Pimai Radar Images on Local Time
วันที่ 30 Oct 2020 ช่วงเวลา .00 - 02.00No Data
2020103000No Data
2020103010No Data
2020103020No Data
2020103030No Data
2020103040No Data
2020103050

2020103001000

2020103001100No Data
202010300120

2020103001300

2020103001400No Data
202010300150

2020103002000

2020103002100

2020103002200

2020103002300

2020103002400No Data
202010300250
ที่มา :
สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร
จัดทำโดย :
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)