รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 13 ธันวาคม 2562

วันที่ก่อนหน้านี้ ข้อมูลล่าสุดวันที่  
วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2561
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 9,442 5,723 43 1,922.81 14 5,617 2.74 2,800.73 49.86 7.00 5,464.36
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 7,798 4,987 52 2,136.60 22 5,716 2.09 3,831.07 67.02 9.01 5,984.45
เขื่อนแม่งัด      265 266 155 59 143.07 54 314 0 107.86 34.35 0 198.19
เขื่อนกิ่วลม      106 99 57 54 53.56 50 560 0.26 399.03 71.26 0.30 433.18
เขื่อนแม่กวง      263 143 73 28 59.25 23 190 0.10 109.62 57.70 0.04 167.52
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 189 111 65 104.69 62 246 0 135.68 55.15 0.22 192.89
เขื่อนแควน้อย      939 696 462 49 418.93 45 1,482 0 598.20 40.36 1.12 735.60
เขื่อนแม่มอก      110 47 36 32 19.64 18 255 0.02 51.48 20.19 0.02 50.33
รวมภาคเหนือ      24,825 18,678 11,603 47 4,858.55 20 14,380 5.21 8,033.67 55.87 17.71 13,226.52
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,187 1,519 77 1,419.10 72 2,303 1.31 1,720.17 74.69 4.01 1,294.77
เขื่อนลำตะคอง      314 256 161 51 138.36 44 266 0 101.70 38.23 0.26 129.70
เขื่อนลำพระเพลิง      155 77 24 16 22.77 15 170 0.02 55.21 32.47 0.04 91.31
เขื่อนน้ำอูน      520 433 292 56 246.52 47 460 0 238.20 51.78 1.20 358.94
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 804 517 21 -63.97 -3 2,536 0.08 382.49 15.08 0.55 202.47
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,301 1,785 91 953.36 48 1,674 0 1,783.56 106.54 1.54 651.66
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 125 47 28 9.62 6 162 0.01 54.91 33.90 0 103.97
เขื่อนห้วยหลวง      136 64 63 46 56.07 41 165 0 90.21 54.68 0.26 77.88
เขื่อนลำนางรอง      121 40 24 20 20.44 17 51 0.03 19.66 38.55 0 22.65
เขื่อนมูลบน      141 71 50 35 42.70 30 96 0 44.23 46.07 0.02 44.80
เขื่อนน้ำพุง      165 123 89 54 80.89 49 136 0 104.74 77.01 0 91.69
เขื่อนลำแซะ      275 167 90 33 82.92 30 203 0.05 100.85 49.68 0.16 130.32
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 4,647 4,659 56 3,008.78 36 8,222 1.50 4,695.93 57.11 8.04 3,200.16
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 640 280 29 277.07 29 2,438 0 456.55 18.73 1.08 512.58
เขื่อนกระเสียว      299 75 62 21 21.92 7 339 0 49.87 14.71 0.02 48.18
เขื่อนทับเสลา      160 41 37 23 19.68 12 140 0 6.73 4.81 0 11.70
เขื่อนเจ้าพระยา       **
รวมภาคกลาง      1,419 756 379 27 318.67 22 2,917 0.00 513.15 17.59 1.10 572.46
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 16,314 15,178 86 4,913.33 28 4,661 0 4,176.38 89.60 12.02 4,383.54
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 7,403 7,215 81 4,203.07 47 5,494 0.09 5,684.35 103.46 13.08 5,246.48
รวมภาคตะวันตก      26,605 23,717 22,393 84 9,116.40 34 10,155 0.09 9,860.73 97.10 25.10 9,630.02
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 89 58 50 46.39 40 50 0.06 37.57 75.13 0.28 85.12
เขื่อนหนองปลาไหล      164 159 72 44 58.02 35 218 0 112.64 51.67 0.20 39.37
เขื่อนคลองสียัด      420 364 121 29 91.05 22 299 0 137.39 45.95 1.15 285.67
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 201 180 80 175.40 78 316 0.01 219.96 69.61 0.85 220.45
เขื่อนประแสร์      295 250 133 45 112.70 38 286 0 151.92 53.12 0.18 190.10
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 277 243 82 223.23 76 391 0.06 251.94 64.43 1.02 248.05
รวมภาคตะวันออก      1,515 1,339 806 53 706.79 47 1,560 0.13 911.42 58.42 3.68 1,068.76
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 619 469 66 404.45 57 896 0.74 1,106.08 123.45 2.59 1,198.51
เขื่อนปราณบุรี      391 349 277 71 259.67 66 454 0 590.30 130.02 0.71 628.66
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,741 3,796 67 2,444.93 43 2,680 2.41 2,035.74 75.96 4.92 2,798.32
เขื่อนบางลาง      1,454 974 967 66 690.78 48 1,581 4.51 1,200.87 75.96 3.12 1,258.63
รวมภาคใต้      8,194 6,683 5,510 67 3,799.83 46 5,611 7.66 4,932.99 87.92 11.34 5,884.12
รวมทั้งประเทศ 70,926 55,821 45,351 64 21,809.02 31 42,845 14.59 28,947.89 67.56 66.97 33,582.04
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ