รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 21 มิถุนายน 2559

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2558
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 59
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 4,131 4,020 30 220.00 2 5,641 8.48 132.00 2.34 3.00 813.54
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 3,485 3,571 38 721.00 8 5,677 5.34 700.34 12.34 10.59 1,738.26
เขื่อนแม่งัด      265 74 45 17 33.00 12 323 0.14 27.15 8.40 0.01 48.58
เขื่อนกิ่วลม      106 49 29 27 25.00 24 549 0.04 21.79 3.97 0.10 17.31
เขื่อนแม่กวง      263 33 32 12 18.00 7 193 0.20 16.31 8.45 0.04 11.93
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 46 35 21 29.00 17 215 0.13 20.48 9.52 0 6.20
เขื่อนแควน้อย      939 132 248 26 205.00 22 1,381 4.65 94.33 6.83 2.42 213.89
รวมภาคเหนือ      24,715 7,950 7,980 32 1,251.00 5 13,979 18.98 1,012.40 7.24 16.16 2,849.71
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 485 364 18 264.00 13 2,314 1.29 87.75 3.79 0.48 616.71
เขื่อนลำตะคอง      314 82 64 20 41.00 13 272 0 12.52 4.60 0.40 68.60
เขื่อนลำพระเพลิง      155 30 16 10 15.00 10 174 0 5.42 3.11 0.22 61.06
เขื่อนน้ำอูน      520 200 159 31 114.00 22 444 0 30.15 6.79 0 29.17
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 765 498 20 -84.00 -3 2,482 1.48 90.24 3.64 0.50 101.38
เขื่อนสิรินธร      1,966 841 918 47 86.00 4 1,673 17.29 187.78 11.22 0.67 178.47
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 52 55 34 18.00 11 158 0.35 9.21 5.83 0 29.59
เขื่อนห้วยหลวง      136 28 17 12 10.00 8 168 0.21 9.34 5.56 0.10 17.02
เขื่อนลำนางรอง      121 63 56 46 53.00 44 57 0 3.16 5.54 0 0.64
เขื่อนมูลบน      141 55 32 23 25.00 18 97 0 11.98 12.35 0.14 14.38
เขื่อนน้ำพุง      165 35 33 20 25.00 15 131 0 7.59 5.79 0.14 20.44
เขื่อนลำแซะ      275 104 46 17 39.00 14 206 0 12.04 5.85 0.11 33.64
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 2,740 2,258 27 606.00 7 8,176 20.62 467.18 5.71 2.76 1,171.10
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 77 182 19 179.00 19 2,331 1.69 76.47 3.28 2.20 319.54
เขื่อนกระเสียว      240 89 59 25 19.00 8 341 0.20 15.29 4.48 0.05 17.74
เขื่อนทับเสลา      160 49 41 26 24.00 15 138 0 1.29 0.93 0 7.33
เขื่อนเจ้าพระยา      14.3/5.71 * 75 **
รวมภาคกลาง      1,360 215 282 21 222.00 16 2,810 1.89 93.05 3.31 2.25 344.61
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 12,067 11,531 65 1,266.00 7 4,641 7.80 298.56 6.43 7.97 1,339.95
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 3,535 3,607 41 595.00 7 5,485 0 335.84 6.12 10.03 1,659.04
รวมภาคตะวันตก      26,605 15,602 15,138 57 1,861.00 7 10,126 7.80 634.40 6.27 18.00 2,998.99
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 27 16 13 4.00 3 45 0 2.22 4.93 0.12 27.81
เขื่อนหนองปลาไหล      164 74 55 33 41.00 25 220 0 17.66 8.03 0 50.18
เขื่อนคลองสียัด      420 41 58 14 28.00 7 298 0 2.89 0.97 0.10 127.41
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 16 52 23 47.00 21 314 0.13 4.01 1.28 0.09 114.70
เขื่อนประแสร์      295 153 129 44 109.00 37 284 0.33 10.86 3.82 0.45 105.49
รวมภาคตะวันออก      1,220 311 310 25 229.00 19 1,161 0.46 37.64 3.24 0.76 425.59
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 255 192 27 127.00 18 891 0.33 100.03 11.23 0.86 201.20
เขื่อนปราณบุรี      347 76 41 12 23.00 7 448 0 7.37 1.65 0.26 83.56
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,056 4,075 72 2,723.00 48 2,611 7.34 649.04 24.86 14.34 1,266.64
เขื่อนบางลาง      1,454 1,116 576 40 300.00 21 1,567 0.25 339.99 21.70 4.94 782.07
รวมภาคใต้      8,150 5,503 4,884 60 3,173.00 39 5,517 7.92 1,096.43 19.87 20.40 2,333.47
รวมทั้งประเทศ 70,418 32,321 30,852 44 7,342.00 10 41,769 57.67 3,341.10 8.00 60.33 10,123.47
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ