รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 9 มิถุนายน 2559

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2558
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 59
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 4,257 3,990 30 190.00 1 5,641 0 60.14 1.07 3.00 777.54
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 3,681 3,624 38 774.00 8 5,677 8.17 619.25 10.91 10.50 1,611.61
เขื่อนแม่งัด      265 83 42 16 30.00 11 323 0.65 23.92 7.41 0 47.72
เขื่อนกิ่วลม      106 46 27 26 24.00 22 549 0.51 19.33 3.52 0.10 16.15
เขื่อนแม่กวง      263 34 29 11 15.00 6 193 0.19 13.44 6.97 0.04 11.50
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 48 33 19 27.00 16 215 0.62 17.87 8.31 0 6.20
เขื่อนแควน้อย      939 138 257 27 214.00 23 1,381 1.42 73.83 5.35 2.42 184.85
รวมภาคเหนือ      24,715 8,287 8,002 32 1,274.00 5 13,979 11.56 827.78 5.92 16.06 2,655.57
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 478 346 17 246.00 12 2,314 0 66.18 2.86 0.41 611.34
เขื่อนลำตะคอง      314 86 69 22 46.00 15 272 0 11.69 4.30 0.20 63.93
เขื่อนลำพระเพลิง      155 29 18 11 16.00 10 174 0 5.31 3.05 0.10 59.79
เขื่อนน้ำอูน      520 203 153 29 108.00 21 444 1.44 21.55 4.85 0 29.17
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 827 507 21 -74.00 -3 2,482 0.09 80.88 3.26 0.50 95.37
เขื่อนสิรินธร      1,966 853 932 47 101.00 5 1,673 1.25 151.60 9.06 2.42 143.62
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 72 55 34 18.00 11 158 0.10 7.77 4.91 0 28.60
เขื่อนห้วยหลวง      136 29 16 12 9.00 7 168 0.07 6.42 3.82 0.10 15.82
เขื่อนลำนางรอง      121 63 57 47 53.00 44 57 0 2.79 4.90 0 0.64
เขื่อนมูลบน      141 56 34 24 27.00 19 97 0.08 11.49 11.84 0.04 13.50
เขื่อนน้ำพุง      165 38 37 22 29.00 17 131 0.08 7.46 5.69 0.28 18.23
เขื่อนลำแซะ      275 100 49 18 42.00 15 206 0.02 11.74 5.70 0.11 32.29
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 2,834 2,273 27 695.00 8 8,176 3.13 384.88 4.71 4.16 1,112.30
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 100 201 21 198.00 21 2,331 1.27 68.06 2.92 1.76 296.24
เขื่อนกระเสียว      240 89 59 24 19.00 8 341 0.40 13.63 4.00 0.05 17.11
เขื่อนทับเสลา      160 49 42 26 25.00 15 138 0 1.29 0.93 0.08 6.73
เขื่อนเจ้าพระยา      14.6/5.71 * 75 **
รวมภาคกลาง      1,360 238 302 22 242.00 18 2,810 1.67 82.98 2.95 1.89 320.08
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 12,143 11,582 65 1,317.00 7 4,641 2.40 235.56 5.08 8.01 1,243.80
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 3,702 3,571 40 559.00 6 5,485 4.11 180.18 3.28 8.04 1,546.08
รวมภาคตะวันตก      26,605 15,845 15,153 57 1,876.00 7 10,126 6.51 415.74 4.11 16.05 2,789.88
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 29 17 14 5.00 4 45 0 2.22 4.93 0.19 26.39
เขื่อนหนองปลาไหล      164 76 63 39 50.00 30 220 0 17.66 8.03 0.37 46.70
เขื่อนคลองสียัด      420 57 59 14 29.00 7 298 0 1.89 0.63 0.10 126.21
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 20 55 24 50.00 22 314 0.24 3.32 1.06 0.09 111.33
เขื่อนประแสร์      295 154 134 45 114.00 39 284 0 8.98 3.16 0.45 100.09
รวมภาคตะวันออก      1,220 336 328 27 248.00 20 1,161 0.24 34.07 2.93 1.20 410.72
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 272 198 28 133.00 19 891 0.41 93.02 10.44 0.77 190.68
เขื่อนปราณบุรี      347 84 47 14 30.00 9 448 0.03 6.99 1.56 0.82 77.09
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,063 4,171 74 2,819.00 50 2,611 8.32 572.69 21.93 16.92 1,099.75
เขื่อนบางลาง      1,454 1,131 616 42 340.00 23 1,567 0.84 322.07 20.55 4.05 725.59
รวมภาคใต้      8,150 5,550 5,032 62 3,322.00 41 5,517 9.60 994.77 18.03 22.56 2,093.11
รวมทั้งประเทศ 70,418 33,090 31,090 44 7,657.00 11 41,769 32.71 2,740.22 6.56 61.92 9,381.66
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ