รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 11 มิถุนายน 2559

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2558
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 59
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 4,223 3,985 30 185.00 1 5,641 1.04 62.22 1.10 3.00 783.54
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 3,644 3,618 38 768.00 8 5,677 8.27 635.69 11.20 10.60 1,632.71
เขื่อนแม่งัด      265 83 43 16 31.00 12 323 0.40 24.89 7.71 0.01 47.74
เขื่อนกิ่วลม      106 46 27 26 24.00 22 549 0.10 19.75 3.60 0.22 16.47
เขื่อนแม่กวง      263 34 30 11 16.00 6 193 0.18 13.80 7.15 0.04 11.57
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 47 34 20 27.00 16 215 0.35 18.71 8.70 0 6.20
เขื่อนแควน้อย      939 135 254 27 211.00 22 1,381 0.82 75.90 5.50 2.42 189.69
รวมภาคเหนือ      24,715 8,212 7,991 32 1,262.00 5 13,979 11.16 850.96 6.09 16.29 2,687.92
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 479 347 18 247.00 12 2,314 0 67.41 2.91 0.44 612.20
เขื่อนลำตะคอง      314 85 68 22 45.00 14 272 0 11.69 4.30 0.22 64.38
เขื่อนลำพระเพลิง      155 29 18 11 16.00 10 174 0.01 5.34 3.07 0.04 59.88
เขื่อนน้ำอูน      520 202 153 29 108.00 21 444 0.16 21.91 4.93 0 29.17
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 816 506 21 -75.00 -3 2,482 1.48 82.45 3.32 0.50 96.37
เขื่อนสิรินธร      1,966 852 930 47 99.00 5 1,673 3.69 156.93 9.38 3.05 149.47
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 71 55 34 18.00 11 158 0.10 8.01 5.07 0 28.60
เขื่อนห้วยหลวง      136 29 15 11 9.00 7 168 0.09 6.59 3.92 0 15.92
เขื่อนลำนางรอง      121 63 57 47 53.00 44 57 0.04 2.83 4.97 0 0.64
เขื่อนมูลบน      141 55 33 24 26.00 19 97 0.01 11.58 11.94 0.04 13.58
เขื่อนน้ำพุง      165 38 36 22 28.00 17 131 0 7.46 5.69 0.30 18.82
เขื่อนลำแซะ      275 98 49 18 42.00 15 206 0.04 11.79 5.72 0.11 32.50
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 2,817 2,267 27 691.00 8 8,176 5.62 393.99 4.82 4.70 1,121.53
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 94 197 21 194.00 20 2,331 0 69.33 2.97 1.73 299.72
เขื่อนกระเสียว      240 89 59 24 19.00 8 341 0 13.88 4.07 0.05 17.21
เขื่อนทับเสลา      160 49 42 26 25.00 15 138 0 1.29 0.93 0.08 6.90
เขื่อนเจ้าพระยา      14.55/5.71 * 75 **
รวมภาคกลาง      1,360 232 298 22 238.00 18 2,810 0.00 84.50 3.01 1.86 323.83
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 12,127 11,566 65 1,301.00 7 4,641 2.25 239.63 5.16 7.99 1,259.89
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 3,668 3,567 40 555.00 6 5,485 6.39 192.89 3.52 8.09 1,562.19
รวมภาคตะวันตก      26,605 15,795 15,133 57 1,856.00 7 10,126 8.64 432.52 4.27 16.08 2,822.08
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 29 16 14 4.00 4 45 0 2.22 4.93 0.14 26.70
เขื่อนหนองปลาไหล      164 76 62 38 48.00 29 220 0 17.66 8.03 0.37 47.43
เขื่อนคลองสียัด      420 53 59 14 29.00 7 298 0 1.89 0.63 0.10 126.41
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 19 54 24 50.00 22 314 0.04 3.37 1.07 0.09 111.51
เขื่อนประแสร์      295 153 132 45 112.00 38 284 0 8.98 3.16 0.45 100.99
รวมภาคตะวันออก      1,220 330 323 26 243.00 20 1,161 0.04 34.12 2.94 1.15 413.04
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 269 197 28 132.00 19 891 0.44 93.90 10.54 0.77 192.22
เขื่อนปราณบุรี      347 83 46 13 28.00 8 448 0.05 7.09 1.58 0.82 78.73
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,050 4,147 74 2,795.00 50 2,611 6.24 584.52 22.39 17.82 1,134.76
เขื่อนบางลาง      1,454 1,129 609 42 333.00 23 1,567 1.10 323.65 20.65 4.94 734.53
รวมภาคใต้      8,150 5,531 4,999 61 3,288.00 40 5,517 7.83 1,009.16 18.29 24.35 2,140.24
รวมทั้งประเทศ 70,418 32,917 31,011 44 7,578.00 11 41,769 33.29 2,805.25 6.72 64.43 9,508.64
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ