Contour Images of Humidity
Date :  

<<previous day วันที่ 5 Apr 2020  next day>>

2020040500

2020040501

2020040502

2020040503

2020040504

2020040505

2020040506

2020040507

2020040508

2020040509

2020040510

2020040511

2020040512

2020040513

2020040514

2020040515

2020040516

2020040517

2020040518

2020040519

2020040520

2020040521

2020040522

2020040523
ที่มา :
สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ บ. AIS
จัดทำโดย :
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)