รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2558
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 59
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 4,236 3,988 30 188.00 1 5,641 1.04 61.18 1.08 3.00 780.54
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 3,659 3,621 38 771.00 8 5,677 8.17 627.42 11.05 10.50 1,622.11
เขื่อนแม่งัด      265 83 43 16 31.00 12 323 0.57 24.49 7.58 0.01 47.74
เขื่อนกิ่วลม      106 46 27 26 24.00 22 549 0.32 19.65 3.58 0.10 16.25
เขื่อนแม่กวง      263 34 30 11 16.00 6 193 0.17 13.62 7.06 0.04 11.54
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 48 33 20 27.00 16 215 0.49 18.35 8.54 0 6.20
เขื่อนแควน้อย      939 135 255 27 212.00 23 1,381 1.25 75.08 5.44 2.42 187.27
รวมภาคเหนือ      24,715 8,241 7,997 32 1,269.00 5 13,979 12.01 839.79 6.01 16.07 2,671.65
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 479 347 18 247.00 12 2,314 1.23 67.41 2.91 0.42 611.76
เขื่อนลำตะคอง      314 86 68 22 45.00 14 272 0 11.69 4.30 0.22 64.15
เขื่อนลำพระเพลิง      155 29 18 11 16.00 10 174 0.01 5.32 3.06 0.04 59.84
เขื่อนน้ำอูน      520 203 153 29 108.00 21 444 0.20 21.75 4.90 0 29.17
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 820 506 21 -75.00 -3 2,482 0.09 80.97 3.26 0.50 95.87
เขื่อนสิรินธร      1,966 853 930 47 99.00 5 1,673 1.64 153.24 9.16 2.80 146.42
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 72 55 34 18.00 11 158 0.14 7.91 5.00 0 28.60
เขื่อนห้วยหลวง      136 29 16 11 9.00 7 168 0.08 6.50 3.87 0.10 15.92
เขื่อนลำนางรอง      121 63 57 47 53.00 44 57 0 2.79 4.90 0 0.64
เขื่อนมูลบน      141 55 34 24 27.00 19 97 0.08 11.57 11.93 0.04 13.54
เขื่อนน้ำพุง      165 38 36 22 28.00 17 131 0 7.46 5.69 0.29 18.52
เขื่อนลำแซะ      275 99 49 18 42.00 15 206 0.02 11.75 5.71 0.11 32.39
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 2,826 2,269 27 617.00 7 8,176 3.49 388.36 4.75 4.52 1,116.82
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 98 200 21 197.00 21 2,331 1.27 69.33 2.97 1.75 297.99
เขื่อนกระเสียว      240 89 59 25 19.00 8 341 0.25 13.88 4.07 0.05 17.16
เขื่อนทับเสลา      160 49 42 26 25.00 15 138 0 1.29 0.93 0.09 6.82
เขื่อนเจ้าพระยา      14.57/5.71 * 75 **
รวมภาคกลาง      1,360 236 301 22 241.00 18 2,810 1.52 84.50 3.01 1.89 321.97
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 12,136 11,576 65 1,311.00 7 4,641 1.82 237.38 5.11 8.10 1,251.90
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 3,683 3,569 40 557.00 6 5,485 6.32 186.50 3.40 8.02 1,554.10
รวมภาคตะวันตก      26,605 15,819 15,145 57 1,868.00 7 10,126 8.14 423.88 4.19 16.12 2,806.00
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 29 16 14 4.00 4 45 0 2.22 4.93 0.16 26.55
เขื่อนหนองปลาไหล      164 76 62 38 49.00 30 220 0 17.66 8.03 0.37 47.06
เขื่อนคลองสียัด      420 55 59 14 29.00 7 298 0 1.89 0.63 0.10 126.31
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 19 54 24 50.00 22 314 0.01 3.33 1.06 0.09 111.42
เขื่อนประแสร์      295 154 133 45 113.00 38 284 0 8.98 3.16 0.45 100.54
รวมภาคตะวันออก      1,220 333 324 27 245.00 20 1,161 0.01 34.08 2.94 1.17 411.88
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 271 198 28 133.00 19 891 0.44 93.46 10.49 0.77 191.45
เขื่อนปราณบุรี      347 84 47 13 29.00 8 448 0.05 7.04 1.57 0.82 77.91
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,059 4,159 74 2,807.00 50 2,611 5.59 578.28 22.15 17.19 1,116.94
เขื่อนบางลาง      1,454 1,130 613 42 337.00 23 1,567 0.48 322.55 20.58 4.00 729.59
รวมภาคใต้      8,150 5,544 5,017 62 3,306.00 41 5,517 6.56 1,001.33 18.15 22.78 2,115.89
รวมทั้งประเทศ 70,418 32,999 31,053 44 7,546.00 11 41,769 31.73 2,771.94 6.64 62.55 9,444.21
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ