รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ก่อนหน้านี้ ข้อมูลล่าสุดวันที่  
วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2560
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 61 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 61
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 6,491 9,263 69 5,463.05 41 5,607 0 166.80 2.97 28.00 1,366.40
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 6,138 6,698 70 3,848.12 40 5,683 6.26 258.21 4.54 27.13 1,476.20
เขื่อนแม่งัด      265 163 240 91 227.45 86 319 0.01 6.89 2.16 0.14 28.60
เขื่อนกิ่วลม      106 82 86 81 82.06 77 547 1.38 67.57 12.35 1.72 81.43
เขื่อนแม่กวง      263 94 105 40 90.74 35 190 0.88 15.77 8.30 0.40 37.40
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 151 138 81 131.80 78 229 0 4.91 2.14 1.15 37.66
เขื่อนแควน้อย      939 595 609 65 566.06 60 1,387 0.11 38.53 2.78 4.32 253.26
เขื่อนแม่มอก      110 58 57 52 41.57 38 148 0.83 40.84 27.60 1.49 80.13
รวมภาคเหนือ      24,825 13,772 17,196 69 10,450.85 42 14,110 9.47 599.52 4.25 64.35 3,361.08
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 808 1,350 68 1,249.50 63 2,258 4.53 34.82 1.54 6.83 356.14
เขื่อนลำตะคอง      314 99 181 57 157.90 50 269 0.23 16.02 5.96 0.30 16.58
เขื่อนลำพระเพลิง      155 67 124 80 122.89 79 170 0.18 5.22 3.07 0.65 16.77
เขื่อนน้ำอูน      520 215 356 69 311.25 60 436 1.84 5.99 1.37 2.29 128.37
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 1,583 1,559 64 978.49 40 2,492 0.57 44.92 1.80 8.04 497.72
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,358 1,319 67 487.49 25 1,673 0 31.31 1.87 0 81.42
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 116 129 78 91.63 56 161 0.09 8.75 5.43 0.80 32.46
เขื่อนห้วยหลวง      136 78 84 62 77.30 57 167 0 0.90 0.54 0.20 22.00
เขื่อนลำนางรอง      121 59 71 58 67.37 55 54 0 1.12 2.06 0.13 3.21
เขื่อนมูลบน      141 65 97 69 90.32 64 96 0.19 5.29 5.51 0.43 12.91
เขื่อนน้ำพุง      165 56 105 64 97.00 59 130 0.52 9.79 7.53 0.11 25.35
เขื่อนลำแซะ      275 111 166 60 158.70 58 203 0 3.44 1.69 0.65 23.00
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 4,614 5,540 66 3,889.84 46 8,109 8.15 167.57 2.07 20.43 1,215.93
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 588 564 59 561.20 58 2,352 4.91 74.97 3.19 4.36 247.28
เขื่อนกระเสียว      240 234 280 117 240.20 100 339 0.05 3.70 1.09 0.11 5.89
เขื่อนทับเสลา      160 103 95 59 77.51 48 143 0 0.61 0.43 0.08 39.28
เขื่อนเจ้าพระยา       **
รวมภาคกลาง      1,360 925 939 69 878.91 65 2,834 4.96 79.28 2.80 4.55 292.45
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 13,321 15,167 85 4,901.92 28 4,618 9.36 227.28 4.92 13.09 515.70
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 5,175 6,185 70 3,172.51 36 5,433 0 92.39 1.70 17.07 602.26
รวมภาคตะวันตก      26,605 18,496 21,351 80 8,074.43 30 10,051 9.36 319.67 3.18 30.16 1,117.96
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 81 84 72 72.36 62 46 0.39 4.60 9.99 0.39 20.79
เขื่อนหนองปลาไหล      164 103 124 76 110.55 68 206 0.15 14.85 7.21 0.32 16.41
เขื่อนคลองสียัด      420 148 206 49 175.82 42 293 0.20 4.50 1.54 1.15 66.65
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 133 142 63 137.55 61 309 0.06 0.72 0.23 1.42 53.29
เขื่อนประแสร์      295 156 224 76 203.88 69 277 0.64 9.10 3.29 0.76 31.61
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 222 153 52 133.09 45 320 0 2.18 0.68 1.32 58.00
รวมภาคตะวันออก      1,515 842 933 62 833.25 55 1,451 1.44 35.95 2.48 5.36 246.75
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 352 399 56 334.14 47 882 0 48.71 5.52 2.10 90.46
เขื่อนปราณบุรี      391 197 275 70 257.79 66 439 0.31 24.05 5.48 0.24 27.87
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,930 4,255 75 2,903.89 52 2,643 1.14 150.43 5.69 6.69 287.33
เขื่อนบางลาง      1,454 1,022 1,362 94 1,085.95 75 1,544 3.77 373.84 24.21 4.11 190.78
รวมภาคใต้      8,194 6,501 6,292 77 4,581.77 56 5,508 5.22 597.03 10.84 13.14 596.44
รวมทั้งประเทศ 70,867 45,151 52,251 74 28,709.05 41 42,063 38.60 1,799.02 4.28 137.99 6,830.61
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ