เขื่อนน้ำพุง      165 32 32 19 24.00 15 131 0.08 8.41 6.42 0.17 21.86
เขื่อนลำแซะ      275 104 43 15 36.00 13 206 0 12.04 5.85 0.11 34.76
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 2,664 2,522 30 950.00 11 8,176 25.43 790.48 9.67 7.98 1,213.75
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 60 179 19 176.00 18 2,331 2.44 98.64 4.23 2.17 341.34
เขื่อนกระเสียว      240 89 60 25 20.00 8 341 0 16.74 4.91 0.05 18.28
เขื่อนทับเสลา      160 48 41 26 24.00 15 138 0.09 1.91 1.38 0 7.33
เขื่อนเจ้าพระยา      14.51/5.71 * 75 **
รวมภาคกลาง      1,360 197 280 21 220.00 16 2,810 2.53 117.29 4.17 2.22 366.95
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 12,071 11,487 65 1,222.00 7 4,641 4.73 349.03 7.52 8.01 1,420.13
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 3,794 3,580 40 568.00 6 5,485 8.60 400.75 7.31 8.08 1,745.55
รวมภาคตะวันตก      26,605 15,865 15,067 57 1,790.00 7 10,126 13.33 749.78 7.40 16.09 3,165.68
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 25 15 13 3.00 3 45 0 2.80 6.22 0.11 28.95
เขื่อนหนองปลาไหล      164 74 51 31 38.00 23 220 0 18.81 8.55 0.19 52.53
เขื่อนคลองสียัด      420 39 57 14 27.00 6 298 0 2.89 0.97 0.10 128.41
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 13 57 26 53.00 24 314 1.32 12.88 4.10 0 117.77
เขื่อนประแสร์      295 151 127 43 107.00 36 284 0.60 14.93 5.26 0.44 109.97
รวมภาคตะวันออก      1,220 302 307 25 228.00 19 1,161 1.92 52.31 4.51 0.84 437.63
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 281 196 28 131.00 18 891 0.92 110.81 12.44 0.44 208.06
เขื่อนปราณบุรี      347 78 43 12 25.00 7 448 0.39 11.02 2.46 0.19 85.54
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,050 4,016 71 2,664.00 47 2,611 17.13 745.10 28.54 16.71 1,417.57
เขื่อนบางลาง      1,454 1,076 536 37 260.00 18 1,567 0.36 345.14 22.03 3.94 826.42
รวมภาคใต้      8,150 5,485 4,791 59 3,080.00 38 5,517 18.80 1,212.07 21.97 21.28 2,537.59
รวมทั้งประเทศ 70,418 32,189 30,997 44 7,570.00 11 41,769 115.59 4,164.54 9.97 65.39 10,737.86
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ