รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 26 เมษายน 2561

วันที่ก่อนหน้านี้ ข้อมูลล่าสุดวันที่  
วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2560
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 61 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 61
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 5,768 7,831 58 4,031.35 30 5,607 0 216.99 3.87 20.00 2,634.90
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 4,981 5,544 58 2,694.30 28 5,683 4.36 564.77 9.94 23.20 2,871.05
เขื่อนแม่งัด      265 96 162 61 149.33 56 319 0.09 8.11 2.54 1.09 107.53
เขื่อนกิ่วลม      106 66 68 64 64.41 61 547 1.26 140.97 25.77 1.56 172.54
เขื่อนแม่กวง      263 41 64 24 49.67 19 190 0 25.21 13.27 1.19 83.52
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 97 90 53 83.40 49 229 0.20 12.87 5.62 0.83 91.57
เขื่อนแควน้อย      939 324 350 37 307.04 33 1,387 0.17 56.69 4.09 3.46 514.20
เขื่อนแม่มอก      110 31 37 34 21.41 19 148 0 65.79 44.46 0.07 125.43
รวมภาคเหนือ      24,825 11,404 14,146 57 7,400.91 30 14,110 6.08 1,091.40 7.73 51.40 6,600.74
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 516 906 46 806.40 41 2,258 1.29 59.65 2.64 5.09 793.76
เขื่อนลำตะคอง      314 77 161 51 138.53 44 269 0.05 23.58 8.77 0.30 40.50
เขื่อนลำพระเพลิง      155 65 94 61 92.38 60 170 0 10.48 6.16 0 47.82
เขื่อนน้ำอูน      520 187 284 55 238.61 46 436 0.78 11.56 2.65 0 215.67
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 1,130 1,041 43 459.54 19 2,492 0 122.30 4.91 8.01 958.89
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,127 1,068 54 237.00 12 1,673 0 91.95 5.50 3.08 210.39
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 79 98 59 60.56 37 161 0.09 16.22 10.07 0.21 65.30
เขื่อนห้วยหลวง      136 59 59 44 52.87 39 167 0 2.46 1.47 0.21 44.77
เขื่อนลำนางรอง      121 56 63 52 59.88 49 54 0 2.26 4.18 0.21 6.98
เขื่อนมูลบน      141 58 74 52 66.81 47 96 0.33 14.58 15.19 0.52 42.48
เขื่อนน้ำพุง      165 55 70 43 62.14 38 130 0.06 14.71 11.32 0.62 54.44
เขื่อนลำแซะ      275 83 118 43 111.04 40 203 0 8.20 4.04 0.54 58.59
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 3,491 4,036 48 2,385.76 29 8,109 2.60 377.95 4.66 18.79 2,539.59
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 270 316 33 312.86 33 2,352 0 93.30 3.97 3.91 459.14
เขื่อนกระเสียว      240 131 210 88 170.40 71 339 0.45 29.94 8.83 1.85 93.35
เขื่อนทับเสลา      160 83 88 55 70.99 44 143 0 1.48 1.03 0.05 42.38
เขื่อนเจ้าพระยา      16.5/6.85 * 194 **
รวมภาคกลาง      1,360 484 614 45 554.25 41 2,834 0.45 124.72 4.40 5.81 594.87
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 12,762 14,401 81 4,135.58 23 4,618 2.72 405.91 8.79 12.99 1,322.11
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 4,344 5,024 57 2,012.26 23 5,433 0 152.25 2.80 17.01 1,668.65
รวมภาคตะวันตก      26,605 17,106 19,425 73 6,147.84 23 10,051 2.72 558.16 5.55 30.00 2,990.76
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 70 69 59 56.51 48 46 0.28 11.90 25.88 0.28 43.92
เขื่อนหนองปลาไหล      164 97 139 85 125.34 77 206 2.27 57.14 27.74 0.68 36.04
เขื่อนคลองสียัด      420 89 153 36 123.14 29 293 0 8.50 2.90 0.70 122.04
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 70 81 36 75.98 34 309 0 1.17 0.38 0.28 111.51
เขื่อนประแสร์      295 104 193 66 173.22 59 277 0 35.85 12.94 0.68 77.49
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 109 99 34 79.91 27 320 0.10 3.92 1.23 1.30 105.47
รวมภาคตะวันออก      1,515 539 734 48 634.10 42 1,451 2.65 118.48 8.17 3.92 496.47
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 301 299 42 234.02 33 882 2.40 97.66 11.07 3.10 228.51
เขื่อนปราณบุรี      391 171 234 60 216.54 55 439 0.24 46.31 10.55 0.16 85.51
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,482 3,981 71 2,629.23 47 2,643 1.21 304.72 11.53 6.48 667.00
เขื่อนบางลาง      1,454 1,170 1,282 88 1,006.11 69 1,544 4.31 537.51 34.81 4.63 422.27
รวมภาคใต้      8,194 6,124 5,796 71 4,085.90 50 5,508 8.16 986.20 17.90 14.37 1,403.29
รวมทั้งประเทศ 70,867 39,147 44,751 63 21,208.76 30 42,063 22.66 3,256.91 7.74 124.29 14,625.72
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ