รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ก่อนหน้านี้ ข้อมูลล่าสุดวันที่  
วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2561
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 9,390 7,941 59 4,141.14 31 5,617 0 142.62 2.54 21.00 1,139.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 6,793 6,184 65 3,334.30 35 5,716 2.52 204.22 3.57 22.60 1,376.21
เขื่อนแม่งัด      265 243 241 91 228.50 86 314 0 7.95 2.53 1.13 32.95
เขื่อนกิ่วลม      106 87 72 68 68.44 64 560 0.35 72.37 12.92 1.55 93.47
เขื่อนแม่กวง      263 106 125 48 110.95 42 190 0.15 13.37 7.04 0.18 31.43
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 143 147 87 141.09 83 246 0.07 15.65 6.36 0.34 49.57
เขื่อนแควน้อย      939 625 484 52 441.35 47 1,482 0.44 26.52 1.79 3.02 186.41
เขื่อนแม่มอก      110 60 43 39 27.18 25 255 0 0 0 0 0
รวมภาคเหนือ      24,825 17,446 15,238 61 8,492.95 34 14,380 3.53 482.70 3.36 49.82 2,909.04
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,366 855 43 755.10 38 2,303 0 11.74 0.51 4.95 273.08
เขื่อนลำตะคอง      314 181 217 69 193.97 62 266 0 4.00 1.50 0.43 21.37
เขื่อนลำพระเพลิง      155 127 64 41 62.60 40 170 0.07 2.44 1.43 1.04 11.20
เขื่อนน้ำอูน      520 359 308 59 262.50 50 460 0 1.40 0.30 2.02 112.64
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 1,595 704 29 122.81 5 2,536 0.11 27.34 1.08 0.81 27.61
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,335 997 51 165.39 8 1,674 0 8.74 0.52 1.44 81.71
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 134 90 55 52.50 32 162 0 12.94 7.99 0.20 35.21
เขื่อนห้วยหลวง      136 85 46 34 39.79 29 165 0 0.91 0.55 0.17 11.86
เขื่อนลำนางรอง      121 72 38 31 34.53 28 51 0 1.71 3.36 0.04 0.70
เขื่อนมูลบน      141 98 61 43 54.13 38 96 0.13 1.14 1.18 0.18 4.81
เขื่อนน้ำพุง      165 101 108 66 100.44 61 136 0 4.07 2.99 0.16 7.06
เขื่อนลำแซะ      275 171 143 52 135.58 49 203 0 3.12 1.54 0.19 14.24
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 5,623 3,630 43 1,979.34 24 8,222 0.31 79.55 0.97 11.63 601.49
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 581 390 41 387.23 40 2,438 0 0.01 0 2.17 124.57
เขื่อนกระเสียว      299 281 68 23 27.50 9 339 0 0 0 0.04 1.96
เขื่อนทับเสลา      160 95 40 25 23.11 14 140 0 0 0 0.08 1.53
เขื่อนเจ้าพระยา       **
รวมภาคกลาง      1,419 956 498 35 437.84 31 2,917 0.00 0.01 0.00 2.29 128.06
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,205 15,596 88 5,331.33 30 4,661 2.31 187.54 4.02 16.90 667.12
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 6,254 6,616 75 3,603.50 41 5,494 0.55 78.59 1.43 19.09 660.67
รวมภาคตะวันตก      26,605 21,459 22,212 83 8,934.83 34 10,155 2.86 266.13 2.62 35.99 1,327.79
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 85 69 59 57.17 49 50 0.04 5.50 11.00 0.28 10.90
เขื่อนหนองปลาไหล      164 126 129 79 115.75 71 218 0.26 11.82 5.42 0.22 11.64
เขื่อนคลองสียัด      420 210 217 52 186.50 44 299 0 2.75 0.92 1.40 91.20
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 144 115 51 110.50 49 316 0.03 1.32 0.42 0.38 66.32
เขื่อนประแสร์      295 227 184 62 164.19 56 286 0 0 0 1.00 37.84
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 158 211 71 191.00 65 391 0 4.49 1.15 1.46 51.58
รวมภาคตะวันออก      1,515 950 925 61 825.11 54 1,560 0.33 25.88 1.66 4.74 269.48
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 405 527 74 461.99 65 896 1.06 39.65 4.42 3.02 118.67
เขื่อนปราณบุรี      391 276 304 78 286.27 73 454 0 25.29 5.57 1.32 63.38
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,274 4,447 79 3,095.71 55 2,680 1.97 124.27 4.64 9.26 365.28
เขื่อนบางลาง      1,454 1,365 1,139 78 862.35 59 1,581 2.23 173.56 10.98 2.06 97.86
รวมภาคใต้      8,194 6,320 6,417 78 4,706.32 57 5,611 5.26 362.77 6.47 15.66 645.19
รวมทั้งประเทศ 70,926 52,755 48,919 69 25,376.39 36 42,845 12.29 1,217.04 2.84 120.13 5,881.05
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ