รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

วันที่ก่อนหน้านี้ ข้อมูลล่าสุดวันที่  
วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 4,840 3,943 29 143.27 1 5,566 1.65 152.00 2.73 5.00 1,392.58
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 3,472 3,282 35 432.25 5 5,676 7.37 730.06 12.86 14.99 2,122.74
เขื่อนแม่งัด      265 80 53 20 40.44 15 308 0.26 13.91 4.52 0.13 16.10
เขื่อนกิ่วลม      106 33 39 37 35.37 33 555 0.69 91.56 16.50 1.82 108.86
เขื่อนแม่กวง      263 50 73 28 59.31 23 186 0.59 28.26 15.20 0.05 21.90
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 63 41 24 34.92 21 236 0.10 7.75 3.28 0.69 56.72
เขื่อนแควน้อย      939 156 149 16 105.52 11 1,402 0.67 64.93 4.63 2.59 333.61
เขื่อนแม่มอก      110 35 24 22 7.92 7 244 0.02 10.29 4.22 0.02 16.05
รวมภาคเหนือ      24,825 8,730 7,604 31 859.00 3 14,173 11.35 1,098.76 7.75 25.29 4,068.56
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 547 635 32 534.81 27 2,276 0 153.20 6.73 3.31 670.99
เขื่อนลำตะคอง      314 163 87 28 64.54 21 263 0.38 12.27 4.67 0.43 47.92
เขื่อนลำพระเพลิง      155 24 20 13 18.93 12 165 0.62 16.06 9.73 0 12.54
เขื่อนน้ำอูน      520 244 207 40 161.75 31 454 0.22 47.23 10.40 0.22 96.42
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 579 314 13 -266.68 -11 2,493 0.11 98.83 3.96 0.30 78.20
เขื่อนสิรินธร      1,966 865 1,025 52 194.03 10 1,677 0 194.20 11.58 0.28 363.74
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 48 45 27 7.79 5 160 0 14.48 9.05 0.64 10.48
เขื่อนห้วยหลวง      136 31 25 18 18.19 13 163 0.02 7.71 4.73 0.11 26.67
เขื่อนลำนางรอง      121 28 19 15 15.07 12 49 0.16 4.16 8.49 0 0.62
เขื่อนมูลบน      141 43 23 16 16.06 11 94 0.01 3.67 3.90 0.04 16.50
เขื่อนน้ำพุง      165 36 37 22 28.64 17 135 0.04 20.94 15.51 0.32 47.91
เขื่อนลำแซะ      275 91 37 14 30.14 11 197 0.14 11.01 5.59 0.09 39.18
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 2,697 2,474 30 1,089.95 13 8,126 1.70 583.76 7.18 5.74 1,411.17
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 54 99 10 96.46 10 2,322 0.96 39.94 1.72 0.87 104.81
เขื่อนกระเสียว      299 69 51 17 11.20 4 331 0.19 3.88 1.17 0.03 6.37
เขื่อนทับเสลา      160 38 32 20 14.53 9 133 0 0.71 0.53 0.08 5.77
เขื่อนเจ้าพระยา      13.17/5.38 * 60 **
รวมภาคกลาง      1,419 161 182 13 122.19 9 2,786 1.15 44.53 1.60 0.98 116.95
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 13,603 11,956 67 1,691.28 10 4,651 4.55 516.47 11.10 11.02 2,936.41
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 4,482 3,741 42 728.55 8 5,500 2.29 240.82 4.38 11.01 3,152.08
รวมภาคตะวันตก      26,605 18,084 15,697 59 2,419.83 9 10,151 6.84 757.29 7.46 22.03 6,088.49
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 42 15 13 3.30 3 50 0.01 22.29 44.58 0.24 55.33
เขื่อนหนองปลาไหล      164 96 85 52 71.77 44 211 1.02 94.03 44.56 0 32.96
เขื่อนคลองสียัด      420 56 46 11 16.49 4 289 0.89 11.28 3.90 0.13 62.52
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 35 48 21 43.11 19 310 0.33 38.56 12.44 0.38 146.28
เขื่อนประแสร์      295 122 47 16 27.07 9 276 1.89 27.70 10.04 0 99.12
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 65 80 27 60.06 20 355 0.20 26.56 7.48 0 151.32
รวมภาคตะวันออก      1,515 417 321 21 221.80 15 1,491 4.34 220.42 14.78 0.75 547.53
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 366 201 28 135.69 19 901 1.63 171.31 19.01 1.55 380.58
เขื่อนปราณบุรี      391 196 101 26 83.64 21 458 0.33 28.68 6.26 0.46 167.51
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,461 2,725 48 1,373.43 24 2,662 3.16 547.60 20.57 2.85 1,482.04
เขื่อนบางลาง      1,454 874 978 67 701.69 48 1,575 5.81 554.72 35.22 3.93 616.21
รวมภาคใต้      8,194 4,896 4,005 49 2,294.45 28 5,596 10.93 1,302.31 23.27 8.79 2,646.34
รวมทั้งประเทศ 70,926 34,985 30,283 43 7,007.22 10 42,323 36.31 4,007.07 9.47 63.58 14,879.04
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ