รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 15 ตุลาคม 2561

วันที่ก่อนหน้านี้ ข้อมูลล่าสุดวันที่  
วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2560
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 61 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 61
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 9,185 9,145 68 5,344.80 40 5,607 35.90 3,925.07 70.00 8.00 4,883.50
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 7,949 8,323 88 5,473.24 58 5,683 14.62 6,587.10 115.91 8.99 5,980.56
เขื่อนแม่งัด      265 228 215 81 203.21 77 319 1.15 174.84 54.81 0.26 220.69
เขื่อนกิ่วลม      106 82 89 84 85.84 81 547 2.09 466.14 85.22 2.22 476.15
เขื่อนแม่กวง      263 107 116 44 101.69 39 190 0.53 152.50 80.27 0.70 150.32
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 193 176 104 169.96 100 229 1.41 191.58 83.66 1.15 183.71
เขื่อนแควน้อย      939 951 726 77 682.80 73 1,387 2.53 927.26 66.85 1.30 1,001.59
เขื่อนแม่มอก      110 114 35 32 19.00 17 148 0.28 135.37 91.49 0.20 195.83
รวมภาคเหนือ      24,825 18,809 18,825 76 12,080.54 49 14,110 58.51 12,559.86 89.01 22.82 13,092.35
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,790 1,313 66 1,212.70 61 2,258 1.28 1,843.67 81.65 5.88 2,148.75
เขื่อนลำตะคอง      314 163 270 86 247.18 79 269 0.25 200.40 74.50 1.04 99.62
เขื่อนลำพระเพลิง      155 133 99 64 97.88 63 170 0.33 130.81 76.94 1.38 157.06
เขื่อนน้ำอูน      520 543 487 94 441.93 85 436 0 641.46 147.12 3.40 624.79
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 2,790 843 35 261.97 11 2,492 1.24 1,246.04 50.00 4.08 2,064.62
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,644 1,388 71 556.54 28 1,673 1.06 1,311.17 78.37 0.28 987.46
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 165 119 72 81.82 50 161 0.37 164.09 101.92 0 185.51
เขื่อนห้วยหลวง      136 137 68 50 61.44 45 167 0 64.27 38.49 0.63 97.74
เขื่อนลำนางรอง      121 77 42 34 38.38 32 54 0 9.29 17.20 0.03 24.35
เขื่อนมูลบน      141 109 76 54 69.11 49 96 0.23 74.20 77.29 0.43 94.24
เขื่อนน้ำพุง      165 167 126 76 118.03 72 130 0.09 177.20 136.31 0 145.71
เขื่อนลำแซะ      275 211 183 66 175.53 64 203 0.56 155.15 76.43 0.70 139.88
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 7,929 5,013 60 3,362.51 40 8,109 5.41 6,017.75 74.21 17.85 6,769.73
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 920 690 72 686.78 72 2,352 0 2,207.56 93.86 1.09 2,127.52
เขื่อนกระเสียว      299 254 107 36 66.60 22 339 0.22 226.49 66.81 1.51 363.05
เขื่อนทับเสลา      160 160 48 30 30.79 19 143 0.17 30.81 21.55 0 110.47
เขื่อนเจ้าพระยา      16.5/6.02 * 100 **
รวมภาคกลาง      1,419 1,333 844 59 784.17 55 2,834 0.39 2,464.86 86.97 2.60 2,601.04
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 14,963 16,223 91 5,958.00 34 4,618 18.40 5,074.71 109.89 10.04 3,813.11
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 6,834 7,867 89 4,855.34 55 5,433 11.82 7,619.66 140.25 18.10 6,137.72
รวมภาคตะวันตก      26,605 21,797 24,090 91 10,813.34 41 10,051 30.22 12,694.37 126.30 28.14 9,950.83
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 112 90 77 77.74 66 46 0.40 71.28 154.97 0.34 96.56
เขื่อนหนองปลาไหล      164 163 168 102 154.31 94 206 3.20 259.46 125.95 0.70 139.73
เขื่อนคลองสียัด      420 256 389 93 358.52 85 293 0.24 395.93 135.13 0.10 252.96
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 200 223 99 218.22 97 309 0.72 447.41 144.79 0.41 418.68
เขื่อนประแสร์      295 283 279 95 259.45 88 277 0 328.43 118.57 0.52 246.46
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 208 292 99 272.10 92 320 1.72 374.46 117.14 0 271.93
รวมภาคตะวันออก      1,515 1,223 1,440 95 1,340.34 88 1,451 6.28 1,876.97 129.39 2.07 1,426.32
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 361 637 90 572.00 81 882 3.12 1,519.22 172.25 3.88 1,302.41
เขื่อนปราณบุรี      391 234 347 89 329.72 84 439 3.99 845.53 192.60 1.49 791.47
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,403 4,845 86 3,493.13 62 2,643 9.43 3,295.05 124.67 5.69 2,720.22
เขื่อนบางลาง      1,454 806 863 59 586.74 40 1,544 11.16 1,222.39 79.17 2.97 1,503.49
รวมภาคใต้      8,194 5,805 6,692 82 4,981.59 61 5,508 27.70 6,882.19 124.95 14.03 6,317.59
รวมทั้งประเทศ 70,926 56,896 56,905 80 33,362.49 47 42,063 128.51 42,496.00 101.03 87.51 40,157.86
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ