รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 18 กันยายน 2563

วันที่ก่อนหน้านี้ ข้อมูลล่าสุดวันที่  
วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 5,586 4,598 34 797.66 6 5,566 13.12 1,175.59 21.12 6.00 1,738.47
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,400 5,246 55 2,395.84 25 5,676 20.12 3,456.87 60.90 5.98 2,849.96
เขื่อนแม่งัด      265 142 123 47 111.00 42 308 0.21 92.03 29.88 0.19 22.06
เขื่อนกิ่วลม      106 63 57 54 53.35 50 555 0.82 198.85 35.83 1.39 196.56
เขื่อนแม่กวง      263 77 101 38 87.01 33 186 0.42 113.53 61.04 1.02 74.80
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 113 99 58 92.73 55 236 0.23 87.20 36.95 0 78.11
เขื่อนแควน้อย      939 499 300 32 256.60 27 1,402 8.66 365.51 26.07 2.94 481.86
เขื่อนแม่มอก      110 37 25 23 8.91 8 244 0.02 13.59 5.57 0.02 17.70
รวมภาคเหนือ      24,825 11,915 10,548 42 3,803.10 15 14,173 43.60 5,503.17 38.83 17.54 5,459.52
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,708 764 39 664.40 34 2,276 3.01 531.10 23.33 2.22 875.49
เขื่อนลำตะคอง      314 161 105 33 82.34 26 263 1.48 42.21 16.05 0 60.71
เขื่อนลำพระเพลิง      155 27 44 28 42.64 28 165 0.42 67.43 40.87 0 39.45
เขื่อนน้ำอูน      520 368 227 44 181.75 35 454 1.17 129.89 28.61 1.67 157.91
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 645 476 20 -105.21 -4 2,493 2.48 337.95 13.56 0.30 98.03
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,842 1,278 65 447.10 23 1,677 11.74 512.62 30.57 0 379.03
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 50 67 41 29.91 18 160 2.19 58.15 36.35 0 31.42
เขื่อนห้วยหลวง      136 94 44 32 37.18 27 163 0.26 37.92 23.27 0.11 34.04
เขื่อนลำนางรอง      121 15 21 17 17.26 14 49 0.24 13.68 27.92 0 5.55
เขื่อนมูลบน      141 40 28 20 21.43 15 94 0.07 13.46 14.32 0.04 19.96
เขื่อนน้ำพุง      165 88 62 38 54.41 33 135 0.87 59.40 44.00 0 56.61
เขื่อนลำแซะ      275 78 41 15 34.22 12 197 0.18 35.83 18.19 0.81 59.52
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 5,117 3,158 38 1,612.64 19 8,126 24.11 1,839.64 22.64 5.15 1,817.72
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 404 66 7 63.48 7 2,322 0.15 101.05 4.35 1.31 177.82
เขื่อนกระเสียว      299 64 65 22 24.90 8 331 0.18 21.64 6.54 0.02 7.94
เขื่อนทับเสลา      160 36 35 22 18.20 11 133 0.08 5.26 3.95 0 6.65
เขื่อนเจ้าพระยา      15.1/5.25 * 50 **
รวมภาคกลาง      1,419 503 167 12 106.58 8 2,786 0.41 127.95 4.59 1.33 192.41
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 14,974 11,911 67 1,645.71 9 4,651 13.90 1,262.01 27.13 10.04 3,574.89
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 7,922 3,987 45 974.80 11 5,500 13.54 1,198.72 21.79 8.14 3,828.75
รวมภาคตะวันตก      26,605 22,896 15,898 60 2,620.51 10 10,151 27.44 2,460.73 24.24 18.18 7,403.64
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 48 32 27 19.76 17 50 0.52 54.09 108.18 0.20 70.60
เขื่อนหนองปลาไหล      164 90 145 89 131.41 80 211 1.64 180.73 85.65 0 32.96
เขื่อนคลองสียัด      420 64 74 18 44.37 11 289 0.07 47.71 16.51 0.02 67.22
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 161 138 62 133.67 60 310 3.03 144.84 46.72 0.13 160.26
เขื่อนประแสร์      295 123 135 46 115.48 39 276 1.30 113.55 41.14 0 99.12
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 184 121 41 101.63 34 355 0.58 71.92 20.26 0 151.32
รวมภาคตะวันออก      1,515 670 646 43 546.32 36 1,491 7.14 612.84 41.10 0.35 581.48
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 579 223 31 157.72 22 901 2.33 322.14 35.75 2.25 505.03
เขื่อนปราณบุรี      391 267 124 32 106.90 27 458 1.14 83.08 18.14 0.71 195.61
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,836 2,877 51 1,525.74 27 2,662 33.23 985.91 37.04 2.64 1,754.05
เขื่อนบางลาง      1,454 757 1,002 69 725.97 50 1,575 6.44 1,047.95 66.54 8.99 1,074.42
รวมภาคใต้      8,194 5,439 4,227 52 2,516.33 31 5,596 43.14 2,439.08 43.59 14.59 3,529.11
รวมทั้งประเทศ 70,926 46,540 34,643 49 11,205.48 16 42,323 145.84 12,983.41 30.68 57.14 18,983.88
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ