รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 20 สิงหาคม 2561

รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 20 สิงหาคม 2561

วันที่ก่อนหน้านี้ ข้อมูลล่าสุดวันที่  
วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2560
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 61 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 61
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 6,692 7,866 58 4,065.60 30 5,607 47.01 2,185.45 38.98 8.00 4,455.50
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 5,973 6,700 70 3,850.31 40 5,683 171.02 4,115.96 72.43 19.94 5,175.32
เขื่อนแม่งัด      265 137 133 50 121.08 46 319 6.34 78.27 24.54 0.03 206.25
เขื่อนกิ่วลม      106 49 46 43 42.17 40 547 10.40 307.34 56.19 5.42 360.83
เขื่อนแม่กวง      263 53 90 34 75.88 29 190 1.92 95.25 50.13 0.04 121.44
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 130 126 74 119.45 70 229 8.45 88.06 38.46 0.54 130.70
เขื่อนแควน้อย      939 737 368 39 325.28 35 1,387 5.44 491.70 35.45 1.30 925.69
เขื่อนแม่มอก      110 57 36 32 19.72 18 148 0.29 114.79 77.58 0.29 174.48
รวมภาคเหนือ      24,825 13,828 15,364 62 8,619.49 35 14,110 250.87 7,476.82 52.99 35.56 11,550.21
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,649 1,120 57 1,020.20 52 2,258 6.50 1,149.86 50.92 12.80 1,652.09
เขื่อนลำตะคอง      314 89 215 68 191.98 61 269 1.96 105.48 39.21 0.69 62.93
เขื่อนลำพระเพลิง      155 83 77 49 75.26 49 170 0.42 61.82 36.37 1.21 111.61
เขื่อนน้ำอูน      520 590 528 101 482.76 93 436 3.55 401.08 91.99 5.28 336.64
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 1,574 690 28 108.99 4 2,492 1.88 930.51 37.34 4.33 1,962.50
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,326 1,111 56 279.12 14 1,673 9.73 855.46 51.13 5.09 846.76
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 95 97 59 60.06 37 161 0.79 116.19 72.17 1.06 160.57
เขื่อนห้วยหลวง      136 80 58 43 51.42 38 167 0.50 38.83 23.25 0.50 82.69
เขื่อนลำนางรอง      121 70 42 35 38.74 32 54 0 5.59 10.35 0.15 21.16
เขื่อนมูลบน      141 77 74 52 66.57 47 96 1.51 44.81 46.67 0.48 68.27
เขื่อนน้ำพุง      165 169 110 67 101.93 62 130 0.75 128.13 98.56 0.68 116.79
เขื่อนลำแซะ      275 161 129 47 121.51 44 203 1.22 65.83 32.43 0.96 99.44
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 5,963 4,249 51 2,598.54 31 8,109 28.81 3,903.59 48.14 33.23 5,521.45
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 256 151 16 148.48 15 2,352 5.07 819.76 34.85 3.53 1,332.07
เขื่อนกระเสียว      299 145 153 51 113.30 38 339 0.52 189.16 55.80 1.58 286.82
เขื่อนทับเสลา      160 95 39 25 22.41 14 143 0 22.12 15.47 2.19 110.07
เขื่อนเจ้าพระยา       **
รวมภาคกลาง      1,419 496 344 24 284.19 20 2,834 5.59 1,031.04 36.38 7.30 1,728.96
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 13,370 15,709 89 5,443.76 31 4,618 85.42 3,119.48 67.55 21.90 2,541.47
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 5,798 7,984 90 4,972.15 56 5,433 86.84 5,303.31 97.61 42.10 3,756.33
รวมภาคตะวันตก      26,605 19,168 23,693 89 10,415.91 39 10,051 172.26 8,422.79 83.80 64.00 6,297.80
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 89 60 52 48.42 41 46 0 42.32 91.99 0.31 78.72
เขื่อนหนองปลาไหล      164 122 109 66 95.31 58 206 0.86 174.19 84.56 0.22 133.27
เขื่อนคลองสียัด      420 184 229 54 198.78 47 293 1.85 203.43 69.43 2.50 227.12
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 113 194 87 189.46 85 309 7.59 212.35 68.72 6.99 208.49
เขื่อนประแสร์      295 179 179 61 159.19 54 277 1.11 177.47 64.07 0.91 207.44
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 138 194 66 174.54 59 320 5.54 160.85 50.32 0 162.40
รวมภาคตะวันออก      1,515 824 965 64 865.70 57 1,451 16.95 970.61 66.91 10.93 1,017.44
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 336 776 109 710.51 100 882 30.64 1,033.16 117.14 22.46 682.84
เขื่อนปราณบุรี      391 206 330 84 312.28 80 439 22.93 463.39 105.56 10.78 430.40
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,315 4,903 87 3,551.55 63 2,643 36.87 2,302.08 87.10 19.68 1,692.38
เขื่อนบางลาง      1,454 899 768 53 491.48 34 1,544 1.42 890.39 57.67 5.08 1,272.92
รวมภาคใต้      8,194 5,756 6,776 83 5,065.82 62 5,508 91.86 4,689.02 85.13 58.00 4,078.54
รวมทั้งประเทศ 70,926 46,035 51,392 72 27,849.65 39 42,063 566.34 26,493.87 62.99 209.02 30,194.40
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ