รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 19 ตุลาคม 2560

วันที่ก่อนหน้านี้ ข้อมูลล่าสุดวันที่  
วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2559
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 60 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 60
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 6,551 9,691 72 5,890.66 44 5,607 155.50 5,005.16 89.27 0 2,048.27
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 7,536 8,140 86 5,289.94 56 5,683 36.74 4,928.89 86.73 0 3,857.82
เขื่อนแม่งัด      265 150 239 90 226.41 86 319 1.40 197.67 61.97 0.26 134.57
เขื่อนกิ่วลม      106 75 89 83 85.01 80 547 9.13 738.63 135.03 7.77 746.23
เขื่อนแม่กวง      263 99 110 42 96.23 37 190 0.76 149.50 78.69 0.14 135.45
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 166 183 107 176.42 104 229 2.93 333.52 145.64 5.78 318.11
เขื่อนแควน้อย      939 893 955 102 912.32 97 1,387 23.87 2,274.43 163.98 14.69 2,114.69
รวมภาคเหนือ      24,715 15,470 19,406 79 12,676.99 51 13,962 230.33 13,627.80 97.61 28.64 9,355.14
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,173 1,840 93 1,740.00 88 2,258 16.21 3,383.33 149.84 5.01 2,646.11
เขื่อนลำตะคอง      314 94 175 56 152.45 48 269 0.93 143.14 53.21 0 61.35
เขื่อนลำพระเพลิง      155 57 134 87 132.77 86 170 0.60 172.77 101.63 0.79 103.51
เขื่อนน้ำอูน      520 292 536 103 491.39 95 436 1.98 972.25 222.99 2.14 539.26
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 2,057 2,908 120 2,326.83 96 2,492 74.42 4,838.28 194.15 50.29 3,545.01
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,565 1,657 84 825.72 42 1,673 3.48 1,943.65 116.18 0 1,302.74
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 144 165 101 128.09 78 161 3.10 212.90 132.24 4.53 188.12
เขื่อนห้วยหลวง      136 94 132 97 125.11 92 167 2.40 194.02 116.18 3.26 131.84
เขื่อนลำนางรอง      121 62 78 64 74.73 62 54 0.05 38.49 71.27 0 13.58
เขื่อนมูลบน      141 72 110 78 103.00 73 96 0.47 99.07 103.20 0.43 47.04
เขื่อนน้ำพุง      165 65 166 101 158.01 96 130 0.42 300.41 231.08 0.54 169.75
เขื่อนลำแซะ      275 125 214 78 206.84 75 203 0.43 214.62 105.73 0.87 85.39
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 5,799 8,115 97 6,464.94 77 8,109 104.49 12,512.93 154.31 67.86 8,833.70
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 860 943 98 939.50 98 2,352 30.79 3,178.17 135.13 30.28 2,966.25
เขื่อนกระเสียว      240 177 276 115 235.70 98 339 8.87 343.42 101.30 2.02 286.69
เขื่อนทับเสลา      160 161 166 104 148.77 93 143 6.76 151.80 106.15 5.28 105.28
เขื่อนเจ้าพระยา       **
รวมภาคกลาง      1,360 1,198 1,384 102 1,323.97 97 2,834 46.42 3,673.39 129.62 37.58 3,358.22
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 13,074 15,144 85 4,879.13 28 4,618 40.58 3,964.42 85.85 2.98 2,019.93
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 5,565 6,932 78 3,919.65 44 5,433 22.85 4,406.24 81.10 5.07 2,849.95
รวมภาคตะวันตก      26,605 18,639 22,076 83 8,798.78 33 10,051 63.43 8,370.66 83.28 8.05 4,869.88
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 68 112 96 100.29 86 46 0.30 103.16 224.26 0.30 87.07
เขื่อนหนองปลาไหล      164 80 159 97 145.22 89 206 0.55 202.92 98.50 0.90 80.87
เขื่อนคลองสียัด      420 238 267 64 236.76 56 293 2.19 220.09 75.11 0 142.19
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 198 213 95 208.76 93 309 2.16 238.53 77.20 0.15 221.91
เขื่อนประแสร์      295 234 285 97 264.79 90 277 0 292.96 105.76 0.06 158.62
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 194 218 74 198.14 67 320 1.50 319.89 100.07 0 294.26
รวมภาคตะวันออก      1,515 1,011 1,254 83 1,153.96 76 1,451 6.70 1,377.55 94.96 1.41 984.92
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 243 379 53 314.42 44 882 5.47 468.59 53.13 0.45 412.22
เขื่อนปราณบุรี      391 72 243 62 225.17 58 439 2.28 234.74 53.47 0.24 122.19
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,601 4,418 78 3,065.96 54 2,643 7.13 2,413.39 91.31 5.18 2,791.15
เขื่อนบางลาง      1,454 379 764 53 487.34 34 1,544 3.04 1,808.39 117.12 13.11 1,603.60
รวมภาคใต้      8,194 5,296 5,803 71 4,092.89 50 5,508 17.92 4,925.11 89.42 18.98 4,929.16
รวมทั้งประเทศ 70,757 47,413 58,038 82 34,511.53 49 41,915 469.29 44,487.44 106.14 162.52 32,331.02
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ