รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2558
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 59 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 59
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 5,974 4,761 35 961.00 7 5,641 0.34 32.29 0.57 5.00 178.60
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,707 4,516 47 1,666.00 18 5,677 3.83 138.61 2.44 10.05 344.66
เขื่อนแม่งัด      265 175 63 24 41.00 15 323 0 4.49 1.39 0.02 8.90
เขื่อนกิ่วลม      106 71 29 27 25.00 24 549 0.11 4.26 0.78 0.05 2.52
เขื่อนแม่กวง      263 48 32 12 18.00 7 193 0.07 2.73 1.42 0.04 1.33
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 90 25 15 19.00 11 215 0 0.27 0.13 0.01 1.04
เขื่อนแควน้อย      939 568 359 38 316.00 34 1,381 0.38 13.16 0.95 1.04 37.44
รวมภาคเหนือ      24,715 12,633 9,785 40 3,046.00 12 13,979 4.73 195.81 1.40 16.21 574.49
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 948 763 39 663.00 33 2,314 0 11.20 0.48 4.65 146.96
เขื่อนลำตะคอง      314 145 116 37 93.00 30 272 0 4.65 1.71 0.40 12.50
เขื่อนลำพระเพลิง      110 28 83 75 82.00 75 174 0 0.96 0.55 0.52 1.44
เขื่อนน้ำอูน      520 282 180 35 137.00 26 444 0 0.70 0.16 0 7.76
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 1,103 683 28 102.00 4 2,482 0 17.25 0.70 0.42 17.66
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,404 1,243 63 412.00 21 1,673 0 25.88 1.55 0.68 15.50
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 96 79 48 42.00 26 158 0 1.73 1.10 0.66 5.72
เขื่อนห้วยหลวง      135 50 29 21 22.00 16 168 0 0.63 0.38 0.10 3.55
เขื่อนลำนางรอง      121 77 65 54 62.00 51 57 0.04 0.34 0.59 0 0
เขื่อนมูลบน      141 68 47 33 40.00 28 97 0 1.60 1.65 0.05 1.58
เขื่อนน้ำพุง      166 61 65 39 55.00 33 131 0.07 1.68 1.28 0 0
เขื่อนลำแซะ      275 148 90 33 83.00 30 206 0.01 0.61 0.30 0.13 4.15
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,323 4,410 3,443 41 1,793.00 22 8,176 0.12 67.23 0.82 7.61 216.82
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 606 442 46 439.00 46 2,331 0 10.80 0.46 1.75 62.37
เขื่อนกระเสียว      240 127 67 28 27.00 11 341 0 0 0 0.09 3.25
เขื่อนทับเสลา      160 53 48 30 31.00 19 138 0 0 0 0 1.42
เขื่อนเจ้าพระยา      14.6/6.09 * 85 **
รวมภาคกลาง      1,360 786 557 41 497.00 37 2,810 0.00 10.80 0.38 1.84 67.04
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 12,806 12,633 71 2,368.00 13 4,641 0.52 60.80 1.31 6.98 248.08
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 4,983 4,854 55 1,842.00 21 5,485 1.87 42.12 0.77 9.04 321.83
รวมภาคตะวันตก      26,605 17,789 17,487 66 4,210.00 16 10,126 2.39 102.92 1.02 16.02 569.91
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 52 39 33 27.00 23 45 0 0.54 1.20 0.16 5.46
เขื่อนหนองปลาไหล      164 133 155 95 141.00 86 220 0 5.62 2.55 0.12 3.97
เขื่อนคลองสียัด      420 156 150 36 120.00 29 298 0 0 0 1.20 41.06
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 121 131 58 127.00 57 314 0.02 0.72 0.23 0.27 35.42
เขื่อนประแสร์      248 218 224 90 204.00 82 284 0 1.33 0.47 0.53 20.38
รวมภาคตะวันออก      1,173 680 699 60 619.00 53 1,161 0.02 8.21 0.71 2.28 106.29
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 401 297 42 230.00 32 891 0.30 20.81 2.34 0.97 36.69
เขื่อนปราณบุรี      391 245 108 28 90.00 23 448 0.01 2.18 0.49 0.28 17.78
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,544 4,499 80 3,147.00 56 2,611 1.11 102.59 3.93 2.13 365.99
เขื่อนบางลาง      1,454 1,422 1,019 70 759.00 52 1,567 4.57 132.42 8.45 4.41 150.03
รวมภาคใต้      8,194 6,612 5,923 72 4,226.00 52 5,517 5.99 258.00 4.68 7.79 570.49
รวมทั้งประเทศ 70,370 42,910 37,894 54 14,391.00 20 41,769 13.25 642.97 1.54 51.75 2,105.04
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ