รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 25 มิถุนายน 2560

วันที่ก่อนหน้านี้ ข้อมูลล่าสุดวันที่  
วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2559
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 60 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 60
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 4,026 6,044 45 2,243.96 17 5,607 2.61 927.90 16.55 5.00 1,668.67
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 3,556 4,637 49 1,787.41 19 5,683 4.13 848.21 14.93 14.17 3,359.35
เขื่อนแม่งัด      265 46 88 33 75.70 29 319 0.32 21.02 6.59 0.24 105.53
เขื่อนกิ่วลม      106 29 59 56 55.94 53 547 0.35 186.71 34.13 1.57 223.37
เขื่อนแม่กวง      263 32 45 17 30.65 12 190 0.13 33.37 17.57 0.04 88.80
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 36 130 76 123.47 73 229 0.01 55.17 24.09 0.42 92.76
เขื่อนแควน้อย      939 246 412 44 368.52 39 1,387 5.71 266.80 19.24 1.73 655.12
รวมภาคเหนือ      24,715 7,970 11,415 46 4,685.65 19 13,962 13.26 2,339.18 16.75 23.17 6,193.60
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 393 808 41 707.60 36 2,258 16.81 393.85 17.44 0.79 593.81
เขื่อนลำตะคอง      314 63 77 24 54.09 17 269 0.10 22.84 8.49 0.09 46.81
เขื่อนลำพระเพลิง      155 16 94 61 92.70 60 170 0.53 61.23 36.02 0.04 34.21
เขื่อนน้ำอูน      520 161 291 56 245.96 47 436 2.58 122.65 28.13 0 48.92
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 496 1,363 56 782.12 32 2,492 3.28 825.20 33.11 10.02 1,232.13
เขื่อนสิรินธร      1,966 930 952 48 120.71 6 1,673 3.08 450.90 26.95 6.10 624.96
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 56 93 57 56.00 34 161 0.09 33.11 20.57 0.21 82.74
เขื่อนห้วยหลวง      136 17 63 47 56.88 42 167 0.09 19.72 11.81 0 31.30
เขื่อนลำนางรอง      121 56 74 61 70.89 58 54 0.02 19.37 35.86 0 1.52
เขื่อนมูลบน      141 32 65 46 57.70 41 96 0 17.34 18.07 0.05 11.55
เขื่อนน้ำพุง      165 33 66 40 58.21 35 130 0.74 32.68 25.14 0.32 13.68
เขื่อนลำแซะ      275 45 108 39 101.13 37 203 0.99 37.70 18.57 0 19.44
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 2,301 4,055 48 2,403.99 29 8,109 28.31 2,036.59 25.12 17.62 2,741.07
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 180 316 33 312.86 33 2,352 1.72 350.29 14.89 1.35 772.45
เขื่อนกระเสียว      240 59 159 66 119.00 50 339 0 89.48 26.40 0.99 160.08
เขื่อนทับเสลา      160 41 114 71 96.53 60 143 0.16 32.54 22.76 0 44.50
เขื่อนเจ้าพระยา       **
รวมภาคกลาง      1,360 280 588 43 528.39 39 2,834 1.88 472.31 16.67 2.34 977.03
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 11,522 12,674 71 2,408.92 14 4,618 9.17 710.38 15.38 7.98 1,332.22
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 3,587 4,137 47 1,125.05 13 5,433 11.03 561.94 10.34 8.01 1,881.69
รวมภาคตะวันตก      26,605 15,108 16,811 63 3,533.97 13 10,051 20.20 1,272.32 12.66 15.99 3,213.91
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 16 70 60 58.15 50 46 0.28 28.85 62.71 0.39 51.67
เขื่อนหนองปลาไหล      164 53 136 83 122.75 75 206 0.22 83.69 40.63 0.88 28.93
เขื่อนคลองสียัด      420 58 130 31 99.91 24 293 0 65.22 22.26 0.05 132.87
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 53 56 25 51.20 23 309 0.03 25.49 8.25 0.40 173.70
เขื่อนประแสร์      295 128 127 43 106.88 36 277 0.50 64.70 23.36 0.06 108.10
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 0 68 23 48.53 16 320 0.73 47.52 14.86 0 176.91
รวมภาคตะวันออก      1,515 308 587 39 487.42 32 1,451 1.76 315.47 21.75 1.78 672.18
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 193 298 42 232.68 33 882 0.96 138.33 15.68 1.42 172.73
เขื่อนปราณบุรี      391 41 167 43 149.72 38 439 0.20 92.46 21.06 0.16 63.50
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,047 4,129 73 2,777.05 49 2,643 9.94 907.76 34.35 19.99 1,618.51
เขื่อนบางลาง      1,454 563 1,022 70 745.22 51 1,544 4.70 1,077.72 69.80 5.46 628.95
รวมภาคใต้      8,194 4,844 5,615 69 3,904.67 48 5,508 15.80 2,216.27 40.24 27.03 2,483.69
รวมทั้งประเทศ 70,757 30,810 39,071 55 15,544.09 22 41,915 81.21 8,652.14 20.64 87.93 16,281.48
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ