รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 21 สิงหาคม 2562

วันที่ก่อนหน้านี้ ข้อมูลล่าสุดวันที่  
วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2561
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 7,924 4,553 34 753.10 6 5,617 30.14 778.21 13.85 7.00 4,655.40
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 6,837 3,938 41 1,088.26 11 5,716 64.93 1,685.08 29.48 3.97 4,957.03
เขื่อนแม่งัด      265 135 101 38 88.75 34 314 0.98 41.57 13.24 0.13 191.17
เขื่อนกิ่วลม      106 44 63 60 59.81 56 560 1.16 262.05 46.79 1.16 291.73
เขื่อนแม่กวง      263 91 61 23 47.24 18 190 0.63 58.26 30.66 0.05 132.31
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 128 58 34 51.47 30 246 0.54 53.33 21.68 0.07 165.01
เขื่อนแควน้อย      939 372 165 18 122.20 13 1,482 5.32 160.66 10.84 0.86 602.66
เขื่อนแม่มอก      110 36 31 28 15.32 14 255 0.07 13.94 5.47 0.14 18.23
รวมภาคเหนือ      24,825 15,567 8,971 36 2,226.15 9 14,380 103.77 3,053.10 21.23 13.38 11,013.54
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,120 408 21 307.60 16 2,303 4.63 249.48 10.83 1.48 938.18
เขื่อนลำตะคอง      314 215 139 44 116.69 37 266 1.62 34.55 12.99 0.86 92.27
เขื่อนลำพระเพลิง      155 76 19 12 17.70 11 170 0.08 12.21 7.18 0.11 56.59
เขื่อนน้ำอูน      520 527 213 41 168.25 32 460 1.19 64.00 13.91 0.19 255.27
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 688 531 22 -49.72 -2 2,536 0 206.98 8.16 0.50 150.88
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,115 1,150 58 318.14 16 1,674 2.67 477.04 28.50 0 130.52
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 97 41 25 3.76 2 162 0.13 40.63 25.08 0.02 99.03
เขื่อนห้วยหลวง      136 58 32 24 25.41 19 165 0.48 20.32 12.32 0.17 43.67
เขื่อนลำนางรอง      121 42 15 12 11.41 9 51 0.03 6.81 13.35 0.35 20.49
เขื่อนมูลบน      141 74 29 21 22.36 16 96 0 12.34 12.86 0.30 35.30
เขื่อนน้ำพุง      165 110 39 23 30.65 19 136 0.30 31.00 22.79 0 77.35
เขื่อนลำแซะ      275 129 55 20 48.39 18 203 0.29 24.69 12.16 1.20 95.73
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 4,251 2,671 32 1,020.64 12 8,222 11.42 1,180.05 14.35 5.18 1,995.28
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 155 31 3 28.17 3 2,438 0.83 8.02 0.33 0.27 400.21
เขื่อนกระเสียว      299 152 66 22 26.00 9 339 0 24.42 7.20 0.02 22.79
เขื่อนทับเสลา      160 40 37 23 19.52 12 140 0 2.53 1.81 0.08 7.66
เขื่อนเจ้าพระยา       **
รวมภาคกลาง      1,419 347 134 9 73.69 5 2,917 0.83 34.97 1.20 0.37 430.66
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,752 14,029 79 3,763.67 21 4,661 33.37 1,804.55 38.72 12.00 3,344.88
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 8,014 6,100 69 3,087.79 35 5,494 43.03 2,642.73 48.10 8.02 3,442.46
รวมภาคตะวันตก      26,605 23,765 20,128 76 6,851.46 26 10,155 76.40 4,447.28 43.79 20.02 6,787.34
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 60 41 35 28.53 24 50 0.16 28.14 56.29 0.20 58.58
เขื่อนหนองปลาไหล      164 109 90 55 76.71 47 218 0.14 70.82 32.49 0 34.69
เขื่อนคลองสียัด      420 228 50 12 19.53 5 299 1.44 29.74 9.95 0.25 261.15
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 194 66 29 61.53 27 316 3.47 69.60 22.03 0.10 183.78
เขื่อนประแสร์      295 179 127 43 107.28 36 286 2.83 94.33 32.98 0.59 156.09
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 199 83 28 63.50 22 391 1.94 48.83 12.49 0 213.22
รวมภาคตะวันออก      1,515 969 457 30 357.08 24 1,560 9.98 341.46 21.89 1.14 907.51
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 779 497 70 432.06 61 896 5.75 489.05 54.58 4.32 571.65
เขื่อนปราณบุรี      391 335 251 64 233.48 60 454 1.65 173.79 38.28 1.58 244.48
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,913 3,582 64 2,230.22 40 2,680 4.93 1,184.91 44.21 3.20 2,201.34
เขื่อนบางลาง      1,454 764 785 54 508.53 35 1,581 1.95 563.01 35.61 2.99 814.66
รวมภาคใต้      8,194 6,791 5,115 62 3,404.29 42 5,611 14.28 2,410.76 42.96 12.09 3,832.13
รวมทั้งประเทศ 70,926 51,689 37,476 53 13,933.31 20 42,845 216.68 11,467.62 26.77 52.18 24,966.46
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ