รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563

วันที่ก่อนหน้านี้ ข้อมูลล่าสุดวันที่  
วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 5,802 5,672 42 1,871.78 14 5,566 1.99 2,480.88 44.57 6.50 1,947.23
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,091 5,695 60 2,844.86 30 5,676 5.59 4,476.84 78.87 17.05 3,373.61
เขื่อนแม่งัด      265 156 144 55 132.16 50 308 0.06 120.58 39.15 0.09 29.16
เขื่อนกิ่วลม      106 56 62 58 58.56 55 555 1.05 270.44 48.73 0.12 261.77
เขื่อนแม่กวง      263 72 113 43 99.10 38 186 0.16 145.97 78.48 0.04 91.57
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 113 92 54 85.82 50 236 0 102.33 43.36 0.88 100.08
เขื่อนแควน้อย      939 478 447 48 403.50 43 1,402 0.91 619.98 44.22 3.02 592.65
เขื่อนแม่มอก      110 36 44 40 28.14 26 244 0.02 41.65 17.07 0.02 26.06
รวมภาคเหนือ      24,825 11,805 12,269 49 5,523.92 22 14,173 9.78 8,258.67 58.27 27.72 6,422.13
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,552 988 50 888.00 45 2,276 0 867.06 38.10 0.06 935.21
เขื่อนลำตะคอง      314 167 358 114 335.25 107 263 0.32 345.00 131.18 0.20 106.10
เขื่อนลำพระเพลิง      155 26 155 100 153.48 99 165 0.13 308.71 187.10 0.17 172.72
เขื่อนน้ำอูน      520 298 246 47 201.33 39 454 0 180.55 39.77 0.20 185.34
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 541 1,601 66 1,020.30 42 2,493 0 1,580.65 63.40 0.30 123.76
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,820 1,763 90 931.70 47 1,677 0 1,224.17 73.00 0 526.11
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 47 156 95 119.01 73 160 0.13 185.76 116.10 0 68.13
เขื่อนห้วยหลวง      136 67 64 47 57.79 43 163 0 72.16 44.27 0.11 41.96
เขื่อนลำนางรอง      121 25 101 83 97.11 80 49 0.09 97.35 198.66 0 5.55
เขื่อนมูลบน      141 51 147 105 140.38 100 94 0.44 162.59 172.97 0.55 53.17
เขื่อนน้ำพุง      165 90 89 54 81.03 49 135 0.08 91.44 67.73 0 56.81
เขื่อนลำแซะ      275 92 242 88 235.30 86 197 0 238.42 121.03 0.03 63.02
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 4,776 5,911 71 4,260.68 51 8,126 1.19 5,353.86 65.89 1.62 2,337.88
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 311 753 78 750.26 78 2,322 0 840.86 36.21 0.87 201.41
เขื่อนกระเสียว      299 63 203 68 163.11 55 331 0 172.34 52.07 0.02 14.95
เขื่อนทับเสลา      160 37 145 91 128.07 80 133 0.20 115.28 86.68 0 6.90
เขื่อนเจ้าพระยา       **
รวมภาคกลาง      1,419 411 1,101 78 1,041.44 73 2,786 0.20 1,128.48 40.51 0.89 223.26
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,331 13,345 75 3,080.44 17 4,651 9.53 3,115.80 66.99 7.02 3,938.79
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 7,417 4,860 55 1,847.89 21 5,500 2.23 2,442.92 44.42 7.03 4,151.85
รวมภาคตะวันตก      26,605 22,748 18,205 68 4,928.33 19 10,151 11.76 5,558.72 54.76 14.05 8,090.64
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 63 82 70 70.04 60 50 0.67 115.51 231.02 0.22 85.90
เขื่อนหนองปลาไหล      164 85 174 106 160.04 98 211 0 264.85 125.52 0 34.45
เขื่อนคลองสียัด      420 138 207 49 176.62 42 289 0 185.95 64.34 0.08 68.73
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 192 222 99 217.92 97 310 0.17 278.37 89.80 0.38 206.96
เขื่อนประแสร์      295 137 233 79 212.67 72 276 0 200.33 72.58 0.07 99.50
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 258 243 82 223.36 76 355 0.08 197.56 55.65 0 151.32
รวมภาคตะวันออก      1,515 873 1,160 77 1,060.65 70 1,491 0.92 1,242.57 83.34 0.75 646.86
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 498 546 77 481.46 68 901 1.17 724.69 80.43 1.73 577.83
เขื่อนปราณบุรี      391 287 361 92 343.53 88 458 0.11 379.43 82.84 0.96 252.45
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,833 3,677 65 2,325.49 41 2,662 2.10 1,981.82 74.45 1.79 1,927.59
เขื่อนบางลาง      1,454 897 1,006 69 729.98 50 1,575 11.54 1,646.35 104.53 10.09 1,661.03
รวมภาคใต้      8,194 5,515 5,591 68 3,880.46 47 5,596 14.92 4,732.29 84.57 14.57 4,418.90
รวมทั้งประเทศ 70,926 46,128 44,238 62 20,695.48 29 42,323 38.77 26,274.59 62.08 59.60 22,139.67
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ