รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 23 สิงหาคม 2560

วันที่ก่อนหน้านี้ ข้อมูลล่าสุดวันที่  
วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2559
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 60 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 60
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 4,537 6,829 51 3,029.41 23 5,607 51.89 1,998.07 35.64 5.00 1,925.17
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,119 6,073 64 3,223.08 34 5,683 26.56 2,694.76 47.42 2.96 3,732.45
เขื่อนแม่งัด      265 75 142 54 130.10 49 319 1.66 90.88 28.49 0.26 121.39
เขื่อนกิ่วลม      106 36 68 64 64.14 60 547 5.69 393.04 71.85 1.77 421.50
เขื่อนแม่กวง      263 42 55 21 41.17 16 190 0.89 73.81 38.85 0.08 116.95
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 66 131 77 124.89 73 229 2.71 144.59 63.14 3.12 180.71
เขื่อนแควน้อย      939 360 755 80 712.00 76 1,387 19.49 999.58 72.07 16.96 1,042.59
รวมภาคเหนือ      24,715 10,234 14,054 57 7,324.79 30 13,962 108.89 6,394.73 45.80 30.15 7,540.76
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 555 1,641 83 1,540.60 78 2,258 20.21 2,257.08 99.96 31.01 1,722.84
เขื่อนลำตะคอง      314 58 91 29 68.78 22 269 0.94 54.12 20.12 0.15 57.14
เขื่อนลำพระเพลิง      155 16 85 55 83.10 54 170 0.57 81.46 47.92 0.95 61.75
เขื่อนน้ำอูน      520 186 586 113 541.41 104 436 5.02 687.37 157.65 6.29 277.71
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 658 1,647 68 1,065.82 44 2,492 41.76 2,065.74 82.89 16.02 2,110.42
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,001 1,362 69 530.97 27 1,673 10.40 1,378.55 82.40 7.43 1,076.57
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 42 101 61 63.85 39 161 0.59 67.76 42.09 0.57 106.83
เขื่อนห้วยหลวง      136 37 83 61 76.76 57 167 1.43 93.63 56.07 0.79 79.71
เขื่อนลำนางรอง      121 55 69 56 65.07 54 54 0.32 24.64 45.62 0.28 8.46
เขื่อนมูลบน      141 30 78 55 71.17 50 96 0.15 48.16 50.16 0.37 27.96
เขื่อนน้ำพุง      165 44 168 102 160.39 97 130 1.49 208.33 160.25 1.63 80.15
เขื่อนลำแซะ      275 46 163 59 155.52 57 203 0.10 119.61 58.92 0 44.85
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 2,727 6,074 73 4,423.44 53 8,109 82.98 7,086.45 87.39 65.49 5,654.39
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 248 258 27 254.74 27 2,352 22.76 1,628.76 69.25 21.63 2,111.72
เขื่อนกระเสียว      240 43 143 60 103.40 43 339 1.04 137.35 40.52 1.76 217.59
เขื่อนทับเสลา      160 45 94 58 76.54 48 143 0.15 43.40 30.35 0.56 69.47
เขื่อนเจ้าพระยา      15.8/13.6 * 1498 **
รวมภาคกลาง      1,360 335 495 36 434.68 32 2,834 23.95 1,809.51 63.85 23.95 2,398.78
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 11,691 13,500 76 3,235.08 18 4,618 43.97 1,988.47 43.06 5.98 1,728.87
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 4,513 5,871 66 2,859.24 32 5,433 28.85 2,820.66 51.92 9.88 2,371.52
รวมภาคตะวันตก      26,605 16,204 19,371 73 6,094.32 23 10,051 72.82 4,809.13 47.85 15.86 4,100.39
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 25 89 76 77.30 66 46 0.16 63.75 138.60 0.31 67.27
เขื่อนหนองปลาไหล      164 50 122 74 108.17 66 206 0.37 125.13 60.74 0.32 61.53
เขื่อนคลองสียัด      420 94 185 44 155.04 37 293 0.09 129.29 44.12 0 136.55
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 110 118 53 113.61 51 309 2.99 122.26 39.57 0.85 206.69
เขื่อนประแสร์      295 144 179 61 159.25 54 277 0.44 153.36 55.37 1.99 133.97
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 35 129 44 109.74 37 320 0.86 207.83 65.01 2.25 273.79
รวมภาคตะวันออก      1,515 458 823 54 723.11 48 1,451 4.91 801.62 55.26 5.72 879.80
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 198 332 47 267.05 38 882 1.49 320.19 36.30 2.17 315.42
เขื่อนปราณบุรี      391 56 207 53 189.80 49 439 0.43 156.59 35.67 0.16 84.38
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,391 4,311 76 2,959.01 52 2,643 6.87 1,826.34 69.10 11.07 2,333.21
เขื่อนบางลาง      1,454 456 898 62 621.55 43 1,544 4.20 1,363.54 88.31 4.07 1,031.17
รวมภาคใต้      8,194 5,101 5,748 70 4,037.41 49 5,508 12.99 3,666.66 66.57 17.47 3,764.18
รวมทั้งประเทศ 70,757 35,059 46,564 66 23,037.75 33 41,915 306.54 24,568.10 58.61 158.64 24,338.30
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ