สถานการณ์น้ำจากโทรมาตรลุ่มน้ำเพชรบุรี Phetchaburi(ราย15นาที)
สถานีบ้านโป่งลึก
ข้อมูลล่าสุด : 22 ก.พ. 2553     11:45
ปริมาณน้ำฝน : ม.ม.
สถานีพะเนินทุ่ง
ข้อมูลล่าสุด : 22 ก.พ. 2553     11:45
ปริมาณน้ำฝน : - ม.ม.
สถานีบ้านแม่คะเมย
ข้อมูลล่าสุด : 22 ก.พ. 2553     11:45
ปริมาณน้ำฝน : 0 ม.ม.
สถานีเขื่อนแก่งกระจาน(เหนือน้ำ)
ข้อมูลล่าสุด : 22 ก.พ. 2553     11:45
ระดับน้ำ : - ม.(รทก.)
อัตราการไหล : - ลบ.ม./วิ
ม.(รทก.) สันฝาย 99.00 สันเขื่อน 106.00
สถานีเขื่อนแก่งกระจาน(ท้ายน้ำ)
ข้อมูลล่าสุด : 22 ก.พ. 2553     11:45
ปริมาณน้ำฝน : - ม.ม.
ระดับน้ำ : - ม.(รทก.).
อัตราการไหล : - ลบ.ม./วิ
ระดับตลิ่ง ม.(รทก.) : ฝั่งซ้าย 54.28 ฝั่งขวา 52.80
สถานีบ้านพุมะคำ
ข้อมูลล่าสุด : 22 ก.พ. 2553     11:45
ปริมาณน้ำฝน : 0 ม.ม.
สถานีบ้านหนองโรง
ข้อมูลล่าสุด : 22 ก.พ. 2553     11:45
ปริมาณน้ำฝน : - ม.ม.
สถานีบ้านเขาลูกช้าง  
ข้อมูลล่าสุด : 22 ก.พ. 2553     11:45
ปริมาณน้ำฝน : 0 ม.ม.
ระดับน้ำ : 24.149 ม.(รทก.).
อัตราการไหล : - ลบ.ม./วิ
ระดับตลิ่ง ม.(รทก.) : ฝั่งซ้าย 24.66 ฝั่งขวา 26.79
สถานีบ้านยางคู่
ข้อมูลล่าสุด : 22 ก.พ. 2553     11:45
ปริมาณน้ำฝน : 0 ม.ม.
สถานีบ้านท่าตะคร้อ
ข้อมูลล่าสุด : 22 ก.พ. 2553     11:45
ปริมาณน้ำฝน : - ม.ม.
อัตราการไหล : - ลบ.ม./วิ
สถานีบ้านห้วยกวางจริง
ข้อมูลล่าสุด : 22 ก.พ. 2553     11:45
ปริมาณน้ำฝน : - ม.ม.
ระดับน้ำ : - ม.(รทก.)
อัตราการไหล : - ลบ.ม./วิ
ระดับตลิ่ง ม.(รทก.) : ฝั่งซ้าย 37 ฝั่งขวา 43.81
ที่มา : ศูนย์ประสานและติดตามสถานการณ์น้ำ สังกัดสำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ กรมชลประทาน
จัดทำโดย : สสน.