รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 27 มกราคม 2563

วันที่ก่อนหน้านี้ ข้อมูลล่าสุดวันที่  
วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 8,484 5,349 40 1,548.81 12 5,566 0.62 21.67 0.39 7.00 192.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 6,797 4,586 48 1,735.50 18 5,676 0.75 66.09 1.16 9.04 288.24
เขื่อนแม่งัด      265 264 140 53 127.59 48 308 0 0.28 0.09 0.14 3.89
เขื่อนกิ่วลม      106 89 54 51 50.59 48 555 0.40 10.76 1.94 0.49 12.72
เขื่อนแม่กวง      263 139 73 28 59.26 23 186 0.09 3.03 1.63 0.04 3.47
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 153 97 57 91.22 54 236 0 0.02 0.01 0.45 7.07
เขื่อนแควน้อย      939 581 392 42 348.74 37 1,402 0.39 6.60 0.47 1.12 40.99
เขื่อนแม่มอก      110 45 32 29 16.12 15 244 0.02 0.68 0.28 0.02 1.91
รวมภาคเหนือ      24,825 16,552 10,723 43 3,977.83 16 14,173 2.27 109.13 0.77 18.30 550.29
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,007 1,253 63 1,153.38 58 2,276 1.64 16.81 0.74 5.03 138.39
เขื่อนลำตะคอง      314 233 140 45 117.68 37 263 0.08 1.11 0.42 0.26 10.40
เขื่อนลำพระเพลิง      155 73 20 13 18.27 12 165 0 0.14 0.09 0 1.51
เขื่อนน้ำอูน      520 348 258 50 212.62 41 454 0.82 2.34 0.52 1.23 21.64
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 734 456 19 -124.98 -5 2,493 0.09 3.11 0.12 0.50 12.15
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,088 1,621 82 789.54 40 1,677 0 8.18 0.49 1.50 12.49
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 107 44 27 6.70 4 160 0.01 0.45 0.28 0 1.20
เขื่อนห้วยหลวง      136 53 54 40 46.97 35 163 0 0 0 0.11 3.67
เขื่อนลำนางรอง      121 38 22 18 18.25 15 49 0 0.33 0.68 0 0
เขื่อนมูลบน      141 66 46 33 38.96 28 94 0 0.10 0.11 0.09 2.08
เขื่อนน้ำพุง      165 114 86 52 78.44 48 135 0.07 1.40 1.04 0 0.26
เขื่อนลำแซะ      275 152 71 26 64.02 23 197 0 0.09 0.05 0.37 8.75
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 4,012 4,070 49 2,419.85 29 8,126 2.71 34.06 0.42 9.09 212.54
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 473 200 21 196.90 21 2,322 0 0 0 0.43 15.95
เขื่อนกระเสียว      299 70 60 20 19.64 7 331 0 0 0 0.02 0.74
เขื่อนทับเสลา      160 41 36 22 18.82 12 133 0 0 0 0 0.86
เขื่อนเจ้าพระยา       **
รวมภาคกลาง      1,419 584 295 21 235.36 17 2,786 0.00 0.00 0.00 0.45 17.55
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,963 14,663 83 4,398.13 25 4,651 0.83 83.70 1.80 13.85 352.51
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 6,996 6,589 74 3,577.27 40 5,500 3.93 34.68 0.63 16.13 399.37
รวมภาคตะวันตก      26,605 22,959 21,252 80 7,975.40 30 10,151 4.76 118.38 1.17 29.98 751.88
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 76 46 39 33.86 29 50 0 1.53 3.06 0.35 8.59
เขื่อนหนองปลาไหล      164 138 40 25 26.63 16 211 0.04 3.41 1.62 0.34 6.88
เขื่อนคลองสียัด      420 258 82 20 52.36 12 289 0 0 0 1.32 24.25
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 141 126 56 121.96 54 310 0 0.10 0.03 1.97 34.66
เขื่อนประแสร์      295 206 106 36 85.64 29 276 0 0 0 0.74 13.30
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 242 184 62 164.12 56 355 0 0.96 0.27 1.20 32.06
รวมภาคตะวันออก      1,515 1,061 584 39 484.57 32 1,491 0.04 6.00 0.40 5.92 119.74
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 582 405 57 339.55 48 901 0.49 17.76 1.97 1.38 48.28
เขื่อนปราณบุรี      391 325 249 64 230.94 59 458 0.05 3.51 0.77 1.49 21.31
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,601 3,606 64 2,254.93 40 2,662 1.28 52.77 1.98 5.03 177.28
เขื่อนบางลาง      1,454 1,137 1,061 73 784.91 54 1,575 1.45 75.40 4.79 3.64 79.43
รวมภาคใต้      8,194 6,646 5,321 65 3,610.33 44 5,596 3.27 149.44 2.67 11.54 326.30
รวมทั้งประเทศ 70,926 51,813 42,246 60 18,703.34 26 42,323 13.05 417.01 0.99 75.28 1,978.30
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ