รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 25 เมษายน 2562

วันที่ก่อนหน้านี้ ข้อมูลล่าสุดวันที่  
วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2561
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 7,855 6,656 49 2,855.62 21 5,617 0 197.40 3.51 18.00 2,260.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,564 4,973 52 2,123.46 22 5,716 3.59 370.23 6.48 23.20 2,689.30
เขื่อนแม่งัด      265 163 140 53 127.39 48 314 0 7.95 2.53 1.48 126.18
เขื่อนกิ่วลม      106 68 63 59 59.41 56 560 0.40 154.06 27.51 1.19 183.91
เขื่อนแม่กวง      263 65 78 29 63.52 24 190 0.10 19.25 10.13 0.49 81.21
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 90 79 47 73.13 43 246 0 25.84 10.50 0.26 121.69
เขื่อนแควน้อย      939 353 272 29 229.34 24 1,482 0 38.31 2.58 2.54 386.98
เขื่อนแม่มอก      110 37 36 33 20.28 18 255 0.05 2.15 0.84 0.05 4.89
รวมภาคเหนือ      24,825 14,196 12,297 50 5,552.15 22 14,380 4.14 815.19 5.67 47.21 5,854.16
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 910 475 24 374.80 19 2,303 0.50 17.48 0.76 3.65 639.07
เขื่อนลำตะคอง      314 162 181 58 158.56 50 266 0.12 8.44 3.17 0.17 45.77
เขื่อนลำพระเพลิง      155 94 36 23 34.99 23 170 0.03 4.99 2.94 0 36.60
เขื่อนน้ำอูน      520 283 237 46 191.75 37 460 0 3.78 0.82 0 189.46
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 1,052 592 24 11.37 0 2,536 0.05 75.05 2.96 0.50 91.56
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,076 870 44 38.96 2 1,674 0 34.28 2.05 0 96.53
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 98 78 47 40.86 25 162 0.02 20.12 12.42 0 49.10
เขื่อนห้วยหลวง      136 60 32 24 25.57 19 165 0 1.41 0.85 0.18 25.47
เขื่อนลำนางรอง      121 64 37 30 33.45 28 51 0.07 4.08 8.01 0.15 2.13
เขื่อนมูลบน      141 74 49 34 41.59 30 96 0.12 5.07 5.28 0.17 15.97
เขื่อนน้ำพุง      165 71 71 43 63.02 38 136 0 7.07 5.20 0.55 38.05
เขื่อนลำแซะ      275 119 113 41 106.19 39 203 0.09 7.01 3.46 0.20 37.04
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 4,062 2,772 33 1,121.11 13 8,222 1.00 188.78 2.30 5.57 1,266.75
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 320 202 21 198.53 21 2,438 0 0.01 0 2.17 269.49
เขื่อนกระเสียว      299 212 60 20 20.00 7 339 0.96 7.03 2.07 0.04 16.81
เขื่อนทับเสลา      160 88 39 24 21.55 13 140 0 0.61 0.44 0.08 3.70
เขื่อนเจ้าพระยา      15.65/5.64 * 80 **
รวมภาคกลาง      1,419 620 300 21 240.08 17 2,917 0.96 7.65 0.26 2.29 290.00
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 14,415 14,415 81 4,150.29 23 4,661 0 307.14 6.59 16.00 1,737.96
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 5,046 5,232 59 2,219.81 25 5,494 0 109.03 1.98 19.06 1,901.26
รวมภาคตะวันตก      26,605 19,462 19,647 74 6,370.10 24 10,155 0.00 416.17 4.10 35.06 3,639.22
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 69 53 46 41.26 35 50 0.01 13.53 27.05 0.24 28.58
เขื่อนหนองปลาไหล      164 137 98 60 84.79 52 218 0.06 23.40 10.73 0.21 27.55
เขื่อนคลองสียัด      420 154 117 28 86.86 21 299 0 6.30 2.11 0.80 185.75
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 81 46 20 41.15 18 316 0.14 5.86 1.85 0.67 142.25
เขื่อนประแสร์      295 195 140 48 120.21 41 286 0 9.18 3.21 1.12 77.90
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 101 119 40 99.03 34 391 0.09 7.20 1.84 1.40 140.76
รวมภาคตะวันออก      1,515 737 573 38 473.30 31 1,560 0.30 65.47 4.20 4.44 602.79
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 300 347 49 282.36 40 896 1.16 91.33 10.19 3.63 337.52
เขื่อนปราณบุรี      391 234 233 60 215.33 55 454 0 32.68 7.20 1.32 129.93
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,987 3,966 70 2,614.64 46 2,680 1.00 310.96 11.60 10.64 995.32
เขื่อนบางลาง      1,454 1,283 1,024 70 747.48 51 1,581 0.90 269.38 17.04 4.34 297.23
รวมภาคใต้      8,194 5,803 5,570 68 3,859.81 47 5,611 3.06 704.35 12.55 19.93 1,760.00
รวมทั้งประเทศ 70,926 44,880 41,159 58 17,616.55 25 42,845 9.46 2,197.61 5.13 114.50 13,412.92
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ