รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2554

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2553
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 54 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 54
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 8,559 13,397 100 9,597.00 71 5,602 31.38 11,754.90 209.83 30.00 6,253.10
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 7,793 9,492 100 6,642.00 70 5,391 16.35 10,683.20 198.17 18.02 8,277.39
เขื่อนแม่งัด      265 280 279 105 243.00 92 332 1.50 453.56 136.62 0.45 423.23
เขื่อนกิ่วลม      112 96 98 88 94.00 84 281 2.60 1,369.42 487.34 2.59 1,372.57
เขื่อนแม่กวง      263 149 259 98 245.00 93 186 1.01 378.37 203.43 0.94 270.73
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 196 188 111 164.00 96 297 0.49 481.79 162.22 0.08 468.02
เขื่อนแควน้อย      939 772 943 100 900.00 96 1,653 1.90 2,956.20 178.84 1.73 2,696.03
รวมภาคเหนือ      24,721 17,845 24,656 100 17,885.00 72 13,742 55.23 28,077.44 204.32 53.81 19,761.07
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,276 1,958 99 1,858.00 94 1,985 1.64 3,207.10 161.57 7.24 2,352.08
เขื่อนลำตะคอง      314 355 350 111 287.00 91 270 0.80 494.70 183.22 1.74 381.37
เขื่อนลำพระเพลิง      110 110 109 99 108.00 98 184 0.21 214.72 116.70 0.60 202.71
เขื่อนน้ำอูน      520 354 533 103 490.00 94 443 0 630.49 142.32 0.42 366.72
เขื่อนอุบลรัตน์      2,432 2,851 2,694 111 2,113.00 87 2,271 5.61 5,286.05 232.76 19.90 4,029.09
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,590 1,878 96 1,047.00 53 1,664 0 2,164.67 130.09 2.54 1,272.20
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 175 167 102 120.00 73 165 0.46 254.28 154.11 0.98 220.41
เขื่อนห้วยหลวง      135 127 101 75 94.00 70 161 0 285.89 177.57 0.05 245.04
เขื่อนลำนางรอง      121 87 103 85 100.00 83 30 0.06 65.89 219.62 0 23.19
เขื่อนมูลบน      141 120 152 108 134.00 95 82 1.03 189.25 230.80 2.06 150.96
เขื่อนน้ำพุง      165 121 161 98 152.00 92 103 0.24 216.00 209.71 0.56 143.64
เขื่อนลำแซะ      275 254 304 111 268.00 97 193 0.04 276.08 143.05 1.75 202.98
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,323 7,420 8,510 102 6,771.00 81 7,551 10.09 13,285.12 175.94 37.84 9,590.39
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      785 971 1,016 129 1,013.00 129 2,200 5.79 4,970.64 225.94 3.49 4,292.67
เขื่อนกระเสียว      240 256 255 106 200.00 83 256 0.72 458.72 179.19 1.58 387.52
เขื่อนทับเสลา      160 163 162 101 152.00 95 124 0.50 177.21 142.91 0.67 105.41
เขื่อนเจ้าพระยา      3129 **
รวมภาคกลาง      1,185 1,390 1,433 121 1,365.00 115 2,580 7.01 5,606.57 217.31 5.74 4,785.60
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 14,291 16,175 91 5,910.00 33 4,339 7.79 6,987.66 161.04 18.78 4,681.20
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 5,044 7,637 86 4,625.00 52 5,369 9.43 6,860.22 127.77 5.03 3,564.15
รวมภาคตะวันตก      26,605 19,335 23,812 90 10,535.00 40 9,708 17.22 13,847.88 142.64 23.81 8,245.35
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 94 106 91 94.00 80 44 0 68.07 154.70 0.09 45.45
เขื่อนหนองปลาไหล      164 165 166 101 152.00 93 203 1.13 296.90 146.25 1.37 285.26
เขื่อนคลองสียัด      420 425 423 101 393.00 94 204 0 382.76 187.63 0.81 278.55
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 219 216 96 211.00 94 337 0.21 621.47 184.41 0.05 611.79
เขื่อนประแสร์      248 253 255 103 235.00 95 295 0.60 396.93 134.55 1.23 309.00
รวมภาคตะวันออก      1,173 1,156 1,166 99 1,085.00 92 1,083 1.94 1,766.13 163.08 3.55 1,530.05
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 317 575 81 508.00 72 929 1.93 844.54 90.91 2.26 511.97
เขื่อนปราณบุรี      347 113 203 59 185.00 53 436 1.00 290.69 66.67 1.38 170.76
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,816 4,517 80 3,165.00 56 2,598 3.39 3,325.64 128.01 3.03 2,646.28
เขื่อนบางลาง      1,454 965 674 46 414.00 28 1,545 3.54 1,365.27 88.37 2.76 1,827.27
รวมภาคใต้      8,150 5,211 5,969 73 4,272.00 52 5,508 9.86 5,826.14 105.78 9.43 5,156.28
รวมทั้งประเทศ 70,157 52,357 65,546 93 41,913.00 60 40,172 101.35 68,409.28 170.29 134.18 49,068.74
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ