รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 10 ธันวาคม 2561

วันที่ก่อนหน้านี้ ข้อมูลล่าสุดวันที่  
วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2560
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 61 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 61
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 10,949 9,506 71 5,705.90 42 5,607 1.48 5,088.68 90.76 20.00 5,645.68
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 8,452 7,859 83 5,009.10 53 5,683 5.19 7,091.41 124.78 28.03 6,902.36
เขื่อนแม่งัด      265 262 265 100 253.07 96 319 0.22 235.19 73.73 0.22 231.45
เขื่อนกิ่วลม      106 97 99 93 95.03 89 547 1.01 575.30 105.17 1.01 576.14
เขื่อนแม่กวง      263 125 142 54 127.77 49 190 0.34 190.74 100.39 0.04 159.85
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 181 189 111 182.81 108 229 0.10 229.70 100.30 0.10 204.54
เขื่อนแควน้อย      939 923 701 75 658.00 70 1,387 0.58 1,009.65 72.79 3.89 1,104.79
เขื่อนแม่มอก      110 109 47 42 30.63 28 148 0 152.28 102.92 0 199.73
รวมภาคเหนือ      24,825 21,099 18,807 76 12,062.31 49 14,110 8.92 14,572.95 103.28 53.29 15,024.54
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,773 1,192 60 1,091.60 55 2,258 0 1,893.90 83.88 1.32 2,303.77
เขื่อนลำตะคอง      314 194 258 82 234.85 75 269 0.47 217.15 80.72 0.26 117.87
เขื่อนลำพระเพลิง      155 138 77 49 75.26 49 170 0.01 135.34 79.61 0.04 181.50
เขื่อนน้ำอูน      520 494 438 84 393.10 76 436 1.14 651.44 149.41 1.93 693.13
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 2,337 810 33 228.89 9 2,492 1.85 1,340.47 53.79 0.75 2,121.53
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,618 1,317 67 485.22 25 1,673 0.72 1,369.63 81.87 0 1,020.03
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 163 125 76 87.63 53 161 0.38 196.04 121.76 0 208.48
เขื่อนห้วยหลวง      136 121 65 48 58.38 43 167 0 74.87 44.83 0.14 110.39
เขื่อนลำนางรอง      121 80 40 33 36.70 30 54 0.04 11.32 20.97 0 25.57
เขื่อนมูลบน      141 111 71 50 63.73 45 96 0.07 84.93 88.47 0.03 107.92
เขื่อนน้ำพุง      165 137 123 75 115.30 70 130 0.02 184.50 141.92 0.30 150.23
เขื่อนลำแซะ      275 201 167 61 160.28 58 203 0.42 171.89 84.67 0 166.53
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 7,366 4,681 56 3,030.94 36 8,109 5.12 6,331.48 78.08 4.77 7,206.95
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 944 648 68 645.38 67 2,352 0 2,281.22 96.99 2.61 2,225.64
เขื่อนกระเสียว      299 289 76 25 35.70 12 339 0.36 257.92 76.08 0.18 419.48
เขื่อนทับเสลา      160 139 41 26 24.26 15 143 0 44.34 31.01 0 130.28
เขื่อนเจ้าพระยา      15.43/5.64 * 80 **
รวมภาคกลาง      1,419 1,372 765 54 705.34 50 2,834 0.36 2,583.48 91.16 2.79 2,775.40
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,600 16,314 92 6,049.38 34 4,618 6.65 5,856.87 126.83 7.01 4,414.22
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 6,918 7,438 84 4,426.21 50 5,433 0.76 7,991.82 147.10 13.99 6,885.67
รวมภาคตะวันตก      26,605 22,518 23,753 89 10,475.59 39 10,051 7.41 13,848.69 137.78 21.00 11,299.89
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 109 90 77 78.04 67 46 0 86.04 187.05 0.23 110.84
เขื่อนหนองปลาไหล      164 154 159 97 145.43 89 206 0.06 332.88 161.59 0.23 151.23
เขื่อนคลองสียัด      420 301 371 88 341.23 81 293 0 406.99 138.91 2.00 274.76
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 215 202 90 197.35 88 309 0 458.84 148.49 0.90 447.53
เขื่อนประแสร์      295 273 253 86 232.73 79 277 0 345.29 124.65 0.64 276.66
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 230 277 94 257.63 87 320 0.15 401.88 125.72 0 305.08
รวมภาคตะวันออก      1,515 1,281 1,352 89 1,252.41 83 1,451 0.21 2,031.92 140.07 4.00 1,566.10
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 453 617 87 551.98 78 882 1.46 1,709.38 193.81 1.30 1,494.86
เขื่อนปราณบุรี      391 283 346 88 328.17 84 439 0.25 1,047.14 238.53 0.25 990.58
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,444 4,749 84 3,397.35 60 2,643 2.20 3,623.27 137.09 5.09 3,122.48
เขื่อนบางลาง      1,454 1,217 948 65 671.76 46 1,544 6.15 1,597.46 103.46 3.06 1,787.94
รวมภาคใต้      8,194 6,396 6,660 81 4,949.26 60 5,508 10.06 7,977.25 144.83 9.70 7,395.86
รวมทั้งประเทศ 70,926 60,033 56,018 79 32,475.85 46 42,063 32.08 47,345.77 112.56 95.55 45,268.74
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ