ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งประเทศ วันที่ 22 สิงหาคม 2557
<<วันที่ก่อนหน้านี้ ข้อมูลล่าสุดวันที่ วันที่ถัดไป>>
ภาค
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
ความจุ
ที่
รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2556

(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 57 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 57
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ

(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
ภูมิพล     13,4624,6324,3253252545,60215.76899.0516.055.003,436.05
สิริกิติ์     9,5104,3303,927411,077115,39141.082,160.3340.073.973,813.77
แม่งัด     2658313049108413325.3691.3227.510.44188.40
กิ่วลม     10665555251482813.30269.5595.932.36310.32
แม่กวง     2635537142391860.6742.3822.790.51128.74
กิ่วคอหมา     17076915485502975.0955.1518.570.29140.46
แควน้อย     93937329632253271,65312.08424.9625.711.30699.09
รวมภาคเหนือ     24,7159,6148,861362,122913,74283.343,942.7528.6913.878,716.84
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ลำปาว     1,98065278139681341,98514.14620.0231.243.99764.20
ลำตะคอง     3149214045117372700.96104.8638.841.04218.38
ลำพระเพลิง     110279887184021.3511.610.9597.80
น้ำอูน     52039041880375724433.71275.9362.291.15144.72
อุบลรัตน์     2,431804666278532,2711.98338.9214.921.00960.48
สิรินธร     1,9661,3121,63483803411,6642.311,793.34107.776.741,420.93
จุฬาภรณ์     164524628951651.4234.7521.060.49111.06
ห้วยหลวง     13553392932241612.7728.7817.880.1050.20
ลำนางรอง     1217264536150300.132.498.290.5534.67
มูลบน     141497352664782021.6126.350.4269.24
น้ำพุง     16663553345271030.2736.0034.950.2241.60
ลำแซะ     27513515857151551930.2090.1046.681.65187.04
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     8,3233,7014,083492,433297,55127.903,368.1544.6118.304,100.33
ภาคกลาง
ป่าสักฯ     96014118419181192,20010.95297.4313.520.72770.94
กระเสียว     240117873647202561.20112.9544.120.09222.86
ทับเสลา     160552516851240.063.712.99049.65
รวมภาคกลาง     1,36031329622236172,58012.21414.0916.050.811,043.45
ภาคตะวันตก
ศรีนครินทร์     17,74513,40912,613712,348134,33916.461,131.6526.0812.263,681.18
วชิราลงกรณ     8,8605,8994,523511,511175,36916.591,705.8131.7716.014,047.94
รวมภาคตะวันตก     26,60519,30817,136643,859159,70833.052,837.4629.2328.277,729.12
ภาคตะวันออก
บางพระ     11746272315134407.9117.970.1538.05
หนองปลาไหล     164110563442262030.8699.8849.200.80183.12
คลองสียัด     420170852055132040.9636.6517.960259.13
ขุนด่านปราการชล     22412612857124553370.89137.4240.780.19178.73
ประแสร์     24813514458124502950.7341.8814.200.1273.31
รวมภาคตะวันออก     1,17358744038360311,0833.43323.7329.891.26732.34
ภาคใต้
แก่งกระจาน     71033932946262379294.26399.3142.983.62716.34
ปราณบุรี     3478917350155454360.47111.7425.631.66265.48
รัชชประภา     5,6394,3434,105732,753492,5984.871,514.3258.2902,061.91
บางลาง     1,45477157439314221,5452.60539.6234.933.46948.54
รวมภาคใต้     8,1505,5425,181643,484435,50812.202,564.9946.578.743,992.27
รวมทั้งประเทศ70,32639,06535,9975112,4941840,172172.1213,451.1633.4871.2526,314.34

หมายเหตุ รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ ศูนย์ประสานและติดตามสภานการณ์น้ำ กรมชลประทาน
อ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีความจุ 960 ล้านลูกบาศก์เมตรที่ระดับน้ำสูงสุด โทร./โทรสาร 0-2243-6956,0-2241-3350
www.rid.go.th
% เทียบกับ รนก.    
 > 80%
 51-80%
 30-50%
 < 30%
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทร้ัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)