รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 21 มิถุนายน 2561

วันที่ก่อนหน้านี้ ข้อมูลล่าสุดวันที่  
วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2560
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 61 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 61
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 6,038 7,487 56 3,687.14 27 5,607 8.89 990.92 17.67 20.00 3,678.50
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 4,659 4,919 52 2,069.26 22 5,683 30.12 1,134.35 19.96 20.04 4,011.49
เขื่อนแม่งัด      265 88 132 50 119.58 45 319 0.10 28.30 8.87 1.13 157.48
เขื่อนกิ่วลม      106 63 70 66 66.14 62 547 2.20 199.44 36.46 3.31 229.32
เขื่อนแม่กวง      263 44 74 28 60.16 23 190 0.65 50.84 26.76 0.03 95.21
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 131 95 56 88.40 52 229 0.65 31.68 13.83 0.72 105.39
เขื่อนแควน้อย      939 399 198 21 154.96 17 1,387 1.66 173.69 12.52 6.91 779.11
เขื่อนแม่มอก      110 46 48 44 32.07 29 148 0.56 84.68 57.23 0.29 133.46
รวมภาคเหนือ      24,825 11,468 13,023 52 6,277.71 25 14,110 44.83 2,693.90 19.09 52.43 9,189.96
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 732 744 38 643.90 33 2,258 5.53 199.94 8.85 5.53 1,079.77
เขื่อนลำตะคอง      314 76 199 63 176.67 56 269 0.33 64.48 23.97 0.09 42.59
เขื่อนลำพระเพลิง      155 92 96 62 94.97 61 170 0.14 49.76 29.27 0 83.74
เขื่อนน้ำอูน      520 281 308 59 263.13 51 436 1.54 57.44 13.17 0.64 216.31
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 1,393 899 37 318.47 13 2,492 0.89 508.24 20.39 10.04 1,412.02
เขื่อนสิรินธร      1,966 969 905 46 73.88 4 1,673 0.63 229.68 13.73 0 470.61
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 94 99 60 61.50 38 161 0.20 57.40 35.65 1.06 101.76
เขื่อนห้วยหลวง      136 64 60 44 53.44 39 167 0.57 13.71 8.21 0.37 55.46
เขื่อนลำนางรอง      121 74 64 53 60.44 50 54 0 5.04 9.34 0 7.45
เขื่อนมูลบน      141 65 75 53 67.78 48 96 0.07 27.16 28.29 0 52.98
เขื่อนน้ำพุง      165 66 48 29 39.70 24 130 0 24.71 19.01 0.21 80.08
เขื่อนลำแซะ      275 103 120 44 113.24 41 203 0.06 24.11 11.88 0.16 70.27
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 4,010 3,618 43 1,967.12 24 8,109 9.96 1,261.67 15.56 18.10 3,673.04
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 304 205 21 201.61 21 2,352 0.24 219.56 9.34 1.78 675.78
เขื่อนกระเสียว      299 164 207 69 166.80 56 339 0.70 154.73 45.64 2.16 208.30
เขื่อนทับเสลา      160 113 76 48 59.11 37 143 0.15 20.25 14.16 0.04 71.98
เขื่อนเจ้าพระยา      16.35/6 * 100 **
รวมภาคกลาง      1,419 580 488 34 427.52 30 2,834 1.09 394.54 13.92 3.98 956.06
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 12,681 14,397 81 4,131.90 23 4,618 19.47 1,054.07 22.83 9.96 1,886.99
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 4,120 5,147 58 2,135.02 24 5,433 35.84 986.56 18.16 9.92 2,318.03
รวมภาคตะวันตก      26,605 16,801 19,544 73 6,266.92 24 10,051 55.31 2,040.63 20.30 19.88 4,205.02
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 71 73 63 61.27 52 46 0 35.01 76.10 0.28 60.62
เขื่อนหนองปลาไหล      164 139 118 72 104.37 64 206 0.67 140.16 68.04 0.41 118.12
เขื่อนคลองสียัด      420 130 211 50 180.88 43 293 0.73 111.67 38.11 1.30 159.72
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 56 68 30 63.13 28 309 1.93 28.50 9.22 0.08 150.31
เขื่อนประแสร์      295 126 213 72 193.44 66 277 0.14 125.01 45.13 1.71 133.78
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 67 53 18 33.14 11 320 0.03 15.63 4.89 0 162.40
รวมภาคตะวันออก      1,515 588 736 49 636.23 42 1,451 3.50 455.98 31.43 3.78 784.95
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 301 333 47 268.19 38 882 3.15 187.63 21.27 0.47 278.28
เขื่อนปราณบุรี      391 169 273 70 255.11 65 439 2.50 130.08 29.63 2.44 125.64
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,174 3,937 70 2,585.55 46 2,643 26.15 746.62 28.25 2.56 1,128.14
เขื่อนบางลาง      1,454 1,028 1,080 74 803.98 55 1,544 2.75 760.29 49.24 10.11 838.24
รวมภาคใต้      8,194 5,672 5,623 69 3,912.83 48 5,508 34.55 1,824.62 33.13 15.58 2,370.30
รวมทั้งประเทศ 70,926 39,118 43,031 61 19,488.33 27 42,063 149.24 8,671.34 20.62 113.75 21,179.33
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ