รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 27 เมษายน 2560

วันที่ก่อนหน้านี้ ข้อมูลล่าสุดวันที่  
วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2559
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 60 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 60
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 4,244 5,731 43 1,930.56 14 5,607 0 125.66 2.24 14.00 1,238.67
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 3,803 4,944 52 2,093.51 22 5,683 2.35 442.37 7.78 20.01 2,700.12
เขื่อนแม่งัด      265 36 94 36 82.30 31 319 0 6.13 1.92 0.54 85.43
เขื่อนกิ่วลม      106 21 64 60 60.03 57 547 0.32 120.51 22.03 1.57 153.02
เขื่อนแม่กวง      263 24 40 15 25.89 10 190 0 18.24 9.60 0.95 80.29
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 16 97 57 90.46 53 229 0 18.18 7.94 0 88.79
เขื่อนแควน้อย      939 269 316 34 272.50 29 1,387 0.24 43.24 3.12 4.32 530.53
รวมภาคเหนือ      24,715 8,412 11,284 46 4,555.25 18 13,962 2.91 774.33 5.55 41.39 4,876.85
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 357 509 26 409.10 21 2,258 0 55.83 2.47 3.38 545.38
เขื่อนลำตะคอง      314 81 76 24 53.12 17 269 0.01 7.25 2.69 0.35 32.87
เขื่อนลำพระเพลิง      155 38 64 41 62.52 40 170 0.02 10.69 6.29 0.86 13.51
เขื่อนน้ำอูน      520 144 189 36 143.72 28 436 0.17 7.84 1.80 0 48.92
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 544 1,118 46 536.61 22 2,492 0 106.63 4.28 5.37 850.15
เขื่อนสิรินธร      1,966 956 1,113 57 281.15 14 1,673 0 99.66 5.96 6.91 186.89
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 56 79 48 42.44 26 161 0.32 9.26 5.75 0 74.44
เขื่อนห้วยหลวง      136 16 59 43 52.18 38 167 0 2.10 1.26 0.12 25.15
เขื่อนลำนางรอง      121 58 56 46 52.17 43 54 0.04 2.62 4.86 0 1.52
เขื่อนมูลบน      141 35 57 41 50.27 36 96 0 4.75 4.94 0.10 8.48
เขื่อนน้ำพุง      165 48 55 33 46.78 28 130 0.07 7.56 5.81 0 3.99
เขื่อนลำแซะ      275 56 82 30 75.32 27 203 0 4.85 2.39 0.07 18.19
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 2,388 3,456 41 1,805.38 22 8,109 0.63 319.04 3.93 17.16 1,809.49
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 264 261 27 257.82 27 2,352 0.16 145.87 6.20 4.33 648.67
เขื่อนกระเสียว      240 56 128 53 87.60 37 339 0 12.07 3.56 1.64 113.80
เขื่อนทับเสลา      160 44 83 52 65.83 41 143 0 1.31 0.92 0.05 44.15
เขื่อนเจ้าพระยา      15.15/5.65 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,360 364 471 35 411.25 30 2,834 0.16 159.25 5.62 6.02 806.62
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 11,979 12,732 72 2,466.57 14 4,618 0 273.11 5.91 9.00 920.56
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 3,989 4,314 49 1,301.53 15 5,433 0 143.37 2.64 13.00 1,351.25
รวมภาคตะวันตก      26,605 15,968 17,045 64 3,768.10 14 10,051 0.00 416.48 4.14 22.00 2,271.81
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 24 69 59 57.17 49 46 0 11.39 24.76 0.29 31.72
เขื่อนหนองปลาไหล      164 95 97 60 83.97 51 206 0.54 30.76 14.93 0 18.55
เขื่อนคลองสียัด      420 87 89 21 58.56 14 293 0 3.97 1.35 0.20 118.12
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 67 70 31 65.02 29 309 0 0.85 0.27 0.27 134.54
เขื่อนประแสร์      295 158 103 35 82.59 28 277 0 10.46 3.78 0.74 86.70
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 0 105 35 85.21 29 320 0.09 20.30 6.35 2.02 117.35
รวมภาคตะวันออก      1,515 433 532 35 432.52 29 1,451 0.63 77.73 5.36 3.52 506.98
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 229 299 42 234.29 33 882 0.11 80.36 9.11 1.17 121.25
เขื่อนปราณบุรี      391 68 171 44 153.33 39 439 0.22 70.56 16.07 0.16 41.39
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,066 4,465 79 3,113.00 55 2,643 2.26 396.46 15.00 15.81 798.72
เขื่อนบางลาง      1,454 800 1,184 81 908.06 62 1,544 7.54 727.26 47.10 0 124.45
รวมภาคใต้      8,194 5,163 6,119 75 4,408.68 54 5,508 10.13 1,274.64 23.14 17.14 1,085.81
รวมทั้งประเทศ 70,757 32,728 38,908 55 15,381.18 22 41,915 14.46 3,021.47 7.21 107.23 11,357.56
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ