รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 22 มีนาคม 2560

วันที่ก่อนหน้านี้ ข้อมูลล่าสุดวันที่  
วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2559
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 60 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 60
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 4,489 6,166 46 2,366.04 18 5,607 0 116.67 2.08 11.00 881.31
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 4,139 5,451 57 2,601.05 27 5,683 1.25 317.35 5.58 22.05 2,104.64
เขื่อนแม่งัด      265 51 136 51 123.74 47 319 0 6.13 1.92 0.54 49.24
เขื่อนกิ่วลม      106 26 53 50 49.60 47 547 1.42 62.05 11.34 1.69 104.99
เขื่อนแม่กวง      263 27 69 26 54.90 21 190 0 16.40 8.63 0.89 54.38
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 22 140 82 134.03 79 229 0.11 14.68 6.41 1.80 42.31
เขื่อนแควน้อย      939 311 451 48 407.63 43 1,387 1.67 34.87 2.51 5.18 391.69
รวมภาคเหนือ      24,715 9,065 12,466 50 5,736.99 23 13,962 4.45 568.15 4.07 43.15 3,628.56
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 505 695 35 594.60 30 2,258 6.38 49.49 2.19 4.68 384.94
เขื่อนลำตะคอง      314 95 87 28 64.52 21 269 0.04 4.94 1.84 0.17 23.56
เขื่อนลำพระเพลิง      155 59 65 42 64.07 41 170 0.27 3.53 2.08 0 5.14
เขื่อนน้ำอูน      520 153 197 38 151.75 29 436 1.01 1.39 0.32 0.25 41.41
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 603 1,347 55 765.82 32 2,492 1.07 80.97 3.25 5.02 669.73
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,076 1,217 62 385.84 20 1,673 0.15 55.60 3.32 3.60 127.81
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 59 81 49 43.86 27 161 0.02 5.89 3.66 0 71.03
เขื่อนห้วยหลวง      136 22 71 52 63.97 47 167 0 1.10 0.66 0.24 16.54
เขื่อนลำนางรอง      121 61 57 47 53.57 44 54 0.22 1.69 3.13 0.06 1.15
เขื่อนมูลบน      141 40 60 43 53.23 38 96 0.03 2.73 2.85 0.09 5.80
เขื่อนน้ำพุง      165 57 56 34 47.86 29 130 0.07 4.63 3.56 0 3.20
เขื่อนลำแซะ      275 80 93 34 85.96 31 203 0 3.93 1.94 0.36 15.71
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 2,810 4,026 48 2,375.05 28 8,109 9.26 215.89 2.66 14.47 1,366.02
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 339 426 44 422.75 44 2,352 0.69 137.83 5.86 5.68 509.76
เขื่อนกระเสียว      240 53 186 77 145.70 61 339 0 9.25 2.73 1.62 56.05
เขื่อนทับเสลา      160 46 85 53 68.34 43 143 0 1.19 0.83 0 43.50
เขื่อนเจ้าพระยา      14.95/5.65 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,360 438 697 51 636.79 47 2,834 0.69 148.27 5.23 7.30 609.31
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 12,285 13,078 74 2,812.59 16 4,618 1.96 215.95 4.68 8.93 592.05
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 4,410 4,803 54 1,791.19 20 5,433 0.72 101.62 1.87 13.11 888.66
รวมภาคตะวันตก      26,605 16,695 17,881 67 4,603.78 17 10,051 2.68 317.57 3.16 22.04 1,480.71
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 31 76 65 64.33 55 46 0 7.44 16.16 0.23 21.34
เขื่อนหนองปลาไหล      164 128 94 57 80.50 49 206 0.44 15.37 7.46 0.21 16.28
เขื่อนคลองสียัด      420 113 121 29 91.29 22 293 0 3.86 1.32 0.62 89.52
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 91 105 47 100.67 45 309 0 0.36 0.12 0.28 99.78
เขื่อนประแสร์      295 190 132 45 111.64 38 277 0 6.43 2.32 0.98 61.00
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 0 174 59 154.15 52 320 0 11.85 3.71 0 2.02
รวมภาคตะวันออก      1,515 554 702 46 602.58 40 1,451 0.44 45.31 3.12 2.32 289.94
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 263 326 46 261.36 37 882 0.86 53.60 6.08 1.20 79.30
เขื่อนปราณบุรี      391 84 189 48 170.92 44 439 0.22 63.74 14.52 0.16 20.14
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,278 4,769 85 3,417.06 61 2,643 4.36 251.71 9.52 10.27 374.76
เขื่อนบางลาง      1,454 940 1,040 72 763.80 53 1,544 2.85 517.55 33.52 3.13 65.57
รวมภาคใต้      8,194 5,566 6,324 77 4,613.14 56 5,508 8.29 886.60 16.10 14.76 539.77
รวมทั้งประเทศ 70,757 35,129 42,095 59 18,568.33 26 41,915 25.81 2,181.79 5.21 104.04 7,914.31
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ