หน้านี้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น http://www.thaiwater.net/DATA/REPORT/php/chart/chaopraya/2013/chaopraya.php
กำลังย้ายไปหน้าใหม่....
สภาพน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา
 
   <<วันที่ก่อนหน้านี้   วันที่ :    วันที่ถัดไป>>    

เกณฑ์เตือนภัย    
น้ำท่วม = น้ำมากกว่าความจุลำน้ำ
น้ำมาก = มากกว่า 70.1% ของความจุลำน้ำ
น้ำปกติ = 30.01 - 70 %
น้ำน้อย = 10.01 - 30%
น้ำน้อยวิกฤติ<10%

จัดทำโดย :
Produced by :
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
HAII
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลล่าสุด : 11 2563
( 21%)
ไหลลง0.50 ล้าน ลบ.ม.
กักเก็บ47.70 ล้าน ลบ.ม.
ระบาย0.12 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลล่าสุด : 11 2563
( 17%)
ไหลลง0.00 ล้าน ลบ.ม.
กักเก็บ51.15 ล้าน ลบ.ม.
ระบาย0.03 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลล่าสุด : 11 2563
( 20%)
ไหลลง0.00 ล้าน ลบ.ม.
กักเก็บ31.69 ล้าน ลบ.ม.
ระบาย0.07 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลล่าสุด : 11 2563
( 10%)
ไหลลง0.17 ล้าน ลบ.ม.
กักเก็บ99.46 ล้าน ลบ.ม.
ระบาย0.44 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลล่าสุด : 11 2563
( 16%)
ไหลลง0.59 ล้าน ลบ.ม.
กักเก็บ152.60 ล้าน ลบ.ม.
ระบาย2.59 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลล่าสุด : 11 2563
( 25%)
ไหลลง0.22 ล้าน ลบ.ม.
กักเก็บ42.26 ล้าน ลบ.ม.
ระบาย0.67 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลล่าสุด : 11 2563
( 39%)
ไหลลง1.14 ล้าน ลบ.ม.
กักเก็บ41.17 ล้าน ลบ.ม.
ระบาย1.96 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลล่าสุด : 11 2563
( 35%)
ไหลลง13.68 ล้าน ลบ.ม.
กักเก็บ3,301.26 ล้าน ลบ.ม.
ระบาย19.99 ล้าน ลบ.ม.
ข้อมูลล่าสุด : 11 2563
( 29%)
ไหลลง2.92 ล้าน ลบ.ม.
กักเก็บ3,951.87 ล้าน ลบ.ม.
ระบาย5.00 ล้าน ลบ.ม.
 5 / 1800 cms
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 10 / -
 11 / -
 8 / -
 8 / -
 1 / -
 10 / -
 7 / -
 5 / -
 - / -
 18 / -
 - / -
 17 / -
 13 / -
 12 / -
 15 / -
 5 / -
 6 / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / 15 cms
 - / 35 cms
 - / 155 cms
 - / 75 cms
 - / 15 cms
 - / 12 cms
 - / 12 cms
 - / 18 cms
 - / 12 cms
 - / 120 cms
 - / 24 cms
 - / 150 cms
 - / 132.26 cms
 - / 71.22 cms
 - / 66.74 cms
 - / -
 - / -
 - / 129 cms
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / -
 - / 150 cms
 18 / -
 21 / -
 - / -
 - / -
3 / 440 cms
53 / 4230 cms
110 / 4035 cms
63 / 1815 cms
- / 640 cms
2 / 1000 cms
- / 563 cms
- / -
- / 368 cms
- / 480 cms
- / 652 cms
34 / 1300 cms
103 / 2055 cms
120 / 1452 cms
- / 476 cms
94 / 1350 cms
109 / 1454 cms
97 / 1520 cms
- / 616 cms
143 / 3590 cms
- / -
- / -
70 / 2840 cms
-641 / 3500 cms
- / -
- / -
- / -
- / -
- / -
314.93 / 323.0 m
 
290.92 / 297.4 m
 
119.28 / 121.6 m
 
99.04 / 101.8 m
 
81.02 / 84.6 m
 
26.97 / 31.2 m
 
132.13 / 141.9 m
 
146.2 / 155.4 m
 
171.82 / 178.7 m
 
210.34 / 214.9 m
 
289.59 / 293.1 m
 
257.77 / 267.1 m
 
154.71 / 157.0 m
 
138.08 / 147.3 m
 
60.02 / 72.3 m
 
46.66 / 57.6 m
 
36.15 / 45.0 m
 
30.08 / 40.4 m
 
26.4 / 33.0 m
 
- / 224.4 m
 
197.7 / 206.3 m
 
190.61 / 195.2 m
 
47.53 / 51.2 m
 
135.66 / 136.6 m
 
31.49 / 40.0 m
 
24.05 / 34.3 m
 
18.32 / 28.3 m
 
13.37 / 17.8 m
 
17.18 / 25.7 m
 
13.35 / 18.2 m
 
4.79 / 15.1 m
 
3.58 / 12.6 m
 
- / 10.2 m
 
0.43 / 9.1 m
 
0.63 / 4.6 m
 
0.42 / 4.9 m
 
1.05 / 4.6 m
 
1.27 / 3.0 m
 
0.92 / 2.5 m
 
1.32 / 2.6 m
 
0.96 / 1.7 m
 
1.6 / 6.5 m
 
140.35 / 143.6 m
 
111.25 / 115.9 m
 
11.02 / 21.2 m
 
- / 11.2 m
 
0.31 / 6.7 m
 
13.21 / 19.5 m
 
9.91 / 14.8 m
 
62.77 / 65.3 m
 
3.83 / 7.2 m
 
0.19 / 4.5 m
 
0.63 / 3.0 m
 
1.87 / 2.4 m
 
1.15 / 2.0 m
 
1.11 / 1.8 m
 
0.47 / 2.6 m
 
1.49 / 2.1 m
 
0.48 / 1.4 m
 
1.08 / 1.1 m
 
1.09 / 1.6 m
 
-0.36 / 0.6 m
 
-0.25 / 0.6 m
 
0.44 / 3.1 m
 
1.06 / 2.0 m
 
0.45 / 5.6 m