รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 13 ธันวาคม 2560

วันที่ก่อนหน้านี้ ข้อมูลล่าสุดวันที่  
วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2559
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 60 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 60
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 7,196 10,892 81 7,092.31 53 5,607 5.90 6,484.82 115.66 22.00 2,294.27
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 7,641 8,386 88 5,536.39 58 5,683 12.40 5,550.34 97.67 26.19 4,187.16
เขื่อนแม่งัด      265 181 262 99 250.16 95 319 0.22 233.07 73.06 0.05 145.50
เขื่อนกิ่วลม      106 97 99 94 95.90 90 547 0.87 859.50 157.13 0.12 854.49
เขื่อนแม่กวง      263 113 126 48 112.37 43 190 0.27 175.43 92.33 0.02 142.73
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 179 180 106 174.13 102 229 0 389.21 169.96 0.22 375.73
เขื่อนแควน้อย      939 908 904 96 861.22 92 1,387 1.03 2,679.91 193.22 6.05 2,564.30
เขื่อนแม่มอก      110 107 108 98 91.72 83 1,387 0.67 314.24 22.66 1.09 298.71
รวมภาคเหนือ      24,825 16,423 20,959 84 14,214.20 57 15,349 21.36 16,686.52 108.71 55.74 10,862.89
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,135 1,762 89 1,661.60 84 2,258 0 3,492.34 154.67 2.64 2,814.47
เขื่อนลำตะคอง      314 122 194 62 171.01 54 269 0.10 172.87 64.26 0.17 64.00
เขื่อนลำพระเพลิง      155 72 138 89 136.34 88 170 0.12 189.84 111.67 0 116.30
เขื่อนน้ำอูน      520 275 489 94 443.50 85 436 0 989.46 226.94 2.40 580.86
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 2,310 2,291 94 1,710.14 70 2,492 0 5,632.39 226.02 8.87 4,826.97
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,639 1,616 82 784.41 40 1,673 3.29 2,008.59 120.06 0 1,310.77
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 160 163 99 125.65 77 161 0.18 254.75 158.23 0.15 231.16
เขื่อนห้วยหลวง      136 106 120 88 113.34 84 167 0 203.59 121.91 0.21 152.46
เขื่อนลำนางรอง      121 64 79 65 75.85 62 54 0 41.69 77.20 0 13.58
เขื่อนมูลบน      141 71 110 78 103.27 73 96 0.09 109.93 114.51 0.04 54.59
เขื่อนน้ำพุง      165 64 135 82 126.88 77 130 0 342.17 263.21 0.24 198.18
เขื่อนลำแซะ      275 130 201 73 193.84 70 203 0.12 229.61 113.11 0 104.82
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 6,146 7,296 87 5,645.83 67 8,109 3.90 13,667.23 168.54 14.72 10,468.16
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 937 902 94 899.25 94 2,352 0 3,793.73 161.30 8.72 3,597.34
เขื่อนกระเสียว      240 242 288 120 248.20 103 339 0.12 415.75 122.64 0.11 333.39
เขื่อนทับเสลา      160 161 139 87 121.58 76 143 0 184.28 128.87 0 160.67
เขื่อนเจ้าพระยา       **
รวมภาคกลาง      1,360 1,340 1,329 98 1,269.03 93 2,834 0.12 4,393.76 155.04 8.83 4,091.40
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 13,642 15,596 88 5,331.33 30 4,618 7.33 4,851.82 105.06 5.98 2,384.81
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 5,795 6,898 78 3,885.96 44 5,433 2.11 4,846.73 89.21 8.03 3,277.14
รวมภาคตะวันตก      26,605 19,437 22,494 85 9,217.29 35 10,051 9.44 9,698.55 96.49 14.01 5,661.95
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 99 107 92 95.40 82 46 0 114.58 249.09 0.32 103.62
เขื่อนหนองปลาไหล      164 110 152 93 138.86 85 206 0.30 224.82 109.13 0.23 84.64
เขื่อนคลองสียัด      420 267 298 71 267.60 64 293 0 265.69 90.68 0 151.29
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 219 211 94 206.03 92 309 0 256.60 83.04 1.13 237.93
เขื่อนประแสร์      295 217 270 91 249.67 85 277 0 321.90 116.21 0.53 192.18
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 239 229 77 209.07 71 320 0 338.54 105.90 0.10 294.96
รวมภาคตะวันออก      1,515 1,150 1,266 84 1,166.63 77 1,451 0.30 1,522.13 104.93 2.31 1,064.62
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 370 454 64 388.78 55 882 0.54 604.19 68.50 0.44 470.76
เขื่อนปราณบุรี      391 155 284 73 265.91 68 439 0.60 311.99 71.07 0.24 149.29
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,935 4,454 79 3,101.99 55 2,643 1.93 2,734.86 103.48 0 3,056.58
เขื่อนบางลาง      1,454 480 1,221 84 945.16 65 1,544 10.22 2,550.02 165.16 13.11 1,882.38
รวมภาคใต้      8,194 5,940 6,412 78 4,701.84 57 5,508 13.29 6,201.06 112.58 13.79 5,559.01
รวมทั้งประเทศ 70,867 50,437 59,757 84 36,214.82 51 43,302 48.41 52,169.25 120.48 109.40 37,708.03
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ