รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 5 เมษายน 2563

วันที่ก่อนหน้านี้ ข้อมูลล่าสุดวันที่  
วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 7,003 4,739 35 938.57 7 5,566 0 48.11 0.86 7.00 675.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,308 3,953 42 1,102.68 12 5,676 2.46 178.82 3.15 11.18 977.52
เขื่อนแม่งัด      265 181 63 24 50.95 19 308 0 0.28 0.09 0.13 13.33
เขื่อนกิ่วลม      106 60 56 52 52.19 49 555 0.19 49.18 8.86 0.79 49.58
เขื่อนแม่กวง      263 92 66 25 52.03 20 186 0.03 7.53 4.05 0.04 12.69
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 111 57 33 50.35 30 236 0 0.04 0.02 0 37.43
เขื่อนแควน้อย      939 342 324 35 281.01 30 1,402 0 18.88 1.35 1.12 118.30
เขื่อนแม่มอก      110 38 27 25 11.25 10 244 0.02 7.81 3.20 0.02 12.10
รวมภาคเหนือ      24,825 13,134 9,284 37 2,539.03 10 14,173 2.70 310.65 2.19 20.28 1,895.95
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 570 780 39 680.32 34 2,276 0 35.22 1.55 4.11 524.98
เขื่อนลำตะคอง      314 190 109 35 86.28 27 263 0.12 3.61 1.37 0.04 28.69
เขื่อนลำพระเพลิง      155 47 13 9 12.04 8 165 0.01 0.87 0.53 0 5.56
เขื่อนน้ำอูน      520 245 198 38 153.25 29 454 0.24 7.01 1.54 0.24 76.36
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 621 371 15 -210.00 -9 2,493 1.23 26.36 1.06 0.30 42.52
เขื่อนสิรินธร      1,966 896 1,192 61 360.16 18 1,677 0 61.11 3.64 3.70 223.80
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 79 39 24 1.70 1 160 0.10 2.07 1.30 0 5.73
เขื่อนห้วยหลวง      136 36 39 29 32.34 24 163 0 1.63 1.00 0.11 13.94
เขื่อนลำนางรอง      121 37 19 16 15.64 13 49 0.03 1.50 3.06 0 0.36
เขื่อนมูลบน      141 53 30 22 23.44 17 94 0.02 0.75 0.79 0.04 11.43
เขื่อนน้ำพุง      165 83 72 44 63.90 39 135 0 4.52 3.35 0 10.48
เขื่อนลำแซะ      275 120 53 19 46.01 17 197 0 4.24 2.15 0.36 22.40
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 2,976 2,916 35 1,265.08 15 8,126 1.75 148.89 1.83 8.90 966.25
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 249 156 16 153.10 16 2,322 0 11.57 0.50 0.44 47.66
เขื่อนกระเสียว      299 54 55 18 14.66 5 331 0 0 0 0.02 2.96
เขื่อนทับเสลา      160 39 33 21 16.32 10 133 0 0 0 0.08 3.36
เขื่อนเจ้าพระยา       **
รวมภาคกลาง      1,419 342 244 17 184.08 13 2,786 0.00 11.57 0.42 0.54 53.98
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 14,790 13,402 76 3,136.54 18 4,651 0.71 218.98 4.71 17.93 1,485.25
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 5,681 5,139 58 2,126.59 24 5,500 0 57.17 1.04 17.86 1,709.50
รวมภาคตะวันตก      26,605 20,471 18,540 70 5,263.13 20 10,151 0.71 276.15 2.72 35.79 3,194.75
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 58 28 24 16.23 14 50 0.21 8.30 16.59 0.30 28.40
เขื่อนหนองปลาไหล      164 106 23 14 9.37 6 211 0.02 10.19 4.83 0.23 22.41
เขื่อนคลองสียัด      420 145 58 14 28.02 7 289 0 0.21 0.07 0.13 44.61
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 68 54 24 49.50 22 310 0.04 2.57 0.83 1.23 105.71
เขื่อนประแสร์      295 157 56 19 36.24 12 276 0.04 0.25 0.09 0.74 66.09
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 147 117 40 97.86 33 355 0 3.66 1.03 0.50 95.63
รวมภาคตะวันออก      1,515 681 337 22 237.22 16 1,491 0.31 25.18 1.69 3.13 362.85
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 398 300 42 234.83 33 901 0.33 60.15 6.68 2.07 185.45
เขื่อนปราณบุรี      391 253 166 42 148.54 38 458 0.02 10.95 2.39 1.32 97.61
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,114 3,127 55 1,775.33 31 2,662 2.70 231.77 8.71 9.83 801.92
เขื่อนบางลาง      1,454 1,084 1,032 71 755.62 52 1,575 1.06 228.28 14.49 2.25 250.04
รวมภาคใต้      8,194 5,849 4,625 56 2,914.32 36 5,596 4.11 531.15 9.49 15.47 1,335.02
รวมทั้งประเทศ 70,926 43,453 35,945 51 12,402.86 17 42,323 9.58 1,303.59 3.08 84.11 7,808.80
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ